Dispensasjon

Dispensasjon:
I særskilte tilfeller kan det gjøres unntak fra kravet om generell studiekompetanse.

Hvem kan søke om dispensasjon? 

  • Søker som ikke fyller mer enn 24 år i opptaksåret
  • Søker som kan dokumentere at det ikke har vært mulig, på grunn av sykdom, funksjonshemming eller lignende, å tilfredsstille enkelte av de kravene som normalt blir stilt for å bli tilkjent generell studiekompetanse. Det må dokumenteres at det er forsøkt å ta faget
  • Søker som har de nødvendige faglige forutsetningene for å kunne gjennomføre det aktuelle studiet uten å ha generell studiekompetanse

Alle kriteriene må være oppfylt.

Dispensasjon og særskilt vurdering er ikke det samme. Man kan ikke søke både dispensasjon og særskilt vurdering. Dispensasjon gjelder søkere som ikke er i stand til dekke kravene til generell studiekompetanse.

Ved en eventuell innvilget søknad om opptak, blir det normalt kun gitt dispensasjon fra ett fag. Det gis normalt ikke dispensasjon for fagene norsk, matematikk eller engelsk. Vedtaket gjelder kun inneværende opptaksperiode. Ved søknad på et senere tidspunkt, må det søkes om opptak på bakgrunn av dispensasjon på nytt.

Slik søker du dispensasjon:  

  1. Søk på ønsket studium via Søkeweb på bi.no
  2. Skriv i kommentarfeltet i Søkeweb at det søkes om dispensasjon
  3. Last opp kompetansebevis
  4. Send relevant dokumentasjon per post til: Handelshøyskolen BI, Søknadskontoret, 0442 Oslo

For å sikre at din søknad blir ferdigbehandlet til studiestart bør søknad med relevant dokumentasjon sendes inn før 1. august.