-
Opptakskrav bachelorstudier

Særskilt vurdering

Særskilt vurdering kan gjøres dersom man ikke fyller poengkravet på grunn av helt spesielle forhold. Du må dokumentere at dine karakterer fra videregående skole ikke gjenspeiler din faktiske kunnskap.

Kriterier for særskilt vurdering
For å søke om særskilt vurdering må du ha generell studiekompetanse og dekke eventuelle spesielle opptakskrav til studiet du søker. Den særskilte vurderingen gjelder dersom du ikke dekker poengkravene til studiet på grunn av et av følgende forhold har påvirket dine karakterer i videregående skole:  

  • Du har en funksjonshemming eller en varig sykdom.
  • Du har vært utsatt for en ulykke eller andre uforutsette hendelser mens du gikk på videregående skole.
  • Du har et annet morsmål enn norsk, og har fullført videregående skole i Norge innen 6 år etter at du flyttet hit. 

Dersom slike spesielle forhold har påvirket karakterene dine så de ikke gir et riktig bilde av det faktiske kunnskapsnivået ditt, kan du søke om særskilt vurdering. Dersom forholdene kun har påvirket enkelte av karakterene dine, vil bare disse karakterene vurderes særskilt. Dette er ikke en vurdering av om du fikk brukt potensialet ditt. Det er strenge krav til dokumentasjon, og gjelder kun resultater fra videregående skole.

Dersom du har fått rettmessig tilrettelegging i videregående skole, må du beskrive dette. Hvis du har fått tilrettelegging, kan du normalt ikke få særskilt vurdering, siden dette betyr at skolen allerede har tatt hensyn til dine spesielle forhold. Du må legge ved skjema om tilrettelegging, som den videregående skolen din fyller ut. Har du gått på flere skoler, må alle fylle ut hvert sitt skjema.

Innvilget særskilt vurdering gir ikke automatisk rett på studieplass. Du blir sidestilt med søkere som søker etter vanlige regler.

Slik søker du om særskilt vurdering:
Du skriver i kommentarfeltet i søknaden at det søkes om særskilt vurdering. Du må legge ved en egenerklæring hvor du beskriver hvordan forholdene har påvirket karakterene dine, og hvorfor du mener du er på et høyere faglig nivå enn det karakterene viser.  

Du skal også sende inn attest fra sakkyndig om forholdene som gjør at du søker særskilt vurdering, og hvordan de har påvirket karakterene dine. Dette kan være legeerklæring, PPT-rapport, og bostedsattest som dokumentasjon på kort botid. Sensitiv dokumentasjon sendes pr. post til: Handelshøyskolen BI, Admission, 0442 Oslo.


Sist oppdatert 1. november 2023