Opptakskrav

Særskilt vurdering

Særskilt vurdering:
I enkelte tilfeller kan man søke om særskilt vurdering. For å få en særskilt vurdering må du ha generell studiekompetanse og dekke eventuelle spesielle opptakskrav. Særskilt vurdering kan gjøres i tilfeller hvor du ikke oppfyller poengkravet til opptak, og hvor for eksempel en sykdom eller en hendelse har påvirket karakterene i den videregående skolen.

Hvem kan søke særskilt vurdering? 

 • Søker som har en funksjonshemming eller en sykdom
 • Søker som har vært utsatt for en ulykke eller andre uforutsette hendelser
 • Søker som har et annet morsmål enn norsk og som har fullført videregående skole i Norge med kortere botid enn 6 år

Hvorfor særskilt vurdering?
Dersom noe i punktene over har påvirket dine karakterer i den videregående skolen slik at det ikke gir et riktig bilde av det faktiske kunnskapsnivået kan det søkes om særskilt vurdering. Det er strenge krav til dokumentasjon for å få godkjent en slik søknad. Det må fremgå av dokumentasjonen hvordan de spesielle forholdene har påvirket karakterene.

Ved søknadsbehandling tas det med i vurderingen om rettmessig tilrettelegging har blitt gitt i videregående skole. Dersom du har fått tilrettelegging skal dette derfor informeres om. Det blir ikke lagt vekt på resultater fra høyere utdanning, yrkespraksis eller annet som er gjort etter videregående skole.

Søker som får særskilt vurdering, har ikke rett på studieplass. Søkeren vil bli sidestilt med søkere som har fått tilbud om studieplass etter vanlige regler. Søknader om særskilt vurdering behandles i Opptakskomiteen ved BI.

Slik søker du særskilt vurdering:

 1. Søk på ønsket studium via Søkeweb på bi.no
 2. Skriv i kommentarfeltet i Søkeweb at det søkes om særskilt vurdering
 3. Last opp vitnemål med generell studiekompetanse
 4. Send relevant dokumentasjon per post til: Handelshøyskolen BI, Søknadskontoret, 0442 Oslo

Hva må du sende inn?

 • Egenerklæring der du skriver hvorfor du søker særskilt vurdering. Egenerklæringen må beskrive hvordan forholdet har påvirket karakterene dine, og hvorfor du mener at du var på et høyere faglig nivå enn det karakterene dine viser.
 • Skjema for tilrettelegging som den videregående skolen din har fylt ut. Det skal fremgå hva slags tilrettelegging du har fått.
 • Attest fra en relevant sakkyndig på forholdet som gjør at du søker særskilt vurdering, og hvordan det har påvirket karakterene. Eksempler kan være en utredning fra PPT (pedagogisk-psykologisk tjeneste), helsepersonell eller faglærer. Hva som er relevant avhenger av grunnen til at du søker særskilt vurdering. Hvis du har bodd i Norge i mindre enn 6 år, må du i tillegg laste opp en bostedsattest.
 • Eventuell annen relevant dokumentasjon.

Sensitiv dokumentasjon skal ikke lastes opp i Søkeweb, men sendes per post. Det vises til Personopplysningsloven § 2 (8) https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2000-04-14-31

For å sikre at din søknad blir ferdigbehandlet til studiestart bør søknad med relevant dokumentasjon sendes inn før 1. august.