-
Næringsliv

Mer lønnsomt å kjøpe teknologiselskaper

Fusjoner og oppkjøp er en risikosport. Bedrifter som kjøper opp teknologiselskaper, lykkes bedre enn de som kjøper andre typer selskaper.

BI FORSKNING: Å lykkes med fusjoner og oppkjøp

Gjennom de siste ti årene har bedrifter brukt flerfoldige milliarder av dollar for å kjøpe opp og fusjonere med andre bedrifter. Mange oppkjøp og fusjoner har mislyktes. I stedet for å bidra til økte verdier, har mange av oppkjøpene bidratt til å ødelegge verdier. Drømmer om synergigevinster har vist seg kun å være drømmer. Eller snarere mareritt. Gevinstene har uteblitt.

Heldigvis finnes det lyspunkter i form av oppkjøp og fusjoner som har bidratt til økte verdier for eierne i selskapet som kjøper opp og overtar andre selskaper.

Hva er det som gjør at noen lykkes med oppkjøp og fusjoner der så mange andre mislykkes? Hvilken type bedrifter er best posisjonert til å tilføre verdier til selskapet som kjøpes? Er det mulig å peke ut vinnere og tapere før oppkjøpene skjer?

På jakt etter suksess-formelen

Forsker Yuriy Zhovtobryukh har i sitt doktorgradsprosjekt ved Handelshøyskolen BI undersøkt hvilken betydning teknologi, eierskap og opprinnelse har for resultatene av oppkjøp og fusjoner. Han har også undersøkt om samspillet mellom teknologi og eierskap og mellom teknologi og opprinnelse kan forklare hvorfor noen oppkjøp og fusjoner lykkes bedre enn andre.

Zhovtobryukh har tatt for seg amerikanske børsnoterte selskaper i 10-årsperioden fra 2002 til 2012, og innhentet data for gjennomførte fusjoner og oppkjøp i denne tidsperioden. I overkant av 1000 (1004) oppkjøp og fusjoner inngår i Zhovtobryukhs studie. 

Omtrent en av fire oppkjøp (249) som inngår i studien, er kjøp av en teknologibedrift, mens de resterende 755 tilfellene av oppkjøp og fusjoner er kjøp av bedrifter som ikke har teknologiske eiendeler.

Teknologiens rolle

Studien viser at bedrifter som kjøper opp teknologiselskaper, skaper større økonomiske verdier for sine aksjonærer enn bedrifter som kjøper opp andre typer virksomheter.

– En sentral kilde til verdiskaping ligger i muligheten til å skape synergi mellom aktiva hos kjøperen og tilgang til komplementær teknologi hos selskapet som kjøpes opp, fremholder Yuriy Zhovtobryukh.

Han finner også selskaper som har tidligere erfaring med oppkjøp og fusjoner, tjener enda mer på å kjøpe teknologiselskaper enn de som ikke har det. Det viser seg også å være en fordel å kjøpe opp små fremfor store selskaper. – Mindre størrelse gjør transaksjonen mer håndterlig og reduserer samtidig risikoen for å betale for mye, ifølge strategiforskeren.

Industrielle eiere har en fordel

Zhovtobryukh skiller i studien mellom to hovedtyper av selskaper som engasjerer seg i oppkjøp og fusjoner: Industriselskaper og investeringsselskaper.

Industrielle oppkjøpere tilfører større verdier når de kjøper opp teknologiselskaper enn når de overtar andre typer selskaper. For investeringsselskapene er det motsatt. De lykkes best når de kjøper opp andre typer virksomheter enn teknologibedrifter.

Studien indikerer at industriselskaper har en fordel når det handler om kjøp av teknologibedrifter. – Tilgang til komplementære aktiva og fokus på innovasjon ser ut til å være en viktigere verdiskaper enn sterke incentiver for lederne og muligheten til å kutte unødvendige kostnader, fremholder Zhovtobryukh.

Se utenlands

Spiller det noen rolle om du kjøper opp teknologibedrifter i hjemlandet eller i utlandet? Hva er det skaper mest verdi for aksjonærene?

Studien viser at teknologiske oppkjøp og fusjoner på tvers av landegrenser skaper vesentlig større verdier for aksjonærene enn kjøp av bedrifter nasjonalt.

– Det er mulig å skaffe seg en konkurransefordel gjennom strategiske oppkjøp av teknologibedrifter i utlandet, fremholder Zhovtobryukh. Strategiske oppkjøp på tvers av landegrenser gjør det mulig å etablere en større og mer variert teknologibase for virksomheten.

Ifølge Zhovtobryukh representerer teknologibedrifter en mulighet til å identifisere synergier som ikke alle kan hente ut. Oppskriften på et vellykket oppkjøp ligger i å identifisere komplementære ressurser som får en pluss en til å bli mer enn to.

– Slike oppkjøp åpner vei for helt nye løsninger og kan endre hele bransjer.

Minifakta:

  • Yuriy Zhovtobryukh disputerte 31.mars 2014 for doktorgraden ved Handelshøyskolen BI med avhandlingen "The role of technology, ownership and origin in M&A performance." Han har gjennomført sitt doktorgradsarbeid innenfor PhD-spesialiseringen “Strategic Management”.
  • Førsteamanuensis Gerson Dushnitsky ved London Business School  er førsteopponent. Professor Trond Randøy ved Universitetet i Agder er andreopponent. Førsteamanuensis Amir Sasson ved Handelshøyskolen BI leder bedømmelseskomiteen.
  • Professor Torger Reve ved Handelshøyskolen BI har vært hovedveileder.

Referanse:

Yuriy Zhovtobryukh: The role of technology, ownership and origin in M&A performance, Series of Dissertation 2/2014, BI Norwegian Business School.

 

Tekst: Audun Farbrot, fagsjef forskningskommunikasjon ved Handelshøyskolen BI.

Publisert 10. april 2014

Du kan også se alle nyheter her.