-
Ledelse

Er norske ledere stresset?

Astrid Marie Richardsen, Stig Berge Matthiesen

Norske ledere opplever stort tidspress på jobben. Lar de seg stresse av det? Astrid M. Richardsen og Stig Berge Matthiesen ved BI gir svar.

KOMMENTAR: Astrid Richardsen og Stig Berge Matthiesen om ledelse

Vi tenker gjerne at ledere har en svært høy arbeidsbelastning. De har stort ansvar, både for medarbeidere og for organisasjonens resultater. De må ta vanskelige og noen ganger upopulære beslutninger. Dette er faktorer som kan få oss til å tro at det må være stressende å være leder.

Det finnes mye forskning på stress, men ganske få undersøkelser som har sett spesielt på stress blant ledere. Hvordan står det til med de som sitter i førersetet i norske bedrifter og organisasjoner? Er de mer stresset enn det som sunt er?

Kilder til stress

Det finnes flere ulike kilder til stress:

  • Stress kan referere til faktorer i selve jobben (f.eks. de arbeidskrav som lederen står overfor).
  • Stress kan oppstå gjennom egne reaksjoner i en gitt jobbsituasjon
    (f.eks. engstelse for omgivelsenes reaksjoner, følelse av utmattelse eller slitenhet).
  • Stress kan handle om hva man gjør av arbeidsoppgaver som oppleves utfordrende eller belastende (f.eks. jobber hardere, påtar seg overtid, tar arbeid med seg hjem).
  • Når det oppstår konflikt mellom krav som stilles i jobben og hensyn til familie og fritidsaktiviteter, vil det også kunne være en kilde til stress.

Ledere som over tid opplever arbeidsrelaterte stressfaktorer, kan utvikle individuelle reaksjoner som frustrasjon, irritasjon og sinne, redusert selvtillit og depresjon. Det kan også slå ut i nedsatt konsentrasjon, redusert motivasjon og arbeidsglede, og lav innsats og ytelse.

Stress kan få organisatoriske konsekvenser som nedsatt produktivitet og dårligere resultat på bunnlinjen. Opplevelsen av arbeidsbelastning og rollestress kan redusere lojalitet og forpliktelse til organisasjonen, og gjøre det mer sannsynlig at lederen ser etter jobb et annet sted.

2900 ledere under lupen

Vi har analysert resultater fra AFFs siste lederundersøkelse fra 2011 der mer enn 2. 900 ledere deltok.

Her ble stress målt i form av arbeidsbelastning (tidspress og følelsesmessig belastning) og rollestress (rollekonflikt mellom krav fra toppledelsen og krav fra underordnede, og rollekonflikt mellom jobb og privatliv).

Mer enn seks av ti norske ledere (61,8 prosent) opplever tidspress og høy arbeidsbelastning ofte eller hele tiden. Færre enn fem prosent sier de sjelden eller aldri opplever tidspress i jobben.

Selv om en klar majoritet av lederne opplever tidspress på jobben, er det få som opplever rollestress på jobben eller rollekonflikt mellom jobb og privatliv.

Få lar seg stresse

Kun fem av 100 norske ledere opplever ofte eller hele tiden rollestress på jobben. En drøy tredjedel (36,6 prosent) opplever det noen ganger. Det er bare vel en av ti ledere (11 prosent) som ofte eller hele tiden opplever rollekonflikt mellom jobb og privatliv.

Ledere som føler at de har kontroll over sin arbeidssituasjon og høy beslutningsfrihet, opplever mindre arbeidspress og følelsesmessig belastning, og har også betraktelig mindre rollestress enn ledere som ikke opplever egen kontroll.

Kvinnelige ledere opplever en noe høyere følelsesmessig belastning relatert til jobben enn mannlige ledere. Det var den eneste signifikante forskjellen i jobbstress mellom menn og kvinner i undersøkelsen. Vi fant heller ingen signifikante forskjeller mellom toppledere, nestledere, mellomledere og førstelinjeledere.

De faktorene som i sterkest grad bidrar til både arbeidsbelastning og jobbstress for lederne, er grad av uforutsigbarhet i bedriften og i enheten de leder, samt grad av endringer som er implementert i løpet av det siste året.

Gode relasjoner forebygger stress

Ledere som hadde høyt arbeidspress, vurderte sine arbeidsprestasjoner og effektivitet som høy. Det er trolig et resultat av at de jobber mer.

Når lederen har gode relasjoner til sine medarbeidere og medarbeiderne viser positiv adferd og tillit til lederen, opplever lederen betydelig mindre stress, viser studien.

Den beste måten ledere kan forebygge jobbstress på, er å utvikle gode relasjoner til medarbeiderne på jobben. Når medarbeiderne er fornøyd med det lederen gjør, forstår utfordringene som lederen har, og aktivt deltar i problemløsning, så opplever lederen mindre stress. Det henger sannsynligvis sammen med at lederen får større tillit til medarbeiderne og kan delegere flere oppgaver slik at arbeidspresset blir mindre.

Referanse:

Artikkelen er publisert som gjestekommentar i Kapital nr. 12 - 2014.

Publisert 27. juni 2014

Du kan også se alle nyheter her.