-
Ledelse

Hva gir deg glede?

Hvordan prestere på ditt beste? Start med å finne ut hva det er som gir deg glede. Det utløser energi og engasjement.

LEDERENS VERKTØYKASSE: Positiv psykologi på jobb

Protestantisk etikk kan medføre tanken om at først må du jobbe hardt, deretter vil du bli belønnet og føle glede. Mange jobber hardt. Noen opplever imidlertid uro, stress, muskelsmerter, ubalanse mellom jobb og familie, eller i verste fall, - å bli utbrent. Hvorfor?

Positiv psykologi antar at rekkefølgen er feil.

Først må individet finne ut av hva som gir glede. Deretter kan det presteres. Glede medfører energi og engasjement. Det er sammenheng mellom positive følelser på den ene side, og samarbeid, effektivitet og prestasjoner på den annen side.    

Hva gir glede? I positiv psykologi stilles spørsmål som: Hva gjør livet verdt å leve? Hvordan få individ, team og organisasjon til å “blomstre?” Hva innebærer et godt og meningsfullt liv?

Bruk dine signaturstyrker

Et svar kan være å bli kjent med sine signaturstyrker. Dette er egenskaper som utgjør grunnleggende kvaliteter hos individet, f.eks. selvdisiplin, mot, kreativitet, emosjonell intelligens og altruisme.

Positiv psykologi antar at dersom vi bruker signaturstyrker på viktige deler av livet, så vil vi utvikle glede og mening. Viktige deler av livet kan være arbeid, kjærlighet, barneoppdragelse og gode relasjoner generelt.

Individet bør identifisere, utvikle og bruke sine signaturstyrker.  Slik kan positive tanker, følelser, atferd og resultater skapes og forsterkes.

For å teste om man virkelig har en konkret signaturstyrke, f.eks. mot, må man svare ja på tre spørsmål:

  • 1. Er det å være modig virkelig meg?
  • 2. Føler jeg glede ved å vise mot?
  • 3. Gir det meg energi og overskudd?

En signaturstyrke må brukes med “balanse,” f.eks. å være modig, ikke feig og ikke dumdristig.

Hvordan oppnå glede?  Det er lett å bli fanget i en fastlåst tenkemåte, - preget av negative, automatiske tanker. Det er fristende å skylde på omgivelsene i form av tidspress, krevende kunder og vanskelig sjef. Legger man årsaken på omgivelsene, kommer man ikke videre i egen utvikling.

Velg positive tanker

Psykologen William James mente at det beste virkemiddel mot stress og uro er individets evne til å kunne velge én tanke fremfor en annen tanke. Ideen minner om  mindfulness der kjernen er å registrere og deretter gi slipp på negative tanker.

Et første skritt er altså å endre egen tenkemåte eller mer presist: endre eget selvsnakk. Vår fortolkning av virkeligheten endrer vårt handlingsrom og det mennesket vi har størst mulighet til å forandre, - er oss selv. Spissformulert: Livet er det tankene våre gjør det til.

Det finnes imidlertid et gap mellom det å vite og det å gjøre. Det er ikke tilstrekkelig å erkjenne en situasjon. Den må også endres.

Psykologisk kapital

Psykologisk kapital utgjør en kjerne i signaturstyrkene.

Psykologisk kapital er

  • 1) Håp: Trygghet på at man vil finne fremgangsmåter for å nå mål.
  • 2) Mestringstro: Overbevisning om å kunne mobilisere motivasjon, kognitive ressurser og ferdigheter for å gjennomføre oppgaven.
  • 3) Optimisme: Realistiske forventninger til å lykkes.
  • 4) Resiliens: Evne til å takle krevende situasjoner og reise seg etter nederlag.

Psykologisk kapital danner grunnlag for positivt selvsnakk. Ledere bør utfordre og støtte sine medarbeidere til å identifisere eget selvsnakk, retolke virkeligheten, formulere nye mål, prøve ut virkemidler og hele tiden lære av prosessen. Ledere og medarbeiderne må bli bevisst sin egen selvledelse.

Positiv psykologi blir kritisert for å hevde at dersom man bare tenker positivt, så vil man lykkes. Dette er en feil tolkning. Positiv psykologi innebærer at man må tenke klokt og realistisk. Deretter må det jobbes hardt for å nå mål.

Protestantisk etikk hadde sin misjon i et fattig samfunn som manglet mat og klær. Man måtte prestere for å overleve. I et moderne overflodssamfunn kan mangelen være glede.  Glede kan oppnås ved bruk av signaturstyrker og psykologisk kapital; - gjennom realistisk selvsnakk.

Referanse:

Berg, M.E. & Karlsen, J.T. (2014). How project manager can develop positive emotions in project team. International Journal of Managing Project in Business, Vol. 7,  No. 3,  pp. 449 - 472.

Denne formidlingsartikkelen er publisert i BI Leadership Magazine 2014/2015, et formidlingsmagasin fra Instiltutt for ledelse og organisasjon ved Handelshøyskolen BI.

Artikkelen er også publisert som kommentarartikkel om ledelse i Dagens Næringsliv 10. november 2014 med tittelen "Glede først".

 

Publisert 12. november 2014

Du kan også se alle nyheter her.