-
Ledelse

Sjefer som ikke kan lede

Cecilie Asting

Mange vil bli ledere. Da er det et paradoks at ikke flere er interessert i å lære hva som skal til for å lykkes som leder, skriver Cecilie Asting.

KOMMENTAR: Cecilie Asting om lederutdanning

Halvparten av oss går rundt med en sjef i magen. Det viser en undersøkelse som Opinion har gjort blant et representativt utvalg på 1900 personer på oppdrag fra ManpowerGroup. Den viktigste motivasjon for de som ønsker å bli ledere, er utsikter til høyere lønn og økt innflytelse.

Den samme undersøkelsen viser at nærmere halvparten av medarbeiderne svarer at det viktigste en leder kan gjøre, er å skape et godt arbeidsmiljø.

 

Et høyt sykefravær i mange organisasjoner er et symptom på at ikke alle ledere lykkes like godt i å skape et godt arbeidsmiljø for alle medarbeidere. En vesentlig andel av sykefraværet skyldes dårlig ledelse. I tillegg blir folk syke på grunn av blant annet mobbing, konflikt og omstilling. Planlegging og gjennomføring av endringer, konflikthåndtering og ivaretakelse av medarbeidere inngår som en del av lederens oppgaver og ansvarsområder.

Det må nok mer til enn økt lønn og innflytelse for å skape et godt arbeidsmiljø.

Hva får folk til å yte?

Når det er så mange som vil bli ledere, er det ikke rart at vi ser stor søkning til høyere utdanning innen ledelse og administrasjon. Når motivasjonen er økt lønn og innflytelse, kan vi spørre om de har det beste utgangspunktet for å bli virkelig gode ledere.

En vanlig definisjon av ledelse er “å oppnå resultater gjennom andres arbeid”. Det betyr at en leder må tilrettelegge for at andre skal kunne arbeide. Hvordan dette skal skje er avhengig av en rekke ulike faktorer for eksempel kjennetegn ved virksomhetens oppgaver og kjennetegn og medarbeidere.

Ledere bør ha kunnskap om både tilrettelegging og om hva som får medarbeiderne til å yte. Sykemeldte medarbeidere yter ikke. Ledere har muligheten til å redusere sykefraværet gjennom å forbedre de sosiale faktorene. Men det forutsetter at temaet settes på dagsorden.

Ledelse av andre

God ledelse ser ut til å vurderes ulikt av ledere og medarbeiderne de skal lede. Skjer det noe med synet på hva som er et godt arbeidsmiljø når vi tar steget fra medarbeider til leder? Blir arbeidsmiljø mindre viktig?

Innflytelsen, en av motivasjonsfaktorene for å bli leder, gir stor frihet, men også mye ansvar, blant annet ansvaret for “å oppnå resultater gjennom andre”. Det oppnås som regel dårlige resultater uten bevissthet om hva som får andre til å yte.

Kanskje vet vi mer om hva som er et godt arbeidsmiljø enn hvordan vi skal skape et, slik at ledelse først er noe vi lærer i situasjonen? Det kan jo argumenteres med at det kan være vanskelig å lese seg til noe som utøves i praksis og skjer i det sosiale samspillet mellom mennesker. Eller tenker vi kanskje at når vi fikk lederjobben så er vi så dyktige at vi vet best?

Ledelse i praksis

Det er vanskelig å finne et entydig svar på årsakene til dårlig ledelse. Hva som er riktig eller god ledelse er også mangfoldig.

Mitt anliggende i denne sammenheng er imidlertid noe som for meg framstår som et paradoks: Mange vil bli ledere. Men det gjenspeiler seg ikke i de framtidige ledernes interesse for ledelsesfag.

Personer som oppgir å være motivert til å ta på seg lederoppgaver, burde i utgangspunktet utvise oppriktig interesse for fag som bidrar til økt kompetanse om tilrettelegging og ytelse. Det gir en betydelig mulighet for innflytelse både på struktur og på de sosiale faktorene.

Kan den tradisjonelle måten å undervise på være noe av forklaringen? Bør undervisning og læring i ledelsesfag i langt større grad være praksisorientert? Kan noe av den tradisjonelle læringen erstattes med mer aktiv læring?

Bedre læring vil ikke fjerne problemet med dårlige ledere på kort sikt. Det vil ta tid før resultatene viser seg. Vårt lille bidrag blir å utfordre den tradisjonelle formidlingen gjennom utvikling av nye metoder. Vi må i sterkere grad se på hvilken rolle sosiale faktorer spiller for enkeltmennesker og samfunn. Målet er å skape større interesse og forståelse for dette viktige tema. På sikt kan vi håpe på at vi får flere ledere som er opptatt av å skape et godt arbeidsmiljø.

Referanse:

Denne artikkelen er publisert i BI Leadership Magazine 2014/2015, et formidlingsmagasin fra Instiltutt for ledelse og organisasjon ved Handelshøyskolen BI.

Artikkelen er også publisert i INSIDE, studentavisen ved Handelshøyskolen BI.

 

Publisert 20. november 2014

Du kan også se alle nyheter her.