-
Næringsliv

Rammer for bedre finansnæring

Ny finansforetakslov er en korsvei som bør nyttes til å forbedre rammevilkårene for finansnæringen, skriver Jone Engh.

DEBATT: Jone Engh om ny lov for finansforetak

Stortinget skal vedta ny finansforetakslov i februar. Lovforslaget inneholder uhensiktsmessige og unødige krav og begrensninger. Konsekvensene er at god drift, kapitalforvaltning og ressursbruk hindres.

Forslaget gir et ryddigere og mer oversiktlig regelverk, men gjeldende rett videreføres i stor grad. Ambisjonene bør være større. Ny finansforetakslov er en korsvei som bør nyttes til dypere forbedringer i rammevilkårene for finansnæringen.

Bedre rammevilkår

Finansforetaksloven må fremme en konkurransedyktig og velfungerende finansnæring. Reguleringene må være nødvendige, hensiktsmessige og forholdsmessige. Det bør være frihet hvis mulig.

Reguleringene må fremme lovens formål og god drift. Forholdsmessige reguleringer er ikke unødig strenge eller inngripende. Finansnæringen selv, Finanstilsynet, energisektoren og andre viktige aktører har påpekt viktige forbedringspunkter.

Unødig streng regulering

Det foreslås å beholde lovforbudet mot at forsikringsselskaper eier mer enn 15 prosent i foretak som ikke driver forsikring. Forsikringsselskaper hindres dermed eksempelvis i å være stor eier i energiforetak som bygger ut strømnett.

Dette er gunstige og langsiktige investeringer som samsvarer med livsforsikringsselskapers langsiktige forpliktelser. Utbyggere av infrastruktur går glipp av langsiktige og profesjonelle investorer som kan delta i kapitalkrevende prosjekter.

Forbudets formål er å begrense risiko, men synes unødvendig ettersom formålet kan oppnås med mer treffsikre reguleringer. Også Finanstilsynet som har foreslått å oppheve forbudet mener dette.

Sparebanker i allianser

Et høyt antall sparebanker inngår i bankallianser. Det foreslås at slike banker skal foreta konsolidering uavhengig av størrelsen på eierandeler i andre foretak. Konsolidering betyr at ved beregning av kapitaldekning sammenslås regnskapene til banken og foretak den helt eller delvis eier.

Konsolidering viser bedre den reelle kapitaldekningen for foretakene samlet. Vanligvis skal eierandeler under 20 prosent ikke konsolideres. Konsolidering uansett eierandelens størrelse medfører betydelig merarbeid. Behov for kravet og om fordelene oppveier kostnadene er tvilsomt.

Finans kan fremme verdiskaping

Reglene om verdipapirisering foreslås opphevet. Verdipapirisering innebærer opprettelse av et spesialforetak og omdanning av finansielle produkter, ofte boliglån, til verdipapirer. Ikke alle banker kan bruke alternative virkemidler. Dagens adgang bør derfor beholdes.

For finansforetak organisert som samvirkeforetak foreslås at andre enn eierne kan få rett til representasjon på generalforsamlingen. Dette er det samme som å gi aksjonærretter til andre enn aksjonærene, noe som aldri har vært aktuelt. Kun eiere bør ha rett til å være representert på generalforsamlingen.

Landene med best rammer for finansvirksomhet får den finansnæring som best fremmer verdiskaping og konkurranseevne.

Tvi tvi for at Stortinget vedtar en bedre lov enn foreslått!

Referanse:

Artikkelen er publisert som debattinnlegg i Finansavisen 21. januar 2015 med tittelen "Behov for en bedre finansforetakslov". 

Publisert 28. januar 2015

Du kan også se alle nyheter her.