-
Ledelse

Bruk styret til å skape vekst

Frode Solberg

Mange små og mellomstore selskaper sliter med svak lønnsomhet. Bruk styret aktivt for å bidra til vekst, anbefaler Frode Solberg. Han gir sju råd for å lykkes.

LEDERENS VERKTØYKASSE: Verdiskapende styrer

Styrearbeid preger ofte samfunnsdebatten, men den handler mest om allmenaksjeselskaper (ASA-er) og store selskaper som helt eller delvis eies av det offentlige. Det er langt mindre oppmerksomhet om styrene i de små- og mellomstore selskapene, som det er klart flest av.

Mange små og mellomstore bedrifter også preges av stagnasjon (ikke vekst), svak lønnsomhet, mangel på innovasjon og markedsorientering, liten grad av strategisk orientering, tilsynelatende mangel på ambisjoner.

Situasjonen blir ikke bedre av at de møter stadig sterkere konkurranse, økt endringstakt, og stor konkurranse om kompetent arbeidskraft.

Nøkkelen til ny vekst

Styret er bedriftens øverste ledelse, og daglig leder er styrets kanskje viktigste «verktøy» knyttet til å gjennomføre styrets beslutninger. Dessverre er styrene i mange av de små og mellomstore bedriftene i for liten grad opptatt av å utvikle virksomheten.

  • Enten har man styrer som er å betrakte som mer eller mindre «papirstyrer». Styrer som kun består av de samme personene som eier og leder bedriften i det daglige.
  • Eller så har man etablert et styre som i det vesentligste ser det som sin oppgave å utøve et «ensidig kontrollfokus». En kontroll som ofte langt fra samsvarer med en riktig forståelse av styrets kontrollfunksjon.

Denne kontrollen er da gjerne synonym med en nitidig gransking av resultatdelen i regnskapene, og å passe på at man ikke gjør noe galt. Galt gjør man jo dessverre når kontrollen blir så ensidig og mangelfull.

Sakene blir ikke bedre når mange virksomheter ikke har klare strategier og planer for bedriftens utvikling og vekst.

Styrer mot utvikling

Bedriften trenger aktive og utviklingsorienterte styrer som kan bidra til at bedriftens fokus får den helhet og retning som skal til for å komme seg videre. Samtidig må styret utøve forsvarlig og god helhetlig kontroll med virksomheten.

Aktive og utviklingsorienterte styrer bidrar til å gi sine daglige ledere (og eiere) kompetanse, vitalitet og en god helhetlig ledelses – og utviklingsressurs. Et utviklingsorientert styre er et styre som i tillegg til å få på plass gode strategier og forretningsprosesser for bedriften, også er en god rådgivings - og støtte- og oppfølgingsressurs for den daglige ledelsen. Dette bidrar til å skape en aktiv og sunn bedrift, en bedrift hvor grunnlaget for vekst og lønnsomhet er til stede.

Bedrifter er avhengige av å tenke langsiktig og strategisk for å kunne manøvrere bedriften optimalt i den daglige, og stadig mer omskiftelige hverdagen med det kortsiktige fokus som lett dominerer oss. Kortsiktig må erstattes med en langsiktig strategisk og utviklingsorientert retning.

Må skape verdier

Bedrifter har som oppgave å skape verdier både på kort og lang sikt.Det er grunnlaget for trygge arbeidsplasser, avkastning for eierne, sikring av bosetting i regionene og knoppskyting.

Strategisk kompetanse, markedskompetanse, innovasjonskompetanse og ikke minst lederkompetanse, vil være en kritisk viktig kompetanse i små og mellomstore bedrifter fremover for å sikre overlevelse og vekst.

Bedriftens fokus må i enhver sammenheng være rettet mot å skape verdier. Verdiskapingen starter med med å utvikle og levere verdi til kunder og markedet.  Da må styret også være genuint opptatt av kunde -  og markedsorientering av virksomheten.

Du kommer ikke langt med ensidig kontroll av regnskapsresultater. Styrer som er mer opptatt av å beskytte verdier enn å skape dem, får stadig mindre verdier å passe på.

Bedre styrer

Et godt sammensatt styre sikrer bedriften en kompetanseressurs som bidrar til et helhetlig perspektiv i forhold til bedriftens valg og strategier. Det bidrar til å gi bedriften vitalitet og trygghet i forhold til alle de krevende valg som til enhver tid må tas for sikre lønnsomhet og trygghet.

Et godt sammensatt styre gir mindre virksomheter tilførsel av lederressurs og støtte til den daglige ledelse. Det bidrar til trygghet i forhold til å realisere bedriftens muligheter / ambisjoner.

Et godt sammensatt styre er ikke synonymt med eksempelvis kostbare og lite tilgjengelige «styregrossister». Det er snarere langt bedre sammensatt av dyktige ressurspersoner som det finnes mye av i bedriftens nærmiljø. Ressurser som ønsker og kan bidra med kunnskap og erfaring på de fleste områder. Personer som vil dekke bedriftens løpende behov for kompetanseressurser.

Å investere i et godt styre er en rimelig investering med et betydelig avkastningspotensial.

Sovende styrer må våkne

Vi trenger flere eksisterende bedrifter med ambisjoner, og ønske om utvikling og vekst. Det er for mange bedrifter som «sover i timen» og ikke klarer å ta ut sitt potensiale.

Vekst kan skapes overalt i Norge, både sentralt og i distriktene. Da må bedriftenes eiere være tøffe nok til å si at «vi vil videre» og hente inn ressurspersoner som kan bistå bedriften i å skape vekst og utvikling. Styret kan brukes som et verktøy til å skape ny vekst. Å utvikle sunne og gode vekstkraftige bedrifter er ikke bare en naturlig eierinteresse, det er eiernes ansvar overfor samfunnet.

Sju råd for å lykkes

Her er sju praktiske råd i arbeidet med å få et utviklingsorientert styre:

  • 1. Skaff deg oppdatert kunnskap om styret og styrefunksjonen.
  • 2. Analyser de utfordringer du mener er de viktigste for bedriften fremover.
  • 3. Se etter ressurspersoner som kan bistå med sin erfaring og kunnskap på disse utvalgte områdene i ditt styre.
  • 4. Få gjerne tak i noen som også ser «annerledes på verden»
  • 5. Etabler et nytt styre med 1 -2 slike eksterne ressurser i tillegg til sentrale eiere og ansattvalgte representanter.
  • 6. Fokuser sterkt på strategi og strategiprosessen i første fase, og involver alle så langt det er mulig.
  • 7. Etabler kontroll - og oppfølgingsrutiner på basis av de strategiske valg og planer i tillegg til generell kontroll, økonomisk kontroll og risikostyring med mer.

Referanser:

Morten Erichsen, Frode Solberg og Trond Stiklestad (2015): Ledelse i små og mellomstore virksomheter. Fagbokforlaget.

Denne artikkel er skrevet spesielt for BI Business Review 19. januar 2016.

Publisert 19. januar 2016

Du kan også se alle nyheter her.