-
Næringsliv

Er delingsøkonomien en trussel for arbeidslivet?

Jan Fougner

LOs kamp for arbeidstagerstatus i delingsøkonomien gir neppe en god løsning. Fagbevegelsen bør se mulighetene.

DEBATT: Jan Fougner og Christel Søreide om delingsøkonomi

Det er behov for bevisstgjøring og opprydding i debatten om delingsøkonomien som trussel mot arbeidslivet og arbeidstagerrettigheter.

Delingsselskapene har i all hovedsak en modell hvor delerne ikke er ansatte.

Delingsselskapene formidler ikke «egne» varer og tjenester, men varer og tjenester fra selvstendig næringsdrivende eller oppdragstagere.

Tradisjon for samarbeid

Samarbeid mellom større kommersielle selskaper og selvstendig næringsdrivende eller oppdragstagere er ikke nytt, men har en lang tradisjon i Norge:

  • Taxinæringen er tradisjonelt basert på at taxisentralene organiserer tjenester for selvstendig næringsdrivende taxisjåfører/taxieiere. 
  • Norske forlag og mediehus benytter et stort antall oppdragstagere/frilansere og selvstendig næringsdrivende i sin virksomhet. 
  • Både formidling og bruk av selvstendige konsulenter er utbredt i oljebransjen og it-sektoren.

Det «nye» er delingsselskapenes digitale, innovative og effektive måte å koble tilbud og etterspørsel etter dagliglivets varer og tjenester.

Advarer mot løsarbeidersamfunn

LO advarer nå mot delingsøkonomiens utvikling av et løsarbeidersamfunn og vil jobbe for å ivareta arbeidstagerrettigheter. Kamp for arbeidstagerstatus og mot delingsøkonomimodellen er neppe løsningen. Å ivareta delernes interesser er neppe synonymt med arbeidstagerstatus.

Samfunnet, delerne og delingsselskapene har isteden en felles interesse i korrekt og ryddig bruk av mulighetene som ligger i delingsmodellens formidling av tjenester fra selvstendig næringsdrivende. 


Her kan LO spille en rolle.

Hvilken rolle kan LO spille?

Proletariseringen av samfunnet og fremveksten av arbeiderklassene frem mot forrige århundreskiftet skapte konflikter som la grunnlaget for arbeiderbevegelsen og dagens LO.

I stedet for å se delingsøkonomiens potensial for avproletarisering og endring av arbeidsmarkedet som en trussel, bør LO se utviklingen som en vekstmulighet, tilby delerne et felles fora, og bli en samlende aktør for de selvstendig næringsdrivende som velger å tilby tjenester gjennom delingsselskaper.

Det ligger betydelige muligheter for brede felles pensjons- og forsikringsprodukter som kan forhandles og tilbys delerne gjennom en større felles medlemsorganisasjon. LO-forbundet Industri Energi tilbyr allerede i dag medlemskap og forsikringer til selvstendig næringsdrivende.

Hva delerne trenger

Delerne trenger i tillegg et samlende fora og en organisasjon som kan bidra i forhandling av tjenesteleverandøravtalene med delingsselskapene. Løsningen er neppe mer regulering, men organisering av delerne for å sikre tilstrekkelig balanse og rimelige vilkår mellom delingsselskap og selvstendig næringsdrivende.

Det er i delingsselskapenes interesse at avtalene som inngås er balanserte og ikke urimelige. Eksklusivitetsklausuler, utenlandsk lovvalg, dyre voldgiftsklausuler for utenlandske tribunal og bindingstid er krevende å forhandle på for en enkelt deler alene.

Dersom delingsselskaper misbruker delingsmodellen og i realiteten kontrollerer og styrer delerne som om de var ansatte, vil arbeidsgiveransvar med fulle forpliktelser kunne inntre. Denne type saker er heller ikke nytt i norsk rett og norske domstoler.

Krav til lovlig bruk

Lovlig bruk av selvstendig næringsdrivende og oppdragstagere forutsetter at delingsselskapene:

  • Har et aktivt og bevisst forhold til grensen mellom arbeidstager, oppdragstager og selvstendig næringsdrivende. 
  • Sørger for at selskapets praksis for skattetrekk og innberetning til enhver tid er korrekt - ikke alle delere er selvstendig næringsdrivende, oppdragstakere/frilansere krever annen skattemessig behandling enn selvstendig næringsdrivende. Manglende gjennomføring av korrekt skattetrekk, manglende innberetning for arbeidsgiveravgift og brudd på opplysningsplikt overfor skattemyndighetene er både dyrt og straffbart. 
  • Har rutiner for å fange opp eventuell endring i status for delerne som er tilknyttet virksomheten. 


Delingsøkonomien og delingsmodellen gir fantastiske muligheter, men fordrer frihet under ansvar.

Referanse:

Artikkelen er publisert som kronikk/hovedinnlegg debatt i Dagens Næringsliv 14. mars 2016 med overskriften "Deling og rettigheter".

 

Tekst: Jan Fougner, advokat og partner i Wiersholm og professor II ved Handelshøyskolen BI, og  advokat Christel Søreide i Wiersholm.

Publisert 17. mars 2016

Du kan også se alle nyheter her.