-
Næringsliv

Slik bygger du nettverk

Morten Høie Abrahamsen

Spesielt i dårlige tider er du avhengig av å kjenne folk. Og de må kjenne deg. Hvordan bli en bedre nettverksbygger?

KRONIKK: Nettverksbygging i praksis

I en tid hvor den tradisjonelle industrien i Rogaland sliter, er det økt fokus på nye samarbeidsformer, nytenking og kreativitet i næringslivet.

I denne sammenheng trekkes ofte viktigheten av nettverksamarbeid fram, dvs. vår evne til å samarbeide, lære og dele på tvers av organisatoriske skillelinjer.

Stavangers nye næringssjef, Tone Grindland, fremhever nettopp koblingen mellom kommune, næringsliv og samarbeidspartnere som Greater Stavanger, IRIS, Næringsforeningen og Innovasjon Norge som kommunens viktigste satsingsområde i 2016 (Stavanger Afttenblad, 8. januar 2016).

Stavanger aftenblad omtaler også en sak 28. januar 2016 hvor 17 mekaniske bedrifter på Jæren inngår i et nettverket Alloyance, hvor hensikten er samarbeid om større kontrakter. 

Flere typer nettverk

 Men hva er nettverk? Her finnes mange ulike varianter.

  • Noen tenker først og fremst på medlemsbaserte nettverk, slik som Næringsforeningen i Stavanger-regionen.
  • Andre forbinder nettverk med uformelle organisasjoner som Nettverk Stavanger eller det nevnte Alloyance-nettverket.
  • Noen nettverk er fysisk samlokaliserte, slik som Ipark og Måltidets Hus på Ullandhaug.
  • Vi ser også framveksten av nye og spennende innovasjons- og entreprenørnettverk, slike som Mess&Order og Innovation Dock i Stavangers østre bydel. 
  • Andre igjen forbinder nettverk med næringsklynger. I en slik sammenheng snakker vi gjerne om «oljeklyngen» i Rogaland, eller hvordan vi kan stimulere veksten av nye klynger innen mat, helse og alternativ energi. 

Utvikle og dele

Nettverk kjennetegnes først og fremst ved at bedrifter velger å samarbeide om å utvikle og dele ulike ressurser, kunnskap og teknologi, og at bedrifter samarbeider om aktiviteter som går utover det hver enkelt bedrift klarer å gjennomføre på egen hånd.

En annen viktig forutsetning for samarbeid er tillit og gode personlige relasjoner.

Nettverk kan være både bedriftsbaserte og personbaserte. Min forskning knytter seg først og fremst til bedriftsnettverk (industrielle nettverk), men de samme nettverksferdighetene er avgjørende når det gjelder personlig nettverksbygging.

Fem punkter

Her er fem viktige spørsmål som du må stille deg for å bygge nettverket ditt:

  • 1. Hva ønsker jeg å oppnå? Det er viktig å ha et mål for nettverksaktivitetene. Er du på jakt etter ny jobb? Ønsker bedriften din nye kunder? Er du på jakt etter nye leverandører? Trenger du bedre informasjon og kunnskap? Eller har du ny teknologi eller produkter som du ønsker å finne kjøpere til? Dersom du jobber målrettet, vil du ha større mulighet til å lykkes. 
  • 2. Hvem kjenner jeg? Skaff deg først en oversikt over nettverket ditt slik det er i dag, og hvor du ønsker å utvide det gjennom å bygge nye relasjoner. Hvem kan du samarbeide med? Hvor er det viktig for deg å bli inkludert eller få innpass? Tenk over hvem du kjenner som kan introdusere deg, eller har informasjon som kan være nyttig for deg. I alle nettverk finnes bedrifter eller nøkkelpersoner som er bedre plassert, og som har bedre oversikt og forbindelser. Kjenner du noen slike? Eller kjenner du noen som kjenner dem? Kan du bruke noen av dine eksisterende forbindelser til å skape nye forbindelser? Digitale nettverk som LinkedIn kan gi deg en god pekepinn på hvor langt unna eller nær du er tilknyttet de du ønsker å bli kjent med. 
  • 3. Hva kan jeg tilby? For å få, må du dele. I et nettverk har alle en funksjon eller bestemte roller. Hva kan du tilføre nettverket? Hvorfor skal noen ønske å samarbeide med deg? Hvordan kan nettverket blir styrket ved din tilstedeværelse? For å bli en del av et nettverk må du være relevant - du må ha noe å bidra med. Det kan være informasjon, teknologi, kunnskap, oversikt eller kontakter og forbindelser som du har. Når folk skifter jobb, tar de ofte sitt personlige nettverk med seg. Tenk derfor etter hvilke kontakter du har som andre kan ha nytte av. 
  • 4. Hvordan skal jeg få innpass? I tillegg til å ha noe å bidra, er det viktig å kunne mobilisere andre aktører i nettverket. Det er ikke gitt at andre forstår at det du tilbyr er svar på akkurat deres utfordringer. Døren står sjelden vidt åpen, og det er en grunn til at nettverk ser ut slik de gjør. Bedrifter eller personer har ofte etablerte samarbeidsforhold, og det at du ønsker innpass, kan innebære at andre må vike, eller at prosesser må gjøres på nye måter. Ønsker du f. eks. a selge inn nye tjenester til en bedrift, er det stor sannsynlighet at andre bedrifter allerede dekker disse behovene i dag. Tenk derfor gjennom ulike motforestillinger til at akkurat du eller bedriften som du representerer har noe viktig å tilføre. Ikke alle ønsker endring. 
  • 5. Hvilke egenskaper trenger jeg? Nettverksbygging er egentlig systematisk relasjonsbygging. Fra forskningen vet vi at tillit, samarbeid, læring, deling og åpenhet er forutsetninger for å etablere gode relasjoner. Vi vet også at gode relasjoner er forpliktende og krever langsiktighet. Dette betyr at du må ha en viss horisont på nettverksbyggingen din. Det betyr også at du må være villig til å ta konsekvensen av gjensidigheten som sterke relasjoner innebærer. For eksempel kan et kundeforhold legge begrensinger på mulighetene dine til å inngå enkelte andre kundeforhold. Tette relasjoner medfører også avhengighet og forpliktelser. 

Å bygge gode relasjoner handler derfor om å håndtere denne tosidigheten: På den ene siden gir relasjoner muligheter, på den andre siden medfører de forpliktelser.

Jeg tror likevel gevinsten er større enn innsatsen. 

Referanse:

Artikkelen er publisert som kronikk i Stvanger Aftenblad 14. mars 2016 med overskriften "Bli en god nettverksbygger!".

 

Publisert 14. mars 2016

Du kan også se alle nyheter her.