-
Samfunn

Lærer mer uten forelesninger

Studentene lærer mer når den tradisjonelle forelesningen erstattes med videoforelesninger i kombinasjon med undervisningsøkter i team.

I snart tusen år har forelesninger vært den rådende undervisningsformen i høyere utdannelse.

Forelesninger er enkelt og behagelig for læreren, og kostnadseffektivt for institusjonen. For studentene er det ikke en spesielt effektiv måte å lære på. Studentens passive rolle hemmer læring og engasjement.

Jeg har derfor praktisert og forsket på en alternativ undervisningsform, kjent som flipped classroom, eller på norsk: omvendt undervisning.

Omvendingen innebærer at gjennomgang av nytt materiale, som tidligere beslagla undervisningstiden, nå foregår med skreddersydde videoer som er tilgjengelige på Youtube.

Studentene kan studere videoene når motivasjonen og konsentrasjonen er tilstede.

Undervisningstiden kan i stedet brukes til å praktisere og reflektere rundt det nye stoffet som ble diskutert i videoene.

Læring i team

Jeg har i min forskning funnet at undervisningen blir mest effektiv ved bruk av læring i team. Klassen deles inn i faste team med 6-8 studenter som møtes i hver undervisningsøkt. Teamene består av studenter som ikke kjenner hverandre fra før, og som dekker et vidt spekter i forhold til karakterer, alder og kjønn.

Gjennom semesteret løser hvert team en rekke oppgaver sammen. Studentene blir etterhvert trygge nok til å argumentere for sine synspunkter, til å hjelpe andre, og også til å lytte på andres forslag. I undervisningsøkten løser studenten en rekke matteoppgaver, og engasjerer seg så i sitt team.

Min rolle i undervisningen er å veilede studentene, oppklare misforståelser og å motivere.

På engelsk er slagordet at læreren går fra «sage on the stage» til «guide on the side». 

Eksperimenter med undervisningen

I en nylig publisert artikkel i tidsskriftet Active learning in Higher Education viser jeg at studenter som deltok i flipped classroom undervisning, oppnådde betydelig bedre testresultater sammenlignet med studenter som deltok i tradisjonelle forelesninger.

I dette eksperimentet delte jeg en stor klasse tilfeldig i to grupper. Den ene gruppen besto av 93 studenter som fikk tilgang til videoer og undervisningsøkter tirsdag ettermiddag. Den andre gruppen, kontrollgruppen, besto av 142 studenter som fulgte ordinære forelesninger hver tirsdag formiddag.

Ingen av de 142 studentene i kontrollgruppen ytret ønske om å få være med i flipped gruppen, mens flere av studentene som skulle gjennom et nytt undervisningsopplegg, ønsket å bytte over til forelesninger.

Dette viser at studentene er vanedyr, der de vant til å innta en passiv rolle. Skepsisen forsvant etter et par undervisningsøkter med flipped, slik at eksperimentet ikke ble forringet av «overløpere». Begge gruppene hadde 36 undervisningstimer. Studentens matematikkferdigheter ble testet både før og etter undervisningsperioden.

Bedre resultater

Studentene i eksperimentgruppen oppnådde vesentlig bedre resultater enn studentene som fulgte tradisjonelle forelesninger, når jeg også kontrollerte for forkunnskaper. Fire uker senere ble det avholdt eksamen, der denne læringseffekten fremdeles var synlig.

Nærmere tre av ti flipped - studenter (28 prosent) klarte toppkarakter, mens det tilsvarende tallet var litt mer enn en av ti (11 prosent) for studentene som fulgte forelesninger.

De positive resultatene skyldes sannsynligvis økt engasjement og mere aktive læringsformer.

En annen positiv effekt er at studentene får erfaring med lagarbeid. De lærer å argumentere for sine tanker, og de lærer å lytte på andre. Det å kunne fungere i team sammen med andre, er utvilsomt en viktig egenskap i videre studier og karriere.

Studenter trenger å lære mere den tiden de er i undervisning. De trenger også å trene på teamwork. Flipped classroom er en måte å forsøke å oppnå disse målene. Høyere utdannelse har lenge vært besynderlig upåvirket av nye digital teknologier slik som video. Det er det på tide å gjøre noe med.

Referanse:

Njål Foldnes: «The flipped classroom and cooperative learning: Evidence from a randomised experiment». Active Learning in Higher Education 2016, Vol. 17(1) 39-49.

Denne formidlingsartikkelen er publisert I Dagens Næringsliv 13. auguts 2016 under vignetten «Forskning viser at…». 

 

Publisert 16. august 2016

Du kan også se alle nyheter her.