-
Næringsliv

Lykkeligere av å ta pillene selv

Før måtte de ha hjelp av hjemmehjelpen for å ta pillene sine. Nå tar de medisinen selv med hjelp av en pilledispenser. Resultatet er økt livskvalitet.

BI FORSKNING: Innovasjon i helsesektoren

Så mye som hvert tredje besøk fra hjemmetjenesten i flere kommuner gjennomføres fordi folk har behov for hjelp til å ta medisinen sin.

Tenk om det gikk an å løse denne enkle oppgaven med en elektronisk pilleautomat – en dispenser – som forteller når brukeren skal ta pillene sine, i riktig rekkefølge og mengde. Da kunne hjemmehjelperen frigjøre tid til å gjøre andre oppgaver.

Den elektroniske pilleautomaten er en realitet. Det er eksempel på en ny tjeneste som utfordrer dagens praksis. Den kan løse oppgaven på en enklere og billigere måte, men krever at brukeren er med på leken, og selv gjør jobben.

Hvordan vil brukerne motta den elektroniske pilleautomaten? Hvordan sikre at de pårørende føler seg trygge på at det er god løsning? Hvilke forutsetninger må oppfylles for at den nye pilleautomaten erstatter dagens praksis?

Utfordrer dagens praksis

Ranvir S. Rai har i sitt doktorgradsprosjekt ved Handelshøyskolen BI studert hvilke faktorer som er viktige for at tjenester som bryter med dagens praksis, faktisk blir tatt i bruk og hvordan de blir tatt i bruk over tid.

Han er spesielt opptatt av fremveksten av nye tjenester som i utgangspunktet leverer «dårligere ytelse» enn eksisterende tjenester. Til gjengjeld er de nye løsningene enklere, billigere og mer brukervennlige. Hvis de etter hvert blir oppfattet som gode nok av folk flest, vil de kunne endre eksisterende praksis radikalt.

Denne typen nyskapninger kalles for disruptive innovasjoner; de utfordrer og noen ganger til og med utkonkurrerer eksisterende løsninger. Nyskapninger som Spotify og Netflix er eksempler på disruptive innovasjoner som har endret musikk- og mediebransjen radikalt. Innovasjoner som utfordrer eksisterende praksis, er på fremmarsj også i helse- og utdanningssektoren.

Rai har sett på to teknologibaserte tjenester som har tatt mål av seg å radikalt endre dagens praksis. Den ene innenfor helsesektoren: hjelpe brukere til å ta medisin med en elektronisk pilleautomat i stedet for hjemmehjelp. Den andre innenfor utdanning: introduksjon av en digital bokleser til erstatning for den tradisjonelle pensumboken.

Økt livskvalitet og penger spart

Helsestudien ble gjennomført i Sarpsborg kommune. Kommunen hadde bestemt seg for å prøve ut bruk av de elektroniske pilleautomatene i hjemmehjelpstjenesten. Den elektroniske pilledispenseren varsler brukeren om når hun skal ta sin neste pille.

Rai fulgte introduksjonen av den elektroniske pilledispenseren hos rundt 20 brukere over en periode på to år. I tillegg til å observere hvordan løsningen ble tatt i bruk, gjorde han dybdeintervjuer og intervjuer i fokusgrupper.

Den nye løsningen ble tatt godt imot. Brukerne kunne ta pillene sine selv ved hjelp av den elektroniske pilledispenseren i stedet for hjelp fra hjemmehjelperen. Sarpsborg kommune har spart mye som følge av den nye løsningen. Samtidig har helsepersonellet fått mulighet til å bruke mer tid på brukere som har mer komplekse diagnoser.

Ved å sette brukerne i stand til å ta medisinen sin selv har flere av dem fått mulighet til å gjøre aktiviteter de ikke var i stand til tidligere.

– Den nye løsningen har for flere av brukerne vist seg å være en døråpner til økt livskvalitet, sier Ranvir S. Rai.

Må passe inn

En ny løsning vil ofte utfordre eksisterende praksis og dermed møte motstand. For å lykkes med å innføre nye teknologiske løsninger, er det avgjørende hvordan man introduserer den, ikke bare for brukeren, men også for pårørende og ansatte som tilbyr tjenesten.

I tillegg er det ifølge Rai viktig at den nye løsningen må fungere godt i den sammenhengen den skal brukes. Den må i tillegg harmonere med øvrig praksis.

– Nye tjenester kan ikke utvikles i vakuum. Før tjenesten utvikles, må en utvikle en inngående forståelse av eksisterende praksis og hvordan den nye tjenesten kan fungere sammen med andre oppgaver som skal gjøres, sier Rai.

Minifakta:

  • Ranvir S. Rai disputerte 18. august 2016 for doktorgraden ved Handelshøyskolen BI med avhandlingen: “Innovating in Practice: A Practice-Theoretical Exploration of Discontinuous Service Innovations”.
  • Rai har gjennomført sitt doktorgradsarbeid innenfor PhD-spesialiseringen “Innovation and entrepreneurship”.
  • Professor Maria Kristina Holmlund-Rytkönen ved Hanken School of Economics er førsteopponent. Førsteamanuensis Leena Aarikka-Stenroos ved Tampere University of Technology er andreopponent. Professor Per Ingvar Olsen ved Handelshøyskolen BI leder bedømmelseskomiteen.
  • Professor Heidi Wiig Aslesen ved Handelshøyskolen BI har vært hovedveileder for kandidaten. Førsteamanuensis Thomas Hoholm ved BI har vært biveileder.

Referanse:

Ranvir S. Rai. «Innovating in Practice: A Practice-Theoretical Exploration of Discontinuous Service Innovations». Doktoravhandling, Handelshøyskolen BI, august 2016.

 

Tekst: Audun Farbrot, fagsjef forskningskommunikasjon ved Handelshøyskolen BI

Publisert 22. august 2016

Du kan også se alle nyheter her.