-
Ledelse

Gull i gode relasjoner

Anders Dysvik, Arne Carlsen, Miha Skerlavaj

Gode relasjoner er alfa og omega både for å ha det bra og lykkes på jobb. Men gevinsten viser seg å være enda større.

BI FORSKNING: Relasjoner på jobben

Gode relasjoner i organisasjoner er avgjørende for både individets trivsel og det å prestere, viser internasjonal forskning gjennom de siste 10 årene. Dette kalles gjerne den relasjonelle vending (“the relational turn”) i samfunnsvitenskapen.

Forskning på alt fra hjernens utvikling til kreativitet og læring tar utgangspunkt i at vi mennesker først og fremst er relasjonelle vesener.

 

Gir økt energi

Forskningsresultatene viser en rekke gunstige effekter: Gode relasjoner gir større trivsel, kreativitet og trygghet til å gå løs på krevende utfordringer. Vi blir mer robuste til å takle stress. Vi blir bedre i jobben gjennom å lære av andre og med andre.

Muligheten for å lykkes med egen karriereutvikling øker. Og energien vi har, både på og utenfor jobb, øker. Siden mange av oss tilbringer minst en tredjedel av døgnet på jobben, er dette gode nyheter. Gode relasjoner er rett og slett alfa og omega for både å ha det bra og å lykkes.

En fersk studie fra amerikanske kolleger viser at gode relasjoner ikke bare er et instrument som hjelper deg til å oppnå personlige fordeler eller å prestere på jobben: Gode relasjoner bidrar også til personlig vekst og utvikling, skaper grobunn for vennskap, og er en kilde til giveradferd.

Gevinster på fire områder

Forskerne Amy Colbert, Joyce E. Bono og Radostina Purvanova viser i en artikkel i topptidsskriftet Academy of Management Journal at gode relasjoner har fire sett av funksjoner som gir hver sine distinkte effekter:

  • 1) Oppgavestøtte: Støttende adferd i utførelsen av arbeidsoppgavene henger sammen med jobbtilfredsstillelse.
  • 2) Giveradferd - inkludert muligheten av å kunne hjelpe brukere/kunder og kolleger - er sterkest forbundet med opplevelsen av at jobben er meningsfull.
  • 3) Personlig vennskap har størst betydning for positive emosjoner i det daglige.
  • 4) Personlig vekst fra gode relasjoner har størst betydning for tilfredshet med livet generelt sett.

Får det bedre

Tidligere forskning på relasjoner har hovedsakelig fokusert på hva ansatte og fellesskapet får ut av gode relasjoner i form av resultater. Denne studien viser altså at de tre dimensjonene vennskap, giveradferd, personlig vekst og utvikling forklarer viktige resultater for den enkelte i form av positive emosjoner, opplevelsen av mening og holdninger til livet generelt.

Hva betyr dette i praksis? Generelt kan vi si at dersom man ikke er interessert i at de ansatte skal utvikle gode relasjoner gjennom mulighet for samarbeid kan altså man gå glipp av en rekke personlige og jobbmessige fordeler rent ut over at de ansatte utfører jobben de er satt til å gjøre bra.

Indirekte vil slike effekter også øke organisasjonens lønnsomhet og yteevne, gjennom økt engasjement, lavere turnover, samt lavere fravær relatert til psykososiale faktorer.

To råd til ledere

For ledere som ønsker å handle på denne innsikten har vi to sett av praktiske råd.  

  • 1) Det første er å belønne samarbeid mer enn konkurranse. Belønningsstrukturene bør ikke designes på en slik måte at de ansatte settes opp mot hverandre og konkurrerer internt, men heller tilrettelegge for samarbeid og kunnskapsdeling. Det vi kaller mestringsklima på jobb er langt mer gunstig for relasjoner enn konkurranseklima. Individuelle bonuser kan gi kortsiktige gevinster, men er ofte gift for relasjonene.
  • 2) Det andre rådet handler om å stimulere giveratferd. Vi har i flere år arbeidet med å trene på giveradferd gjennom såkalte gjensidighetsringer (reciprocity rings) hvor folk spør om hjelp og får hjelp av andre. Et annet verktøy i samme gate kalles for “reflekterte beste selvportrett”. Her samler folk inn konkrete historier fra et dusin andre - på og utenfor jobb - om hvordan de skaper verdi for dem. Et tredje verktøy handler om å systematisk øve seg på å gi andre mer energi i hverdagen. Treningen gir ofte forbløffende resultater. Nå vet vi mer om hvorfor.

Referanser:

Colbert, A. E., Bono, J. E., & Purvanova, R. K. 2016. Flourishing via Workplace Relationships: Moving Beyond Instrumental Support. Academy of Management Journal, 59(4): 1199-1223.

Škerlavaj, M. (2016). Prososial motivasjon: Inspirert av gode gjerninger overfor andre ... og seg selv. I Buch, R., Dysvik, A. og Kuvaas, B. (Red.), Produktiv motivasjon i arbeidslivet. Oslo: Cappelen Damm.

Denne formidlingsartikkelen er publisert som kommentarartikkel i Kapital nr. 15-2016.

 

Publisert 9. september 2016

Du kan også se alle nyheter her.