-
Næringsliv

Maktens misbrukere

Linda Lai

Jo mer makt en leder har over tid, desto oftere blir makten misbrukt. Makt bør derfor spres på flere og begrenses i tid.

Linda Lai om ledelse

Lord Acton, som for over 100 år siden postulerte at makt korrumperer og at total makt korrumperer totalt, får stadig ny støtte.

Mange misbruker makt til egen vinning. Ofte skjer det på andres bekostning og i strid med sosiale normer eller lover og regler.

Makt gjør de fleste mer selvsentrerte

Makt påvirker både hvordan vi tenker og føler, og hvilke valg vi tar. Forskning viser at personer som får makt, har en tendens til å endre måten de ser på seg selv og andre. Makt gjør at de fleste begynner å se seg selv som mer ansvarsfulle og kompetente enn før. Makt gjør de fleste mer selvsentrerte og mindre medfølende med andre. Makt fører også med seg mer uetisk og kritikkverdig atferd, beleilig nok kombinert med mindre mottakelighet for råd og kritikk fra andre.

Hvordan vi reagerer på makt, avhenger blant annet av hvor mye makt vi har. En gruppe sveitsiske forskere gjennomførte flere eksperimenter som er publisert i topptidsskriftet Leadership Quarterly. Eksperimentene viser at stor makt gir stort misbruk av makt.

Ledere som enten får mulighet til å bestemme over mange medarbeidere eller får stor valgfrihet og kan ta beslutninger med store konsekvenser, blir lettere fristet til å misbruke makten til egen vinning og på bekostning av gruppen de leder. Når lederen både har mange under seg og stor beslutningsmyndighet, øker tendensen til å misbruke makten sterkt. Svært mange lederne tar da beslutninger som begunstiger dem selv fremfor gruppen de leder.

Tendensen til å misbruke makt til egen fordel øker dessuten over tid, med antallet beslutninger lederen får mulighet til å ta. Maktmisbruket øker uavhengig av om lederen har liten eller stor makt, også for ledere som i utgangspunktet er lite tilbøyelige til å misbruke makt for egen vinning.

Studiene fra Sveits og mange andre studier av effekter av makt, er basert på kontrollerte eksperimenter. I slike eksperimenter er det tilfeldig hvor stort kontrollspenn og beslutningsmyndighet lederne får. På den måten slipper vi usikkerhet om hva som er høna versus egget, det vil si hva som kom først, makten eller tendensene til å mele egen kake.

Menn blir lettere korrumpert av makt

Det er likevel ikke bare makten i seg selv som spiller inn på risikoen for å bli korrumpert. Flere studier viser at menn blir lettere korrumpert av makt enn kvinner. Og menn med høyt testosteronnivå er de aller letteste å korrumpere.

Ledere som er ekstraverte (energiske, snakkesalige og sosiale) og målorienterte, er også spesielt utsatt for å bli korrumpert av makt. Ekstraversjon og målorientering er trekk som ofte tillegges stor vekt ved rekruttering av ledere. Ekstraverte menn søker og får lederstillinger oftere enn andre.

Intelligens lite å si

Lederens intelligens, ærlighet, omgjengelighet eller følelsesmessig stabilitet ser ikke ut til å ha noen betydning for om de misbruker makt. Ledere med stor lærelyst og utforskningstrang ser derimot ut til å bruke makt på en bedre måte. Flere andre studier viser at det samme gjelder ledere med sterk motivasjon for å gjøre noe nyttig og verdifullt for andre. Høy såkalt prososialt motivasjon gjør at ledere bruker makten for å oppnå noe for andre, fremfor for seg selv.

Makten bør spres

De som skal ansette og kontrollere ledere bør tenke nytt på minst tre måter.

  1. Ledere bør velges ut fra det som gir god bruk av makt, ikke dårlig. Ledere som bruker makt på en god måte, tar beslutninger som gagner oppdragsgiver og medarbeidere fremfor seg selv.
  2. Mange ledere bør få mindre makt. Stort kontrollspenn og høy beslutningsmyndighet virker ikke bare korrumperende, men gir dårligere ledelse ut fra mange kriterier.
  3. Sist, men ikke minst, bør ledere ikke sitte lenge. Argumentene for ledelse på åremål er mange og gode.

Makten i en organisasjon bør spres, både på flere og over tid. Da blir den brukt på en bedre måte.

Referanse

S. Bendahan, C. Zehnder, F.P., Pralong og J. Antonakis, Leader corruption depends on power and testosterone, The Leadership Quarterly, April 2015.

Denne saken stod på trykk i Dagens Næringliv 14. november 2016.

Publisert 16. november 2016

Du kan også se alle nyheter her.