-
Samfunn

Når tollere vurderer kunst

Anders Mikelsen

Å definere kunstverk slik at det bare omfatter fremstillinger som er utført helt for hånd, virker vilkårlig ut fra dagens kunstoppfatning, skriver Anders Mikelsen.

DEBATT: Å definere kunst

16 malerier av samtidskunstner Bjarne Melgaard ble stoppet av tollerne på Gardermoen, som mener verkene ikke kan defineres som kunst og krever 1,3 millioner i moms av kunstneren.

Bildet er ikke utført helt for hånd siden lerretet er fremstilt digitalt og kan derfor tariffmessig ikke anses som et maleri, skrev tollerne i begrunnelsen, ifølge NRK.

Som Melgaards gallerist fremhever til flere medier 4. november 2016, er Tolldirektoratet ikke særlig egnet til å ta stilling til hva som er kunst.

Men så lenge det gjelder et særskilt fritak for merverdiavgift ved kunstneres innførsel av egne kunstverk til Norge, er dette uunngåelig. Tolldirektoratet må ta stilling til om verket som søkes innført omfattes av fritaket.

Må være utført for hånd

Etter det norske avgiftsregelverket er kunst definert som blant annet malerier, tegninger og pasteller, utført helt for hånd, og collager (materialbilder) og lignende. Videre omfattes også originale stikk, avtrykk og litografier, såfremt platene er utført helt for hånd. Det må ikke være benyttet noen mekanisk eller fotomekanisk prosess.

Hvorvidt collager og lignende må være utført helt for hånd, fremgår ikke klart av reglene, men i praksis synes det lagt til grunn at alle kunstverk (eller plater) må være utført helt for hånd.

Vilkårlig definisjon

Å definere kunstverk slik at det bare omfatter fremstillinger som er utført helt for hånd, virker vilkårlig ut fra dagens kunstoppfatning, slik saken med Bjarne Melgaards malerier illustrerer.

Finansminister Siv Jensen har da også uttalt til NRK at regelverket nå skal oppdateres, og at nytt regelverk skal være på plass innen få dager. Dermed har hun vist handlekraft, men mye kan tyde på at departementet bør bruke noe mer tid på å få på plass en ny og tidsriktig definisjon av hva som skal være kunst i avgiftsreglenes forstand.

Det sentrale blir å sikre at reglene gir fornuftige resultater, samtidig som det synes lite hensiktsmessig om reglene skulle legge avgjørende vekt på verkenes kunstneriske kvaliteter. Reglene må videre utformes slik at de ikke lett kan misbrukes.

Fornuftig løsning

Ikke under noen omstendighet, vil reglene kunne endres så fort at de kommer til anvendelse på Melgaards malerier. Finansministeren kan heller ikke instruere Tolldirektoratet til å komme til et annet resultat enn det som følger av regelverket på fortollingstidspunktet.

Enten må Tolldirektoratet komme frem til at det er grunnlag for en annen løsning ut fra dagens regelverk, eller så må Finansdepartementet selv treffe enkeltvedtak om at det skal dispenseres fra reglene om innførselsmerverdiavgift.

Etter loven har Finansdepartementet (delegert til Skattedirektoratet) myndighet til å treffe slikt vedtak om det foreligger særlige grunner.

Mye kan tyde på at saken om Melgaards malerier får en fornuftig løsning, men saken er ikke endelig løst ved finansministerens uttalelse.

Referanse:

Artikkelen er publisert som debattinnlegg i Dagens Næringsliv 15. november 2016 med overskriften "Kunst er kunst, som er kunst".

Publisert 13. desember 2016

Du kan også se alle nyheter her.