-
Ledelse

Kontrollens baksider

Bård Kuvaas

Det å være utsatt for mye kontroll kan være dødelig for medarbeidere og føre til at toppledere blir involvert i finansiell svindel.

KOMMENTAR: Bård Kuvaas om kontroll på jobben

Jobbautonomi, noen ganger også kalt jobbkontroll, refererer til i hvilken grad ledere og medarbeidere opplever rom for frihet, uavhengighet og utøvelse av skjønn i utføring av jobben.

Omfattende forskningsmengder viser at jobbautonomi er den viktigste enkeltfaktoren for forklaring av indre motivasjon, ansvarlighet, arbeidsprestasjoner, god mental helse og en rekke andre forhold.

Lav autonomi kan være dødelig

Ny forskning viser at lav jobbautonomi også kan være dødelig. I en langtidsstudie av medarbeidere fra Wisconsin samlet amerikanske forskere inn data på jobbautonomi og jobbkrav (arbeidsmengde, konsentrasjonskrav og tidspress) og en mengde kontrollvariabler (blant annet en rekke helseindikatorer) i 2004.

Disse dataene ble deretter koblet med data om hvorvidt respondentene var i live eller ikke i 2011. For respondenter med lav jobbautonomi i 2004, var høye jobbkrav på samme tid forbundet med 15,4 prosent økning i sannsynlighet for å være død i 2011 sammenlignet med respondenter med lave jobbkrav i 2004.

 

For respondenter med høy jobbautonomi i 2004, var høye jobbkrav på samme tidspunkt forbundet med 34 prosent reduksjon i sannsynlighet for å være død i 2011 sammenlignet med respondenter med lave jobbkrav i 2004.

Mindre produktive

Disse funnene er spesielt viktige for medarbeidere som har yrker med høye jobbkrav og lav autonomi, noe som er vanlig i mange serviceyrker og i industriproduksjon.

Organisasjoner og ledere som ikke lar sine medarbeidere utøve og skjønn og ta egne beslutninger får ikke bare mindre produktive medarbeidere, de kan også være indirekte ansvarlige for tidlig død.

Kontroll av toppledere

Hva med toppledere? Prinsipal-agent teori anvendt på selskapsstyring vektlegger betydningen av at toppledelsen i selskaper blir overvåket og kontrollert av eksterne interessenter for å redusere sannsynligheten for moralsk risiko. 

En ny studie viser derimot at det kan bli for mye kontroll, og at jo mer toppledelsen blir kontrollert, desto større sannsynlighet er det for at selskapet blir involvert i finansiell svindel.

 

Økt sannsynlighet for finansiell svindel

Forskerne brukte både arkivdata og en spørreundersøkelse blant toppledere og fant at både andelen av aktive institusjonelle investorer blant eierne og aktive analytikere (målt gjennom gjennomsnittsandeler salgs- og kjøpsanbefalinger) øker sannsynligheten for finansiell svindel.

Forskerne forklarer funnene med at for mye ekstern kontroll reduserer toppledernes indre motivasjon til å opptre ansvarlig. Forsøk på forhindre at toppledere opptrer opportunistisk kan altså virke mot sin hensikt.

Forskerne argumenterer ikke mot ekstern kontroll, men anbefaler at toppledere som over en viss tid levert god avkastning bør få mer autonomi og spillerom til å utøve sitt lederskap på vegne av og til fordel for eierne.

Referanser:

Erik Gonzalez-Mulé & Bethany Cockburn: Worked to death: The relationships of job demands and job control with mortality. Akseptert for publisering i Personnel Psychology. doi: 10.1111/peps.12206.

Wei Shi, Brian L. Connelly & Robert E. Hoskisson: External Corporate Governance and Financial Fraud: Cognitive Evaluation Theory Insights on Agency Theory Prescriptions. Akseptert for publisering i Strategic Management Journal. doi: 10.1002/smj.2560.

Denne formidlingsartikkelen er publisert som kommentarartikkel om ledelse i Dagens Næringsliv 19. desember 2016. 

Publisert 21. desember 2016

Du kan også se alle nyheter her.