-
Næringsliv

Operasuksessen ingen hadde regnet med

Erling S Andersen

Operaen har bidratt til å gjøre Oslo mer attraktiv og heve Bjørvika som område i byen. Det hadde ikke Stortinget regnet med.

BI FORSKNING: Prosjektledelse

Før handlet prosjektledelse om å lede et prosjekt slik at det leverer til avtalt tid, innenfor budsjett og med spesifisert kvalitet. Tid, kostnad og kvalitet var nøkkelordene. Det blir kalt prosjekttriangelet.

I en prosjektledervits heter det at du kan lære en papegøye  å bli en god prosjektleder. Det er bare å lære papegøyen til å si «prosjekttriangelet, prosjekttriangelet, prosjekttriangelet, …».

Skape verdier

Nå dreier prosjektledelse seg også om å utnytte prosjektets leveranser til å skape verdi for den mottakende organisasjonen. Verdiskaping og gevinstrealisering er blitt sentrale nøkkelord.

Det blir viktig før prosjektstart å velge de leveransene som på den best mulige måten gjør det mulig å skape en ønsket utvikling i den mottakende organisasjonen; verdiskapningen er det sentrale.

Blikk for muligheter

Men klarer vi å se alle mulighetene som foreligger når vi etablerer et nytt prosjekt? Eller har vi for snevert syn på hva som er prosjektets muligheter?

Finansdepartementet har etablert et system for kvalitetssikring av store norske statlige prosjekter. Opplegget innebærer også at det gjøres en etterevaluering av gjennomførte prosjekter. Nylig forelå det evaluering av det prosjektet som sto for byggingen av det nye operahuset i Oslo.

Operaen overrasket

I rapporten heter det: «Ikke minst har Nytt Operahus hatt omfattende virkninger når det gjelder byutvikling i Bjørvika og Oslo. Forventninger om slike virkninger ble ikke lagt til grunn av Stortinget da det besluttet å gjennomføre prosjektet. Prosjektet har likevel hatt en avgjørende betydning for omfanget og innretningen på den utviklingen som har funnet sted og ennå pågår i Bjørvika, og det har bidratt til å heve området og byens attraktivitet

Når man går i Bjørvika i dag og ser den fantastiske utviklingen som har skjedd, må man undre seg: Hvordan i all verden kunne Stortinget unnlate å ta med seg ved beslutningen om å legge Operaen til Bjørvika at det kom til å skje en dramatisk forbedring i denne delen av byen?

Vi må alle bli flinkere til å se prosjektenes muligheter ved oppstarten og legge til rette for at man klarer å hente ut alle nytteeffektene.

Hva gjør et prosjekt fremgangsrikt?

Som en del av denne læringsprosessen har jeg sammen med to kolleger sett på et svært suksessrikt prosjekt med tanke på å fange opp hva som gjør et prosjekt så fremgangsrikt.

Caset handler om Astoria Bridge, som er den lengste kontinuerlige truss span-broen (en spesiell type stålkonstruksjon) i Nord-Amerika. Broen går over Colombo River og forbinder de to amerikanske delstatene Oregon og Washington og gjør at man kjøre hele veien fra Canada til Mexico med bil. Broen ble bygget i 1962-1966, og feiret sitt 50 års jubileum i 2016.

Broen har vært en suksess ved at den blir brukt i stort omfang, genererer inntekter for byene på hver side av broen, blir utnyttet til markedsføringsaktiviteter, filmer, sportsarrangementer, teknologiske forskningsprosjekter, jubileumsarrangementer med deltakelse også fra vennskapsby i Tyskland.

Fire lærdommer

Vi kan trekke lærdommer fra caset, som er til nytte også for andre prosjekter. Vi kan få økt nytte av et prosjekt ved å:

  1. Oppfordre til og akseptere involvering fra mange kategorier av interessenter, som kan dra nytte av prosjektet for sitt eget formål.
  2. Skape stolthet omkring prosjektet og dets resultater. Det engasjerer mange mennesker, som starter aktiviteter som genererer ytterligere fordeler for dem selv og andre.
  3. Feire prosjektets gode resultater. Det stimulerer flere interessenter til å utnytte de mulighetene prosjektet gir, noe som bidrar til ytterligere fordeler ved prosjektet.
  4. Innse at en del prosjektmuligheter først materialiserer seg etter lang tid (man må for eksempel vente en stund før man får muligheten til å feire 50 årsjubileumet)

Vi ser at disse lærdommene også ville ha vært verdifulle innganger for opera-prosjektet, - for eksempel etablere relasjoner til forskjellige kategorier av interessenter. Mange har et for snevert perspektiv på byggeprosjekter.

Det er av stor betydning å se de bredere effektene på lokalsamfunnet. Man må også forestille seg de positive konsekvensene for mange typer aktiviteter som følger av et vellykket prosjekt.

Lærdommene har relevans for alle typer prosjekter, men kan kanskje være av ekstra interesse for globale prosjekter. De påvirker svært mange forskjellige interessenter med ulike kulturelle og nasjonale interesser. Det er av stor interesse å finne ut mer av hva som kan gjøre at ulike interessenter blir involvert i et prosjekt og ser mulighetene.

Referanser:

  • Erik Whist, Kjell Ove Kalhagen og Erik Henningsen: Nytt operahus, Concept etterevalueringsrapport, 2017).
  • Pernille Eskerod, Karyne Ang & Erling S. Andersen: Increasing Project Benefits by Project Opportunity Exploitation – Investigating a Landmark Megaproject. EURAM 2017, June 21-24, 2017, Glasgow, UK.

Denne artikkelen er først publisert i BI Leadership Magazine 2017/2018. BI Leadership Magazine er et formidlingsmagasin fra Institutt for ledelse og organisasjon ved BI. Trykt utgave kan bestilles ved å sende epost til forskning@bi.no (så langt opplaget rekker).

Publisert 2. oktober 2017

Du kan også se alle nyheter her.