-
Næringsliv

Skatt i styrerommene

Ledelsen og styret har overordnet ansvar for skatt. Det er det ikke alle som er tilstrekkelig bevisst.

KOMMENTAR: Kiran Aziz om skatt

Skatt er ikke bare en kostnad for selskapene, men kan også være et stort risikoelement. I tillegg har skatt makroøkonomiske effekter som bidrar til at den utgjør en viktig del av den politiske debatten som stadig sikter mot skatterettferd.

Hva som regnes som skattepliktige inntekter, kan være usikkert i den globale verden. Vår tids næringsliv består av virksomheter over landegrenser, komplekse selskapsstrukturer og nye forretningsmodeller som utfordrer etablert regelverk for skatt og håndhevelse av dette.

Oppi alt dette står selskapenes ledelse og styrer som skal kunne stilles ansvarlig for hva som gjøres av skattemessige disposisjoner i det enkelte selskap.

 

Må forstå potensielle risikoområder

Det er kritisk at styrer forstår potensielle risikoområder. Styrer som aktivt engasjerer seg i virksomhetens skattestrategi, er bedre posisjonert til å stille de rette spørsmålene.

De kan foreta bedre langsiktige forretningsbeslutninger og ha bedre grunnlag for å kommunisere med investorer, leverandører og offentligheten om selskapets skatteposisjon.

Skatt inngår i den operasjonelle delen av virksomheten og krever gjerne spisskompetanse av svært teknisk karakter. Det er uansett ikke greit for styret å si at det eksempelvis ikke har vært klar over selskapets bruk av aggressive skatteplanleggingsmetoder.

Søksmål mot styrer

Det er adgang for skattemyndighetene til å rette erstatningsansvar mot styret som medvirker til skatteunndragelse. Et eksempel er den såkalte Castello og Janka-saken, hvor staten tok ut og vant erstatningssøksmål mot blant annet styret for manglende betaling av skattekrav i forbindelse med eiendomstransaksjoner.

I tillegg oppfordres det i stortingsmeldingen om tiltak mot skatteunndragelse (NOU 2009: 4) til å bruke erstatningssøksmål i større grad som et virkemiddel mot skatteunndragelse.

Skattestrategi er styreansvar

Som et ledd i sin ansvarlige eierskapsutøvelse har Norges Bank Investment Management NBIM nylig lansert sitt forventningsdokument om skatt og åpenhet.

Et av hovedprinsippene i forventningsdokumentet er at selskapers skattestrategi er et styreansvar. I tillegg til at skatt betales der økonomisk verdi genereres, samt offentlig land-for-land rapportering, er et vesentlig element for å sikre åpenhet om selskapers skatteforhold.

Forventningsdokumentet retter seg først og fremst mot selskapenes styrer. NBIM vil innen 2017 dele dette dokumentet med 850 selskaper. Videre ser NBIM på hvordan de kan nå ut til selskaper i deres portefølje som dekkes av eksterne forvaltere.

Skattepolicy et minimum

Et styre bør minimum sørge for å ha en skattepolicy.  Prinsipper som at selskapet skal unngå aggressiv skatteplanlegging, og at det skal være substans for de finansielle transaksjonene, bør utgjøre en del av policyen.

Styret har også et ansvar for at det er prosedyrer på plass, og at policyen blir implementert i virksomheten. I tillegg må virksomheten ha et internt kontrollrammeverk for å kartlegge og håndtere eventuelle risikoer knyttet til skatt. Administrasjonen må være innforstått med sitt ansvar for skatterapportering med blant annet tilstrekkelig dokumentasjon som kan underbygge forretningsmessige transaksjoner.

På styrets dagsorden

Det er fortsatt noen skatteansvarlige i enkelte selskaper som må «selge» skatt på dagsorden hos styret. Proaktivitet skal ligge hos styret ved at det på fast basis etterlyser informasjon om tilstrekkelig kontroll med skatterisikoen. Det er tross alt resultatet etter skatt som bidrar til verdiskaping for selskapet og aksjonærene. 

Ansvaret for styret er høyst reelt og kan bli enda mer aktuelt i tiden fremover.

Referanse:

Artikkelen er først publisert som innlegg på LinkedIN-profilen til Kiran Aziz 12. september 2017.

Publisert 22. september 2017

Du kan også se alle nyheter her.