-
Ledelse

Lederutvikling virker

Øyvind Lund Martinsen

Det er mulig å oppnå gode effekter av lederutvikling. Men effekten blir ikke alltid som ønsket.

LEDERENS VERKTØYKASSE: Lederutvikling som virker

Mange organisasjoner gjennomfører lederutvikling, og andre vurderer å gjøre det. Tiltakene er forbundet med både kostnader og tid borte fra jobb. Vi må derfor vurdere om tiltakene er hensiktsmessige; altså om de har effekt.

Tre tiltak for bedre ledelse

Det kan være fornuftig å skille mellom tre hovedtyper av tiltak for å forbedre det ledelsesfaglige arbeidet: lederutdanning, lederutvikling og ledelsesutvikling. Grensene mellom de tre er ikke kategoriske.

 • Lederutdanning er mest fokusert på kunnskaper og ferdigheter som er gunstige for utøvelse av ledelse.
 • Lederutvikling består i tiltak retter mot den enkelte leder for å øke bevissthet om egen væremåte i lederrollen og å øke handlingsrepertoaret i rollen.
 • Ledelsesutvikling er rettet mot å øke forståelsen av at ledelse er samspill mellom ledere, medarbeidere og andre aktører.

Det er fullt mulig å kombinere de tre innfallsvinklene.

Hvordan vurdere effekter?

Lederutdanning vurderes ofte gjennom eksamen eller andre kunnskapsprøver. Bestått eksamen og gode karakterer innebærer at deltakerne har økt sine kunnskaper.

Lederutvikling og ledelsesutvikling må vurderes på andre måter. Her kan vi bl.a. vurdere om lederes selv-innsikt har økt, om deres væremåte har blitt endret, om de har utviklet større empati eller om de har blitt mer fleksible i sin væremåte.

Hva vet vi?

Hva sier forskningen om effekter av leder- og ledelsesutvikling?

Flere oversiktsstudier har blitt gjennomført de siste 20 årene. I hovedtrekk kan man konkludere med at det slett ikke er sikkert at lederutvikling har den effekt man ønsker seg.

Her er noe av det forskningen viser:

 • Forskere har funnet sterkt varierende effekter, fra relativt positive til negative (!) effekter (Collins & Holton III, 2004).
 • Utviklingstiltaket bør ha en viss varighet for å gi ønskede effekter (Taylor, Russ-Eft & Taylor, 2009).
 • Man har ikke funnet særlig forskjell i effekter basert på ”gamle” og ”nyere” teorier om ledelse. Alt i alt kan lederutvikling gjennomgående ha en viss positiv effekt (Avolio et al, 2009).
 • Enkelt-studier (for eksempel Barling, Weber, & Kelloway, 1996) basert på teori om transformasjonsledelse (utviklingsorientert, visjonær ledelse) har gitt gode effekter.
 • Nyere studier (Derue et al, 2012) har vist til positive effekter av webinarer orientert mot refleksjonsøvelser mellom lederutviklingssamlinger. Dette forsterker fokuset på blandede læringsformer, også i lederutviklingssammenheng.

Forskning tyder altså på at det er fullt mulig å oppnå gode effekter av både lederutdanning, lederutvikling og ledelsesutvikling.

Tiltakene bør basere seg på forskningsbasert kunnskap både om effektiv ledelse og om effektiv lederutvikling.

Referanser:

 • Avolio, B. J., Reichard, R. J., Hannah, S. T., Walumbwa, F. O., & Chan, A. (2009). A meta-analytic review of leadership impact research: Experimental and quasi-experimental studies. The Leadership Quarterly, 20, 764-784. 
 • Barling, J., Weber, T., & Kelloway, E. K. (1996). Effects of transformational leadership training on attitudinal and financial outcomes: A field experiment. Journal of Applied Psychology, 81, 827-832
 • DeRue, D. S., Nahrgang, J. D., Hollenbeck, J. R., & Workman, K. (2012). A quasi-experimental study of after-event reviews and leadership development. Journal of Applied Psychology, 97(5), 997 -1015. 
 • Collins, D. B., & Holton III, E. F. (2004). The effectiveness of managerial leadership development programs: A meta-analysis of studies from 1982 to 2001. Human Resource Development Quarterly, 15, 217-248. 
 • Taylor, P. T., Russ-Eft, D. F., & Taylor, H. (2009). Transfer of managerial Training From Alternative Perspectives. Journal of Applied Psychology, 94(1), 104-121. 
 • Anbefalinger om lederutvikling: https://www.psykologforeningen.no/publikum/anbefalinger-for-lederutvikling

Denne artikkelen er først publisert som lederartikkel i BI Leadership Magazine 2017/2018. BI Leadership Magazine er et formidlingsmagasin fra Institutt for ledelse og organisasjon ved BI. Trykt utgave kan bestilles ved å sende epost til forskning@bi.no (så langt opplaget rekker).

Tekst: Professor Øyvind L. Martinsen, Institutt for ledelse og organisasjon ved Handelshøyskolen BI.

Publisert 22. november 2017

Du kan også se alle nyheter her.