-
Økonomi

Et godt hjem for Oljefondet

Arne Jon Isachsen

Finans Norge vil at Oljefondet forblir i Norges Bank. De har levert en både kreativ og ydmyk høringsuttalelse, skriver Arne Jon Isachsen.

DEBATT: Arne Jon Isachsen om Oljefondet

Gjedrem-utvalgets mer enn fem hundre siders solide utredning om pengepolitikk og oljefond har vært ute på høring. Finans Norge, som er hovedorganisasjon for finansnæringen i landet vårt, har levert en interessant høringsuttalelse. Her er man både ydmyk og kreativ.

Ydmyk – nå er det helt slutt på argumentasjonen om at norske finansinstitusjoner bør komme langt frem i køen ved forvaltningen av oljemilliardene. Alt pratet om at foretak i norsk finansnæring på den måten skal bli en vekstnæring basert på den kapitalbasen oljeformuen er, har nå forstummet. Det er bra.

Norges Bank Investment Management (NBIM), som er vel etablert i sentralbanken, bør fortsette å forvalte alle oljemilliardene. «Vår vurdering er at terskelen for et forvalterbytte bør ligge høyt», skriver Finans Norge.

Enkelt og oversiktlig

Kreativ – i det man lager en vri på modellen som Gjedrem-utvalget lanserer.

I stedet for å ha et eget styre for Statens pensjonsfond utland (SPU) oppnevnt av regjeringen, som utvalget foreslår, vil Finans Norge ha et kapitalforvaltningsstyre, oppnevnt av Norges Banks styre, og ledet av visesentralbanksjefen med ansvar for SPU.

Hovedstyret i Norges Bank vil i denne modellen motta « … SPU-mandatet fra Finansdepartementet, delegerer dette til kapitalforvaltningsstyret og rapporterer til departementet om forvaltningen av fondet. Da vil Finansdepartementet kun forholde seg til ett styre i Norges Bank, som vil ha et overordnet ansvar for hele virksomheten.»

Opplegget blir enkelt og oversiktlig, og ansvaret blir lagt der det hører hjemme.

«Dersom fondsforvaltningen videreføres i Norges Bank, vil det være et vesentlig spenn i oppgaver og ansvar for bankens ledelse og styringsorganer», skriver Finans Norge videre i sin høringsuttalelse. Og fortsetter slik:

«Breddeutfordringen kan imidlertid reduseres med tilpasninger i styringsstrukturen, slik at både kapitalforvaltningen og ordinær virksomhet får den nødvendige oppmerksomhet og oppfølging. Tilpasningen bør blant annet inkludere opprettelsen av et eget kapitalforvaltningsstyre.»

Norges Bank et godt hjem

Finans Norge legger også vekt på at Norges Bank har vært et godt hjem for fondet. Bankens uavhengighet har gitt et stabilt rammeverk. Det har bidratt til at særinteresser ikke har fått gjennomslag.

Videre trekker Finans Norge frem at den risikobegrensende kulturen i Norges Bank og avstanden mellom sentralbanken og det politiske miljø gjør at « … tilbøyeligheten til å søke innflytelse over eget mandat begrenses med forvalterplassering i sentralbanken».

Faglig motvekt

Dersom SPU skal forbli i Norges Bank, bør det foreslåtte kapitalforvaltningsstyret ha det faglige og administrative ansvaret for fondsforvaltningen. Daglig leder for virksomheten bør tilsettes på åremål for seks år med mulighet for gjenoppnevning én gang. Mener Finans Norge.

Gitt at mer enn 99 prosent av avkastningen i SPU kan henføres til mandatet NBIM får av Finansdepartementet, er det på sin plass når Finans Norge påpeker viktigheten av at departementet « … sikres tilstrekkelige ressurser til å videreutvikle mandatet og til å kunne utgjøre en faglig motvekt mot et sterkt forvaltermiljø».

Referanse:

Artikkelen er publisert som gjestekommentar i Aftenposten 26. februar 2018 under vignetten signert.

Tekst: Professor emeritus Arne Jon Isachsen ved Handelshøyskolen BI.

Publisert 26. februar 2018

Du kan også se alle nyheter her.