-
Ledelse

Paternalistisk ledelse

Bård Kuvaas

Hvor effektiv er lederadferd preget av streng disiplin og autoritet kombinert med faderlig kjærlighet?

KOMMENTAR: Bård Kuvaas om ledelse

Stadig flere studier gir støtte til hypotesen om at når medarbeidere opplever positiv lederadferd og tillitsbaserte relasjoner til lederen, så har medarbeideren det bedre samtidig som hun eller han gjør en bedre jobb.

De fleste ledelsesteorier med solid empirisk støtte har derimot sitt opphav i vestlige kulturer, slik som teoriene om transformasjonsledelse og tillitsbaserte leder-medarbeider-relasjoner.

Kanskje virker andre former for ledelse bedre i andre kulturer?

Effektiv ledelse i Kina

For noen år siden skrev for eksempel representanter for HR Norge i Dagens Næringsliv at «Ledere som først og fremst tenker «norsk» vil fort slite i mer «maskuline» land,..». Ifølge Geert Hofstedes kulturforskning representerer Kina en veldig maskulin kultur og der har paternalistisk ledelse blitt foreslått som mer effektiv enn vestlige ledelsesteorier.

Paternalistisk ledelse er en lederadferd preget av streng disiplin og autoritet kombinert med faderlig kjærlighet. Teorien har sitt opphav i konfusianske verdier og har vært særlig populær i Kina og andre kulturer preget av høy kollektivisme og stor maktavstand, slik som Tyrkia, Pakistan og India.

Paternalistisk ledelse i tre dimensjoner

Empirisk forskning har målt paternalistisk ledelse gjennom tre dimensjoner; autoritær ledelse, omsorgsfull ledelse og moralsk ledelse.

  • Autoritær ledelse er styrende og kontrollerende og krever at medarbeiderne adlyder lederen – uten unntak.
  • Omsorgsfull ledelse refererer til lederadferd som viser individuell omtanke for medarbeiderens og dens families velvære slik at medarbeideren føler takknemlighet og en forpliktelse til å svare tilbake på samme måte.
  • Den siste dimensjonen, moralsk ledelse, omhandler lederadferd som uttrykker høye nivåer etikk og moral slik at medarbeideren respekterer og identifiserer seg med lederen.

Dårligere prestasjoner med autoritær leder

I fjor høst ble det på den årlige konferansen til Academy of Management presentert en såkalt metaanalyse av paternalistisk ledelse med data fra 45 ulike utvalg av respondenter.

Her kommer det frem jo mer autoritær lederen oppleves jo dårligere arbeidsprestasjoner leverer medarbeiderne, samt de viser mindre såkalt ekstrarolleadferd som omhandler i hvor stor grad medarbeiderne stiller opp og bidrar utover det arbeidskontrakten eller stillingen tilsier.

Motsatt viser analysen at jo mer medarbeiderne opplever lederen som omsorgsfull jo bedre arbeidsprestasjoner og mer ekstrarolleadferd.

Det har tidligere blitt observert i enkeltstudier at de negative sidene ved autoritær ledelse delvis kan kompenseres av høye nivåer av omsorgsfull og moralsk ledelse. Det viser ikke denne metaanalysen.

Dårlig ledelse, selv om den er omsorgsfull

Det som av medarbeiderne oppleves som autoritær ledelse synes altså å være dårlig ledelse uansett. Dessuten er det slik jo mer autoritær lederen oppleves jo mindre oppleves hun eller han som omsorgsfull og moralsk.

En annen interessant opplysning som fremkommer i studien er at autoritær ledelse er den mest utbredte ledelsesformen i Kina. Selv om i Kina er på vei oppover på mange fronter i næringslivet, kan kineserne fortsatt lære noe av vestlige kulturer når det gjelder ledelse – kanskje spesielt fra nordiske land.

Referanser:

Allan Lee med flere: Paternalistic Leadership: Meta-Analytic Evidence of Dimensional Effects and Incremental Validity. Academy of Management annual meeting proceedings, 2017, ISSN: 2151–6561.

Denne formidlingsartikkelen er publisert som gjestekommentar om ledelse i Dagens Næringsliv 5. mars 2018.

Tekst: Professor Bård Kuvaas, Institutt for ledelse og organisasjon ved Handelshøyskolen BI.

Publisert 6. mars 2018

Du kan også se alle nyheter her.