-
Ledelse

Stolt av jobben?

Bård Kuvaas

Det at selskaper følger lover og regler gir neppe opphav til stolthet og organisasjonstilknytning, men det gjør opplevelse av samfunnsansvar.

KOMMENTAR: Bård Kuvaas om ledelse

De siste ukene har det pågått en debatt om samfunnsansvar i Dagens Næringsliv. En vanlig definisjon på samfunnsansvar er at det gjelder selskapers planer og handlinger som går utover det å ivareta selskapets økonomiske interesser.

Lønner samfunnsansvar seg?

Debatten handler blant annet om hvem som bør ha ansvaret for at selskaper opptrer på en ansvarlig måte, politikere eller selskapene selv, og om samfunnsansvar er lønnsomt.

Når det gjelder sistnevnte, viser flere studier at samfunnsansvar kan ha positive effekter på finansielle resultater, omdømme, kundelojalitet og det å tiltrekke seg institusjonelle investorer.

Forskningen har i stor grad vært dominert av konsekvenser på selskapsnivå, mens det har vært mindre fokus på hvilke implikasjoner aktiviteter i forbindelse med samfunnsansvar har for medarbeidere og ledere i selskapene.

Opplevelsen avgjør

Når det gjelder selskapsinterne konsekvenser av samfunnsansvar, er ikke det selskaper faktisk gjør på området nødvendigvis det viktigste. Medarbeidernes og ledernes opplevelse eller persepsjoner av samfunnsansvar er det som er avgjørende for deres motivasjon, holdninger og adferd.

Mange medarbeidere vet ikke hva selskapet gjør for å utøve samfunnsansvar, og medarbeidere i samme organisasjon kan ha ulike opplevelser av forskjellige aktivitetene i forbindelse med samfunnsansvar.

Hvis et selskap for eksempel har gitt bort penger til en frivillig organisasjon som ikke ansetter personer som er i likekjønnede ekteskap, vil opplevelsen av samfunnsansvaret kunne vært svært forskjellig i samme selskap.

Videre, dersom et selskap har gjort noe kritikkverdig og i ettertid øker sin samfunnsansvarsinnsats, kan noen tolke det som at selskapet har lært og vil forbedre seg, mens andre kan tolke det som fasadepynting.

Konsekvenser av å oppleve samfunnsansvar

Med denne bakgrunnen har en gruppe forskere undersøkt konsekvenser av medarbeideres og lederes opplevelse av selskapets samfunnsansvar (se referanse nedenfor).

Gjennom ett eksperiment og hele tre feltstudier som samler inn data over flere tidspunkter (longitudinelle studier), har forskerne undersøkt konsekvenser for stolthet i forbindelse med å jobbe i selskapet, organisasjons-tilknytning og faktisk turnover.

Funnet viser at opplevd samfunnsansvar i første omgang øker stoltheten av jobbe i selskapet. Dette i sin tur øker tilknytningen som igjen er relatert til etterfølgende faktisk turnover.

Gir opphav til stolthet og tilknytning

Andre studier tyder på at høye nivåer av turnover er skadelig for selskapers lønnsomhet. Samtidig er både stolthet og organisasjonstilknytning positivt relatert til arbeidsinnsats og en rekke andre faktorer.

Derfor er lederes og medarbeideres opplevelse av samfunnsansvar viktig. Aktiviteter i forbindelse med samfunnsansvar er frivillig, mens det å følge lover og regler er noe som forventes. Derfor vil sistnevnte neppe gi opphav til stolthet og organisasjonstilknytning.

Funnene viser også på at det er store variasjoner i opplevelsen av samfunnsansvar blant medarbeidere i samme selskap.

For å redusere slik variasjon, kan man rådføre seg meg medarbeiderne før aktiviteter iverksettes og bli bedre på å kommunisere hvilke aktiviteter selskapet er involvert i og hvilke effekter det har.

Referanser:
Thomas W.H. Ng med flere: Employee Perceptions of Corporate Social Responsibility: Effects on Pride, Embeddedness, and Turnover. Personnel Psychology.

Denne formidlingsartikkelen er publisert som kommentarartikkel om ledelse I Dagens Næringsliv 3. september 2018 med overskriften «God intern effekt av å vise ansvar».

Tekst: Professor Bård Kuvaas, Institutt for ledelse og organisasjon ved Handelshøyskolen BI.

Publisert 17. september 2018

Du kan også se alle nyheter her.