-
Ledelse

En leders dagsform spiller faktisk stor rolle

Linda Lai

Lederes adferd varierer ofte dag for dag, og selv små endringer kan ha store konsekvenser for medarbeiderne.

Forskningen på ledelse har lenge lagt vekt på konsekvensene av ulike lederstiler. Med lederstil mener vi mønsteret i en leders adferd over tid. For eksempel er noen ledere i snitt mer støttende eller transformerende enn andre, mens noen er kontrollerende, autoritære eller fiendtlige i sin stil. Forskning viser at ledere med en støttende eller transformerende lederstil gjennomgående oppnår mer positive effekter gjennom sine medarbeidere enn ledere med en kontrollerende eller autoritær lederstil.

Forskning viser også, ikke så overraskende, at en leders adferd ofte varierer fra dag til dag. Medarbeidernes generelle oppfatning av lederens stil avviker også ofte vesentlig fra hvordan de beskriver lederens adferd på en helt tilfeldig dag. Selv om lederen totalt sett oppleves som å være støttende eller transformerende i sin stil, kan lederen oppfattes som lite støttende eller lite transformerende enkelte dager. Derfor er det interessant å se nærmere på hva som kan forklare at en leders adferd varierer fra dag til dag, og om små eller store variasjoner fra et hovedmønster har noen vesentlig betydning.

En helt fersk oversiktsstudie tar for seg 74 studier av dette temaet, der det ble samlet data fra ledere og medarbeidere opptil flere ganger daglig over en kortere eller lengre periode. (Se referanse nederst.)

Transformerende lederstil

Funnene viser blant annet at ledere som var teamorienterte, var mer transformerende i sin stil og varierte mindre fra dag til dag enn ledere som var mer individorienterte. Lederne var mest transformerende på dager der de kunne bruke mye tid på planlegging, problemløsing og idé-generering. Lederne var derimot minst transformerende hvis de startet dagen med fokus på detaljer eller måtte bruke mye tid på epost i løpet av dagen. De dagene lederne var mest transformerende, ble medarbeiderne ikke bare mer optimistiske og opplevde mer tillit og støtte, men de tok også mer initiativ og samarbeidet mer med sine kolleger. Lederne selv fikk også en mer positiv opplevelse av dagen og opplevde flere positive følelser i etterkant.

Støttende ledelse

Et lignende mønster ble funnet for støttende ledelse. På dager der lederne ga medarbeiderne mest støtte, følte medarbeiderne mer takknemlighet og lojalitet mot organisasjonen og var mer effektive, kreative og innovative. Lederne var også mest støttende på dager de selv opplevde det psykologiske klimaet i organisasjonen som trygt.

Fiendtlig lederstil

For fiendtlig eller trakasserende lederadferd var mønsteret derimot, som forventet, et annet. Lederne som var individorienterte var i snitt mer fiendtlige i sin stil og varierte mindre fra dag til dag enn lederne som var teamorienterte. Risikoen for fiendtlig lederadferd økte når lederne hadde problemer med å balansere arbeid og familieliv, hadde fått for lite søvn eller på annen måte var mentalt utslitt. På dager der lederne var mest fiendtlige, falt medarbeidernes selvfølelse, indre jobbmotivasjon og engasjement. Medarbeiderne ønsket også i større grad å slutte i jobben og motarbeidet sin leder mer enn når lederen var mindre fiendtlig. Fiendtlig lederadferd slo også ofte tilbake på lederen selv i form av mindre ektefølt engasjement for jobben og større behov for å hente inn tapte krefter.

Samlet sett viser disse studiene ikke bare at lederes adferd varierer fra dag til dag, men at variasjonene kan ha store konsekvenser, både i positiv og negativ retning. For ledere er det derfor viktig å være bevisst at det ikke er tilstrekkelig med en gjennomsnittlig god, støttende eller transformerende lederstil, men at den daglige adferden i størst mulig grad bør gjenspeile denne.

Referanse

Artikkelen ble først publisert på DN.no 02.02.20

Kelemen mfl., Leading day-to-day: A review of the daily causes and consequences of leadership behaviors. The Leadership Quarterly, 2020

Publisert 5. februar 2020

Du kan også se alle nyheter her.