-
Ledelse

Feil konklusjon om selvdrevne ansatte

Ilka Verena Ohlmer

Det er ikke slik at selvgående, «indre motiverte» arbeidstagere lettere blir utbrent når motivasjonen faller, eller at det er mer risikabelt å ansette dem.

Christian Braathen (NHH) hevder i et innlegg i DN 15. februar at «det er større risiko med [å ansette] indre motiverte ansatte enn [..] ytre.»

Retorikken hans bygger på feilaktige antagelser og koblinger. Nyere forskning, både fra Norge og utlandet, viser det motsatte av Braathens konklusjoner.

Det er særlig tre svakheter i argumentasjonsrekken hans.

Den første er at han fremstiller motivasjon som et konsept med to motpoler, og beskriver det som en personlig egenskap, altså at en er enten indre motivert eller ytre motivert. Dette er en unyansert forenkling. Motivasjon er flerdimensjonal og situasjonsavhengig. Arbeidstagere er sjelden enten bare indre eller ytre motivert.

Det er vanlig å oppleve varierende grader av indre og ytre motivasjon på jobb, avhengig av faktorer som oppgave, personlige preferanser og andre miljømessige faktorer. Vi har glede av å utføre enkelte oppgaver, mens andre oppgaver utfører vi for å unngå irettesettelse eller for å oppnå et ønsket utfall, slik som en forfremmelse eller bonus.

Indre og ytre motivasjon skiller seg også fra hverandre i at de har forskjellige drivere og utfall.

I sum: Indre og ytre motivasjoner ikke to absolutte motpoler av samme skala, slik Braathen beskriver det.

Den andre svakheten er påstanden om at indre motiverte ansatte har lettere for å bli utbrent når de mister motivasjonen. Braathen begrunner dette med at det er vanskeligere for indre motiverte ansatte å gjenvinne motivasjonen enn for dem som er ytre motivert. Denne konklusjonen trekker han fra forskning på stress, utført for nesten hundre år siden, og overfører resultatene direkte til motivasjon.

Nyere forskning på motivasjon gjennomført av våre kolleger (Kuvaas, Buch, Weibel, Dysvik og Nerstad, i 2017) viser noe annet: at indre motivasjon er negativt relatert til utbrenthet, og at ytre motivasjon er positivt relatert til utbrenthet. Kunnskap viser altså at ledere som ønsker å redusere risikoen for utbrenthet blant sine ansatte, bør fokusere på å heve ansattes indre motivasjon.

Indre motivasjon øker ansattes evne til å takle stressende situasjoner og dermed unngå utbrenthet.

Braathens forslag om å øke ansattes ytre motivasjon for å motvirke utbrenthet vil derfor virke mot sin hensikt.

Den tredje svakheten stammer fra påstanden de ytre umotiverte kan gjenvinne motivasjonen «i løpet av dager eller uker om du bare betaler litt mer.» Dette er problematisk og en grov forenkling av hvordan belønningspakken påvirker motivasjon.

Ser vi bare på pengedelen av belønningspakken, må vi fortsatt skille på fastlønn og variabel lønn, slik som bonus og provisjon. Fastlønn er ikke assosiert med ytre motivasjon, men den øker indre motivasjon. Forklaringen ligger i at fastlønn kan ses som anerkjennelse for kompetanse og at det gir mer frihet.

Variabel lønn kan øke ansattes ytre motivasjon, med gitte forutsetninger. Effekten er blant annet betinget av at variabel lønn anses som et relevant incentiv, at den knyttes direkte og på en forståelig måte til den enkeltes prestasjon, og at de ansatte tror at de er tilstrekkelig kompetent til å møte kravene for å motta prestasjonsbasert belønning.

I samtaler med norske bedriftsledere hører vi sjelden at det er nivået av variabel lønn som er problemet. Bedriftslederne forteller heller om ansatte som mister motivasjon når de opplever at bonuser tildeles vilkårlig, når evalueringsprosessen er urettferdig eller vanskelig å forstå, og når de opplever at det er ytre faktorer, utenfor deres kontroll, som påvirker utfallet.

Enkle løsninger, som at det bare er å «betale litt mer», appellerer. Dessverre er ikke vi mennesker så enkelt sammenskrudd. For å få motiverte ansatte trenger arbeidsgivere innsikt og forståelse for hvordan resultatstyringssystemer, lønn og andre ytelser samhandler og påvirker ansattes motivasjon og prestasjon.

Ledere som mangler denne innsikten, risikerer å ende med umotiverte og mindre produktive ansatte. Det blir en dyr måte å drive arbeidsplassen på.

Referanse

Innlegget ble først publisert i DN.no 05.03.20.

Fernet, C., Guay, F., Senécal, C., & Austin, S. (2012). Predicting intraindividual changes in teacher burnout: The role of perceived school environment and motivational factors. Teaching and teacher education, 28(4), 514-525. 

Kuvaas, B., Buch, R., & Dysvik, A. (In Press). Individual variable pay for performance, controlling effects, and intrinsic motivation. Motivation and Emotion.

Kuvaas, B., Buch, R., Gagne, M., Dysvik, A., & Forest, J. (2016). Do you get what you pay for? Sales incentives and implications for motivation and changes in turnover intention and work effort. Motivation and Emotion, 40(5), 667-680.

Kuvaas, B., Buch, R., Weibel, A., Dysvik, A., & Nerstad, C. G. (2017). Do intrinsic and extrinsic motivation relate differently to employee outcomes?. Journal of Economic Psychology, 61, 244-258.

Tekst: Ilka Verena Ohlmer, visiting phd candidate og Njål Andersen, tidligere visiting phd candidate.

Publisert 25. mars 2020

Du kan også se alle nyheter her.