-
Næringsliv

Tre forutsetninger for å skape en ny norsk eksportindustri

Randi Lunnan, Martin Smedstad Foss, Jon Lereim

Norge kan ta en ledende posisjon innen offshore vindkraft med utgangspunkt i vår unike kompetanse på flytende olje og gassinstallasjoner.

Norge er netto eksportør av energi fra vannkraft, olje og gass. Vi har vært, og er, en pioner innen energiproduksjon, fra banebrytende vannkraftutbygginger tidlig på 1900-tallet til mer enn 50 års erfaring med olje- og gassproduksjon på norsk sokkel.

Nye teknologiske løsninger utvikles i tverrfaglige miljøer, muliggjort av en klok nasjonal forvaltning av naturressursene og oppbygging av sterke teknologiske forskningsmiljøer. Dette har gitt en unik konkurranseposisjon for mange norske virksomheter og bidratt til utvikling av ledende forskningsmiljøer innen vannkraft, kraftoverføring, feltutvikling av oppstrøms olje- og gassproduksjon, samt infrastruktur for gassrørledninger til kontinentet og Storbritannia. Denne infrastrukturen må utnyttes til å ta posisjon og bygge ny eksportindustri for Norge. Vi er avhengig av en strategisk satsing på fornybar energi for å nå klimamålene satt av vår egen regjering, EU og gjennom Paris-avtalen. Plassering av vind- og solkraft på vann er gunstige alternativer til landbaserte vind- og solkraftanlegg som forstyrrer urørt natur og dyrket mark.

Så langt har andre land ledet utviklingen av hav- og landbasert vindkraft. Bunnfaste havvindparker i Danmark, Tyskland, Nederland og Storbritannia er installert på vanndyp under 50 meter, ofte på sandbanker relativt nær kystområder. For å muliggjøre en betydelig økning i kraftproduksjon fra vind er verden avhengig av at vi også tar i bruk områder med større havdyp. Flytende havvindmøller kan installeres nesten hvor som helst i verden, også i områder med større havdyp nær land eller der det er fare for jordskjelv. I slike områder, som for eksempel Japan og andre seismisk ustabile områder, vil flytende vindparker være egnet. Markedet for flytende havvindmøller er globalt, og har stort potensiale for å tilby lønnsom og bærekraftig energi. For at Norge kan ta en ledende posisjon innen offshore vindkraft må tre viktige forutsetninger tilfredsstilles.

 1. Norge har et stort konkurransefortrinn innen flytende installasjoner.
  50 års erfaring med bygging og drift av offshore olje- og gassfelt har gitt oss internasjonalt ledende kompetanse på flytende installasjoner. Denne kompetansen gir oss særskilte konkurransefortrinn innen bygging og installasjon av tekniske innretninger i områder der belastningen fra vind, havstrøm og bølger er utfordrende. Gjennom arbeidet på norsk sokkel har norsk teknologi innen aerodynamikk, hydrodynamikk og forankringsløsninger blitt ledende i verden. Videre har Norge utviklet unik teknologi for fjernstyring av undervannsinstallasjoner, offshore vedlikehold og kraftoverføring under vann som er sentrale kunnskapsområder for å redusere kostnadene og sikre effektiv drift & operasjon av flytende vindparker
 2. Utvikling av konkurransefortrinn krever nye forretningsmodeller.
  I tillegg til de tekniske miljøene som utvikler nye måter å produsere energi på, må vi forstå hva som skal til for å kommersialisere teknologien og gjøre den lønnsom og skape bærekraftige norske arbeidsplasser.

  Kommersialisering av komplekse teknologiske systemer krever store investeringer og nye måter å organisere aktiviteter på. Dette nødvendiggjør utvikling av modeller for investeringer og eierskap, samarbeid og organisering. Disse perspektivene omfatter også forståelse for og krav om hvordan vi kan skalere opp en slik satsning for å skape en levedyktig ny norsk eksportindustri.
 3. Nasjonale fortrinn bygges i økosystemer.
  Klynger, der alle deler av produksjonen, kommersielle og offentlige aktører samspiller, og skaper gode forutsetninger for utvikling av teknologiske og forretningsmessige innovasjoner. Slik former vi helhetlige betingelser for at satsningen på fornybar offshore energi skal lykkes.

  Norge bør ha en nasjonal ambisjon om å etablere et økosystem for havvindkraft som gir en verdioptimal investering, drift og leveranse. Målet bør være design, utvikling og produksjon av flytende havvindinnretninger som kan eksporteres i et globalt marked, samt utvikling av flytende havvindmølleparker som er kommersielt drivverdige og samfunnsøkonomisk lønnsomme for Norge.

  Vi har gode forutsetninger for å kunne skape en ny norsk eksportindustri.

Referanse

Innlegget ble først publisert i Finansavisen.

Publisert 27. mars 2020

Du kan også se alle nyheter her.