-
Ledelse

Bedriftseiere: Slipp kvinnene til - det er vår!

Frode Solberg

Å utvide styret med en kompetent kvinne, er et klokt valg til beste for utviklingen av din bedrift. Kvinner har nemlig et bedre og bredere styrefokus enn menn, viser tall.

Våren er tiden for den årlige generalforsamlingen, der skal det nye styret velges. Å utvide styret med en kompetent kvinne, er et klokt valg til beste for utviklingen av din bedrift. Kvinner har nemlig et bedre og bredere styrefokus enn menn, viser tall. Sannsynligheten for å få en virksomhet med bedre resultatutvikling, en mer velfungerende organisasjon, et bedre og riktigere fokus på virksomhetens fremtid er derfor større med kvinner i styret.

Kvinner har mer fokus på helhetsforståelsen

I en undersøkelse av SMB styrer (De små og mellomstore bedriftene) utført som en del av boken «Ledelse i små og mellomstore virksomheter», kommer det klart frem at kvinner har et bredere og «riktigere» fokus på styrearbeid og prioritering av styrets sentrale oppgaver, som bedriftens øverste lederfunksjon enn menn.

Ser vi på kvinnene i undersøkelsen, så ønsker kvinnene i større grad å prioritere styreoppgaver som er mer i tråd med helhetsforståelsen og kravene til styrets lederrolle ut ifra aksjeloven. I tillegg en bedre forståelse og prioritering enn menn i det forskningen ellers sier om godt, helhetlig styrearbeid. Det som fremkommer, indikerer også at kvinnelige styreressurser er mer endrings- og utviklingsorienterte enn menn, noe som neppe er et handikapp i dagens situasjon.

Mangfold

At mangfold i virksomheter – ledelse – team er positivt for resultatutviklingen direkte og indirekte i en virksomhet, er velkjent. Slik sett er ikke et styre annerledes. Styret er et team med et felles stort ansvar for å utvikle virksomheten. Styret er ut ifra dette et høyt presterende lederteam. Ut ifra undersøkelsen fremkommer det tydelig at kvinnene i styrene i forhold til menn, i tillegg til en høyere styremøtefrekvens, ønsker å høyere prioritere saker som:

 • Innovasjon og utvikling
 • Omdømme etikk og samfunnsansvar
 • Organisasjonsutvikling og de menneskelige ressursene
 • Risikostyring
 • Strategi og strategisk ledelse

Alt dette saker som er avgjørende for å bringe en virksomhet fremover og sikre virksomhetens levedyktighet fremfor en «nitid granskning av historisk regnskapsmateriale», hvor fokus er å ikke gjøre noe galt – noe som lett skjer med slikt fokus i et kontrollfokusert og til dels passivt styre.

Fremtidsrettede styrer

Forskning fra NHH viser også at kvinner er mer etiske i styrene enn menn. Samfunnsansvar og bærekraft vil være av de fremste konkurransefortrinn en virksomhet kan utvikle fremover. Vi har ser gode eksempler, men enn så lenge er det nok av de bedriftene som ikke enda har sett lyset her. Det er kanskje på tide å reise spørsmål ved i hvilken grad dette er tematikk som ligger på bordet i SMB styrene?

Ikke minst om man faktisk har et reelt styre i sin bedrift. Å utvikle din SMB gjennom en tidsriktig styrefunksjon er avgjørende for om du faktisk vil ha en bedrift fremover. Mange familieeide bedrifter har det jeg kaller «enestyre», et «passivt papirstyre», et ensidig «kontrollfokusert styre», når de ville vært bedre tjent med et aktivt og utviklingsorientert styre. Et styre som bidrar til verdiskaping – ledelsesmessig påfyll og utvikling av bedriftens organisasjon. Kostnadseffektiv virksomhets – og ledelsesutvikling er en av gevinstene ved et aktivt styre – så her snakker vi helsvart bunnlinje.

Her er noen enkle råd for å komme videre for deg som vil ha fornyelse av styret, og til deg som vil inn i et styre. (Disse rådene gjelder personer av begge kjønn).

Hva gjør du / dere som eier(e):

 • Klargjør hva du vil oppnå med virksomheten fremover. Hva er ambisjonene? Å si at det er «å tjene penger», blir banalt. Det er en konsekvens av å gjøre de riktige tingene mot dagens og morgendagens marked, og hva er så det?
 • Klargjør hva slags kompetanse du ønsker for å utvikle bedriften gjennom å realisere ambisjonene. Bedriftens kjernekompetanse har man sikkert god dekning på. Økonomi bør du ha en kompetent leverandør på, og du har sikkert en dyktig bankforbindelse.
 • Send ut ønske i ditt nettverk om å få en kvinnelig styrekandidat som er god på eksempelvis strategi og virksomhetsutvikling. Det er mange av de nært deg / dere.
 • Bruk «sosiale medier» til å be om henvendelser (god trening i å bruke moderne teknologi også).
 • Kjør jobbintervju med dem som melder seg, og avklar forventninger.

Hva gjør du som vil inn i et styre:

 • Ikke forvent at andre skal gjøre jobben for deg!
 • Avklar med deg selv hva du kan bidra med. Hvorfor er du en ypperlig styreressurs som vil bidra til å utvikle virksomheten? Dette handler ikke om studiepoeng – det handler om deg!
 • Gjør deg synlig og ta kontakt med lokale banker, regnskapsførere, revisorer, rekrutteringsfirma, næringsfora osv. Bruk ditt nettverk og spre det glade budskap.
 • Ta direkte kontakt med virksomheter du kunne tenke deg å bli styremedlem i.
 • Bruk «sosiale medier» aktivt.

Å få frem fornyelse av våre styrer uavhengig av kjønn, er noe av det viktigste vi kan gjøre for å posisjonere oss for en utvikling av sunt, konkurransedyktig, bærekraftig norsk næringsliv. Tenk på det, når du setter i gang «valgkomiteen». Lykke til!

Referanse

Innlegget ble først publisert i Midtnorskdebatt.no 04.03.21.

Publisert 8. mars 2021

Du kan også se alle nyheter her.