-
Ledelse

Sikkerhetsledelse i en usikker verden

Nick Sitter

Usikkerheten i verden øker, og trusselbildet for norsk næringsliv er høyere enn noen gang. Hva betyr dette for norske ledere?

– Nye geopolitiske trender, flere fiendtlige aktører og økende cyberangrep gjør sikkerhetsledelse til en stadig viktigere del av norske lederes hverdag, sier Nick Sitter, professor i politisk økonomi ved Institutt for rettsvitenskap og styring.

Sitter har skrevet flere bøker om terrorisme og terrorbekjempelse, energimarkeder og -politikk, og offentlig ledelse, og har jobbet som politisk risikoanalytiker i oljebransjen. Under Forskningsdagene snakker han om sikkerhetsledelse og hvordan trusselbildet for norsk næringsliv har endret seg de siste tiårene. Sikkerhet har gått fra å være et statlig ansvar til å bli en viktig lederoppgave i både private og offentlige bedrifter, og store norske selskaper har i dag ofte egne sikkerhetsteam som involveres i alle prosjekter.

Hverken krig eller fred

– På 90-tallet skjønte vi at sikkerhet ikke bare handlet om tanks og bombefly, men også kunne knyttes til handel, energiforsyning og miljøsikkerhet, sier Sitter.

I dag betyr ikke sikkerhet bare at staten ikke blir invadert, forklarer han, men også at vi har tilgang på de energiressursene vi trenger, at vi klarer å opprettholde samfunnet, både sosialt og med samfunnskritiske funksjoner og infrastruktur.

Sitter mener vi befinner oss i en gråsone, der grensen mellom krig og fred på mange måter er visket ut. Påvirkningsoperasjoner og cyberangrep ligger under terskelen for full krig, men går langt utover det stater gjør mot hverandre i fredstid.

– Vi ser også at stormaktene Russland og Kina i økende grad er villige til å bruke handel og økonomiske pressmidler for å oppnå politiske mål, sier han og viser til at trusselbildet har endret seg både i Europa og ellers i verden og ført til mer usikkerhet.

Nick Sitter

Professor i politisk økonomi, Nick Sitter, går i dybden på hvordan trusselbildet for norsk næringsliv har endret seg de siste tiårene, og forteller hvordan din bedrift blir best mulig rustet til å takle de nye utfordringene.

 

Vinning og terror

– Russland rasler med sablene for å få kontroll over territorier og oppnå politiske mål, mens Kina kjemper om markedsandeler og handelsmakt. USA og EU står svakere enn tidligere, og USA fremstår som mindre troverdig og handlingslammet etter fire år med Trump og nå Afghanistankrisen. Samtidig er høyreekstreme regjeringer, som ofte er Russland- og Kina-vennlige, på fremvekst i Europa, sier Sitter. Han tror det store aktørbildet og variasjonen i type angrep gjør det vanskelig å skille truslene fra hverandre.

– Når du leder en norsk bedrift kan det være vanskelig å skille mellom vanlig kriminalitet og sikkerhetskriminalitet. Blir du utsatt for et dataangrep, vet du ikke om det er vinningskriminelle eller en stat som står bak. Det kan også være vanskelig å si hvorvidt motivet er politisk, økonomisk vinning eller industrispionasje, sier han.

Trenger sikkerhetsteam

Alle norske bedrifter som handler med utlandet bør ha et eget sikkerhetsteam, mener han. De bør bestå av ansatte med ekspertise på sikkerhet, samt bedriftens ledere og eventuelle prosjektledere.

– Toppledere og mellomledere i bedriften må involveres, slik at sikkerhet integreres i hele organisasjonen. Dagens nøkkelord er sikkerhetskultur. Vi må ha en bred forståelse av sikkerhetsproblematikken i hele organisasjonen og stadig trene og øve på ulike krisesituasjoner, sier han.

Vil du vite mer om sikkerhetsledelse? Bli med på Lederens verktøykasse med Nick Sitter fredag 24.september 2021, kl 09:00. Meld deg på her.

Dagens trusselbilde for norske bedrifter:

Høyt: Den økonomiske, politiske og væpnede usikkerheten øker i store deler av verden.

Høyest risiko er det der norsk næringsliv har utsendte medarbeidere i risikoområder. Dette gjelder for eksempel mange frivillige organisasjoner.

Voksende: Sikkerhetsbildet endrer seg i Europa, og EU er mer utsatt enn for ti år siden, blant annet grunnet et sterkere Russland, flyktningkriser og fremvekst av høyreekstreme regjeringer. Den største faren for norsk næringsliv er at det regelbaserte indre markedet svekkes.

Moderat: Fare for cyberangrep, påvirkningsaksjoner eller industrispionasje. Dette er ikke et eksistensielt problem, men cyberangrep er blitt en konstant pågående fare for norsk næringsliv og offentlig sektor. Store angrep vil komme som en del av en bredere politisk eskalering, og i det øyeblikket vi får en politisk krise med Kina eller Russland, vil denne faren øke betydelig. En viktig oppgave for norsk næringsliv er å samarbeide med offentlige organisasjoner om å rapportere og kartlegge slike angrep.

Kilde: Fokus 2021, Etterretningstjenestens trusselvurdering.

Teksten er skrevet av Tanja Reine/ IBY. Saken er også publisert på Forskningsdagenes nettside.

 

Publisert 17. september 2021

Du kan også se alle nyheter her.