-
Næringsliv

Turistnæringen – fremtidens gullku er ikke grønn

Nina Marianne Iversen

Reiseliv er en av mulighetsnæringene i Norge. Men flere flyreisende turister vil sørge for at Norge ikke når de nødvendige klimamålene innen 2030.

Fram til pandemien lammet reiselivsnæringen hadde vi hatt 6 år med sammenhengende vekst, der den eksportrettede delen av næringen vokste mest. En ny rapport fra McKinsey peker nå igjen ut globale turister med reisefeber som én av landets mest innbringende inntektskilder i fremtiden.

Samtidig har Norge forpliktet seg til Parisavtalen, og alle næringer må gjøre sine klimakutt for at vi som nasjon skal ha sjans til å nå 1,5-gradersmålet. Men kan Norge bli bærekraftig samtidig som horder av utenlandske turister inntar landet og gir oss vekst i turist- og reiselivsnæringen?

Turisme i lys av nasjonale utslipp

Den globale turistnæringen er på helt feil kurs, med både økende energibruk og negativ innvirkning på klimaendringene. Hva er status her hjemme?

– En av utfordringene med denne næringen er at den er kompleks. Grensene for hva som regnes som turisme er uklar, dermed blir det også vanskelig å måle utslippene fra denne type virksomhet, forklarer Nina Iversen, professor ved BIs Institutt for markedsføring.

Iversen har sammen med et internasjonalt forskerteam testet ut en ny måte å måle de samlede utslippene fra turistnæringen. De har også evaluert og satt opp en prognose for utviklingen av denne virksomheten sett opp mot Norges samlede karbonutslipp.

Internasjonale reiser – en unnlatelsessynd?

Utslippene fra internasjonale flyreiser og cruiseskip har tidligere ikke blitt medregnet når man har kalkulert bransjens totale klimaavtrykk. Men om vi skal få horder av utenlandske turister uten at vi beregner karbonstripene de etterlater seg på veien til og fra, unnlater vi å ta innover oss realitetene. Da underrapporterer vi rett og slett flyutslippene turistnæringen er ansvarlig for. 

– Vår beregning gir oss en bedre oversikt over den totale utslippsmengden, noe som gir den norske næringen en bedre forståelse av de globale konsekvensene av sin egen virksomhet, forklarer Ya-Yen Sun fra Universitetet i Queensland, hun også del av forskningsteamet som har fått finansiering til prosjektet TourRISK gjennom Klimaforsk-programmet til Forskningsrådet. Prosjektet ledes av Vestlandsforskning.

Dårlige utsikter

Teamet avdekket at karbonintensiteten i reiselivet, altså utslipp per norske krone, er mer enn det dobbelte av gjennomsnittet for norsk økonomi. Deres prognoser viser videre at turisme vil være den største utslippsnæringen i norsk økonomi innen 2030.

– Spesielt luftfart vil være en stor barriere for utslippsreduksjoner, siden den utgjør 17 prosent av nasjonale turismeinntekter og samtidig 75 prosent av direkte turismeutslipp, forklarer Iversen.Iversen, Nina

Nina Iversen er del av forskerteamet som viser hvorfor flere flyturister ikke er forenlig med bærekraft.


Veien frem til bærekraftig turisme

Turisme er en global megaindustri, men den norske næringen er i dag fragmentert, har lave marginer, og lever helt klart i skyggen av andre næringer.

Siden en så høy andel av CO2-utslippene i reiselivet er knyttet til transport er det nødvendig å jobbe frem nye tilbud som både gir lavere utslipp og samtidig fremstår som attraktive for forbrukerne. Mer helhetlige beregninger av utslipp, slik som Iversen og hennes kolleger har gjort, kan hjelpe oss å avgjøre hva slags næringsutvikling som bør satses på i tråd med strategiske utslippskutt.

Siden fly står for så mye av utslippene, bør vi også legge til rette for grønnere måter å ankomme Norge på. Inntektsoptimalisering må prioriteres fremfor vekst i internasjonale ankomster. Og de utenlandske turistene som kommer burde lokkes til å bli lenger.

Kilde:

Ya-Yen Sun, Stefan Gössling, Leif E. Hem, Nina M. Iversen, Hans Jakob Walnum, Daniel Scott, Ove Oklevik, (2022). "Can Norway become a net-zero economy under scenarios of tourism growth?" Journal of Cleaner Production 363: 132414. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.132414

McKinsey & Company. (2022). Norge i morgen – Ti mulighetsnæringer for Norge

 

Publisert 9. august 2022

Du kan også se alle nyheter her.