-
Næringsliv

Å utvikle og drive en levedyktig SMB blir stadig mer krevende

Frode Solberg

For å lykkes med å utvikle en bærekraftig liten eller mellomstor bedrift, kreves aktive eiere, en aktiv styrefunksjon og en oppdatert daglig ledelse. Quick-Fix-metoder holder ikke.

Små og mellomstore bedrifter (SMB) utgjør en stadig viktigere livsnerve i vårt næringsliv, for vår sysselsetting og for å sikre livskraftige lokalsamfunn i Norge. Dette krever, i tillegg til oppdatert faglig kompetanse, også oppdatert lederkompetanse. Å utvikle god lederkompetanse er avgjørende.

Dette betinger ikke store investeringer i kostbare og «kule lederutviklingsprogrammer» med solid innslag av personlighetstester og «klatring i trær og lignende som selvutvikling».

Det kan løses enkelt og effektivt til en lav kostnad.

Mange roller å bekle

Å drive en SMB handler om å kunne ivareta alle sentrale nøkkelfunksjoner som effektiv drift/produksjon, betjening av kunder – marked, organisasjonsutvikling - rekruttere og utvikle medarbeidere (og ledere), håndtere økonomi – sikre lønnsomhet, løpende fornye seg gjennom innovasjon – forretningsutvikling – strategi og utøve helhetlig ledelse. Nøkkelfunksjoner som større virksomheter har egne ressurser til å ivareta.

Ut fra dette er en gjennomsnittlig SMB-leder definitivt inne i begrepet «multitasking». Når 94,9 prosent av alle våre 630.000 virksomheter har mindre enn 20 ansatte, tilsier dette kanskje én til tre personer med lederoppgaver i virksomheten, i tillegg til operative roller.

Ser vi på majoriteten av våre aksjeselskaper, så er dette selskaper med én til to aksjonærer som da bekler rollene som daglig leder og styre/styreleder. Disse selskapene anvender også i begrenset grad aktivt eksterne ressurser i sin virksomhetsutvikling, definert «som de gode hjelperne».

Bærekraft - krevende prosess

Hva med bærekraft som forutsetning for overlevelse?

Bærekraftutvikling er i SMB som for alle virksomheter en krevende ledelses- og utviklingsprosess. I en SMB med begrensede ledelsesressurser, lederkompetanse kombinert med ofte svake og lite aktive styrefunksjoner, blir dette en krevende jobb.

Samtidig må en virksomhet for å sikre nødvendig langsiktig vekst og lønnsomhet ha bærekraft som sitt sentrale strategiske fundament.

Uten å være tydelig og reelt god på bærekraft vil det bli krevende å beholde og å skaffe kunder, tiltrekke seg de riktige medarbeiderne, få samarbeid med attraktive leverandører, sikre god finansiering - kapitaltilgang, få gode priser i markedet og å kunne tilfredsstille krav til lover og forskrifter.

Betinger utvikling og innovasjon

Utvikling er nøkkelen til overlevelse! Samtidig er utvikling uten fokus og forståelse av bærekraft neppe noen god oppskrift.

Med begrensede ressurser i eierskap og ledelse blir dette krevende. Situasjonen blir da lett at bedriften drives på andres premisser med stadig større press på ressurser, marginer og lønnsomhet.

Med en mangelfull styrefunksjon, kombinert med lav kompetanse på ledelse – organisasjonsutvikling – virksomhetsdesign – innovasjon og strategi, blir det lett kritisk.

Du som leder og sentral eier er gjerne en dyktig fagperson. Du startet jo bedriften fordi du så muligheter for å få til noe med utgangspunkt i det du kunne.

Fra fagperson til leder

Hva med å rette søkelys på å gå fra å være ren fagperson til å være leder? Hva med å styrke og oppdatere din lederkompetanse? Vil du fortsatt være fagpersonen så kan du jo bytte rolle ved å ta inn en ny daglig leder? Som eier må du ta ansvar for å ha de ressurser som behøves.

Ta i bruk styrefunksjonen til å utvikle både deg og virksomheten!

Har du da, som eier/leder, tatt de viktige grepene med å utvikle en styrefunksjon som tilfører deg kompetanse du ikke har, men som du trenger? Å da gjøre styret til din viktigste læringsarena som leder, vil fort være svært lønnsomt.

Finn flaskehalsen

Hvor er din flaskehals? Er den på markedssiden, på organisasjons- eller økonomisiden, på strategiområdet, på innovasjon og utvikling, på virksomhetsdesign, forretningsmodell og/eller på ledelse? Uansett er bærekraft også en del av alle disse faktorene!

Fortvil ikke, for hvis du virkelig vil, så finnes de ressursene du trenger, men det avhenger av deg og din vilje til å ta de i bruk. Både gjennom å bygge et godt, aktivt og dynamisk styre, sammen med at du tar i bruk og utvikler ditt nettverk av «gode hjelpere».

Lykke til med å bygge en bærekraftig SMB!

Teksten ble først publisert i Dagens Perspektiv.

Publisert 21. september 2022

Du kan også se alle nyheter her.