-
Samfunn

Klimakrisen vil gi stadig mer sosial uro – hva er løsningen?

Jørgen Randers, Per Espen Stoknes

Klimaendringene skjer fortere enn forutsett. Et internasjonalt team av forskere og økonomer anbefaler fem store snuoperasjoner for å skape en bedre fremtid.

- Vi står foran stupet. Vi kan allerede se hvordan ulikhet gjør forholdene mer ustabile både for planeten og alle vi som lever på den, sier Jørgen Randers, en av forfatterne av den nylig lanserte boken Earth for All: A Survival Guide for Humanity.

Om intet gjøres vil vi oppleve at velferden synker i tiårene fremover og at økt sosial ulikhet fører til et stadig mer dysfunksjonelt samfunn. I en slik verden vil også samarbeidet for å håndtere verdens klimaendringer bli stadig vanskeligere.

Hvilke endringer er viktigst å iverksette for å skape en lysere fremtid, blir da det store spørsmålet.

To scenarier som gir verdifulle innsikter

Earth for All presenterer resultatene av et toårig forskningsprosjekt som tar i bruk en moderne systemdynamisk datamodell for å simulere hvordan verden kan utvikle seg over tid.

- I boken beskriver vi to scenarier som begynner i 1980 og slutter i 2100. Disse scenariene viser hvordan befolkning, økonomier, ressursbruk, forurensning, velferd og sosiale spenninger kan endre seg dette århundret avhengig av hvilken politikk man velger å følge, forklarer Per Espen Stoknes som er en av lederne av forskningsprosjektet som er et samarbeid mellom Handelshøyskolen BI, Stockholm Resilience Centre, Potsdam Institute for Climate Impact Research og Romaklubben.

Too Little, Too Late – scenario

Dette scenariet viser hva som vil skje om vi ikke foretar oss noe, kun viderefører den økonomiske politikken vi har hatt de siste 40 år. Selv om bruttonasjonalproduktet (BNP) vil øke og alle blir rikere, så vil ulikheten øke, sammen med temperaturen, og føre til stadig mer intens sosial uro og mer konflikt.

- Uten tiltak er det en økende sjanse for lokal sosial kollaps, lokale varianter av den typen globale miljøkollaps som ble beskrevet i The Limits to Growth, den banebrytende fremtidsstudien til Romaklubben fra 1972, sier Randers som var en av hovedforfatterne av den nå 50 år gamle studien.

The Giant Leap – scenario

Dette scenarioet viser hva som vil skje om vi gjennomfører omfattende snuoperasjoner i høyt tempo frem mot 2050. Med endringene vil vi holde temperaturøkningen under 2°C (over førindustrielt nivå), stabilisere befolkningen på godt under ni milliarder mennesker, redusere forurensing, bevare mer skog med biomangfold og nærme oss en slutt på ekstrem global fattigdom.

- Dersom man ikke går til ekstraordinære tiltak vil vi oppleve et vedvarende fall i velferden for folk flest, selv i velstående stater, sier Stoknes som også er også medforfatter av Earth for all boken.  

De fem snuoperasjoner

For å bygge økonomier som sikrer velferd for alle, samtidig som vi beskytter planeten, anbefaler forskerne en omfattende satsning på fem ekstraordinære snuoperasjoner som bryter med dagens trender.

  1. Alle land hjelpes til å nå en årsinntekt på USD 15 000 per person (som er det produktivitetsnivået som trengs for å nå FNs bærekrafts-mål).
  2. Inntekten til verdens 10 % rikeste begrenses til 40 % av nasjonalinntekten.
  3. Global likestilling tilstrebes for å øke velferden og bidra til å stabilisere befolkningsveksten innen 2050.
  4. Matsystemet må transformeres til regenerativt og bærekraftig landbruk som gir nok sunn mat til alle innenfor planetens tålegrenser.
  5. Bruken av kull olje og gass halveres hvert tiår for å bidra til netto nullutslipp av klimagasser innen 2050.

De rikeste må betale

Den gode nyheten er altså at vi kan fortsatt holde globale temperaturøkningen på under 2°C og få slutt på fattigdom innen 2050. Men vi må sette i gang nå.

- Det trengs dramatiske tiltak, og kostnaden ved omstillingen må betales av verdens rikeste 10%, som for tiden mottar 50% av verdens inntekter. Effektiv progressiv beskatning, inkludert formuesskatt, kan enkelt gi midlene som trengs, sier Randers. 

- Ved en målrettet innsats betalt av de rikeste, kan vi i løpet av århundret unngå at velferden synker, oppnå mindre ulikhet og sikre sosial stabilitet, sier Stoknes som til daglig underviser i grønn vekst på BI.  

Publisert 23. september 2022

Du kan også se alle nyheter her.