-
Samfunn

Kraften i bærekraft øker gjennom partnerskap

Randi Lunnan

Bærekraftige løsninger må ofte utvikles i samarbeid mellom mange partnere fra ulike bransjer og med forskjellige virksomhetsmål. Hvordan få til slike partnerskap?

- Samarbeid er spesielt viktig for å løse de store utfordringene, som fornybar energi og rent hav, sier professor Randi Lunnan, som forsker på samarbeid i det «grønne skiftet».

Skal slike samarbeid lykkes, må man finne nye løsninger. Hvordan lykkes når flere partnere er involvert?

Bærekraftige fellesskapsløsninger og utfordringer

De store utfordringene vi står overfor er komplekse og inngripende og krever at mange typer partnere, både offentlige og private, og aktører fra flere bransjer jobber sammen. Samarbeid mellom to partnere kan være utfordrende nok, men i samarbeid med mange er det enda viktigere å finne en felles plattform for samarbeidet. En slik plattform innebærer både klarhet i hvordan løse praktiske oppgaver og finne løsninger ved uenigheter og konflikter.  

- Når bedrifter med ulike mål og styringslogikk sammen skal finne felles løsninger, må man bli enige om prosess og rapportering. Det er mange interessenter som er berørt, både bedrifter, offentlige og ulike brukere. Sammen må partene forholde seg til store endringer som ingen enda har klart for seg skal være, sier Lunnan.

Hvorfor skal bedrifter ønske å delta i partnerskap?

- Gode løsninger på de store utfordringene trenger kunnskapsbidrag fra offentlige aktører og ulike typer bedrifter. Produktive samarbeid er en møteplass der beslutningsfattere får nødvendig innsikt og der man sammen undersøker muligheter for å finne de gode løsningene og evner å iverksette endring. 

Beslutningsfattere har ulik motivasjon for å delta i det grønne skiftet. Partnerskap som piloterer innovative løsninger trenger nødvendigvis ikke lykkes, men selve deltagelsen kan gi nyttig strategisk informasjon og oppmerksomhet. Uansett hva som motiverer bruk av tid er det åpenbart at det kan være mye å tape på å ikke delta.

Hva skal til for å lykkes?

Enkelte faktorer er helt essensielle for å lykkes i multipartner samarbeid. Lunnan peker på sammensetning og koordinering som viktige faktorer.

- Ressurser og kompetanse må være komplementære og relevante for utfordringen. Koordinering, enten intensiv og ofte, eller som separate del-prosjekter må avklares og tilpasses formålet. I et samarbeid er utvikling av tillit viktig, men dette er også sårbart, og formelle avtaler og kontrakter er grunnleggende. Partnerskapet må være verdifullt for alle parter.

Lunnan forklarer at samarbeid går gjennom faser. Samarbeidet beskrives ofte av partnerne som viktig i starten, men kan miste fokus ettersom tiden går. Skal samarbeid lykkes over tid, er det derfor spesielt viktig at man holder energien og oppmerksomheten på utviklingen av felles løsninger over tid, akkurat som man må i langvarige personlige relasjoner, som i et ekteskap.

 

Partnerskap for bærekraftige løsninger

Publisert 29. november 2022

Du kan også se alle nyheter her.