-
Ledelse

Ledelse som gir høy gjennomtrekk

Linda Lai

Medarbeidere som slutter i jobben, oppgir ofte lederen som viktigste grunn.

Høy gjennomtrekk blant medarbeidere er en kostbar utfordring i mange virksomheter. Det å finne årsakene til, og kunne forsøke å forebygge høy gjennomtrekk, er derfor viktig for mange ledere. Men når ledere spør hver enkelt medarbeider om årsaken til at de slutter, får de ofte ikke gode eller pålitelige svar. Spesielt ikke hvis det er lederen selv som er hovedproblemet.

Flere undersøkelser viser at en stor andel medarbeidere, og også mellomledere, slutter på grunn av misnøye med sin leder. Naturlig nok er det få som velger å si det direkte til lederen det gjelder. Å kritisere lederen direkte kan blant annet skade fremtidige karrieremuligheter.

Tidligere forskning på gjennomtrekk blant medarbeidere, viser at både tilfredshet med leder og kvaliteten på relasjonen mellom leder og medarbeider, er viktig. En relasjon basert på tillit, respekt og gjensidig forpliktelse øker medarbeidernes lojalitet og ønske om å bli i jobben. En relasjon som derimot bygger primært på autoritet og en avtalt byttehandel av goder og tjenester, øker risikoen for at medarbeideren velger en annen jobb.

Disse funnene gir imidlertid ikke så mye innsikt i hva det er ledere spesifikt gjør i det daglige som er avgjørende for om medarbeiderne ønsker å bli eller slutte.

Ledere som presser øker gjennomtrekken

En studie av Reina og kolleger (se faktaboks) kaster lys over nettopp dette. Studien tar for seg sammenhengen mellom gjennomtrekk og to spesifikke typer lederadferd, rettet mot å få medarbeidere til å jobbe for å nå organisasjonens mål: henholdsvis inspirasjon og press. Dette er to vanlige, men helt ulike typer påvirkningsteknikker, ledere kan benytte seg av.

Ledere har ofte en stil der de vektlegger enten inspirasjon og andre positivt ladede påvirkningsteknikker, eller press i ulike varianter.

Ledere som helst bruker inspirasjon, er opptatt av å skape høy motivasjon for jobben de ønsker skal bli gjort. De snakker ofte om idealer og verdier, og presenterer oppgaver som spennende og fylt av muligheter. Ledere som er gode inspiratorer, utvikler lettere en god relasjon, basert på tillit, respekt og gjensidig forpliktelse, til sine medarbeidere.

Ledere som derimot bruker mye press for å få medarbeiderne til å gjennomføre oppgaver, har ofte en mer autoritær stil, slik medarbeiderne oppfatter det. Lederen gir ordrer og krever at jobben blir gjort. De insisterer og advarer ofte mot konsekvensene av at ordrer ikke blir fulgt. Medarbeiderne føler seg overvåket og kontrollert. Denne stilen fører, ikke så overraskende, ofte til en dårlig relasjon til medarbeiderne.

Tenk gjennom hvordan du oppfattes av medarbeidere

Det ser ut til å være en sterk sammenheng mellom en leders bruk av disse to påvirkningsteknikkene, og gjennomtrekk blant medarbeiderne. Gjennomtrekken synker når lederen bruker mye inspirasjon, og øker når lederen bruker lite inspirasjon. Og vice versa, når lederen bruker mye press, øker gjennomtrekken blant medarbeidere, mens den synker når lederen bruke lite press.

En viktig forklaring på disse effektene, er at ledere som inspirerer, øker både jobbtilfredsheten og det emosjonelle jobbengasjementet blant medarbeiderne, noe som igjen reduserer gjennomtrekk. Ledere som derimot bruker mye press, svekker både medarbeidernes jobbtilfredshet og emosjonelle jobbengasjement, noe som øker graden av gjennomtrekk.

Innsikt fra denne studien er helt i tråd med tidligere forskning. Inspirasjon er en av de aller mest effektive typene lederadferd for å få medarbeidere med på laget, og jobben gjort. Press i ulke varianter er derimot gjennomgående minst effektivt. Og det er medarbeiderens oppfatning av lederens adferd som er avgjørende, ikke lederens egenoppfatning.

Ledere som har høy gjennomtrekk blant sine medarbeidere, bør derfor spørre seg selv om de er så gode og inspirerende som de selv tror, eller om de bruker for mye demotiverende press.

Teksten ble først publisert i Dagens Næringsliv: https://www.dn.no/ledelse/jobb-og-ledelse/arbeidsliv/karriere/ledelse-som-gir-hoy-gjennomtrekk/2-1-1340989

Kilde:

Reina, C. S., Rogers, K. M., Peterson, S. J., Byron, K., & Hom, P. W. (2018). Quitting the Boss? The Role of Manager Influence Tactics and Employee Emotional Engagement in Voluntary Turnover. Journal of Leadership & Organizational Studies, 25(1), 5–18. https://doi.org/10.1177/1548051817709007

Publisert 10. november 2022

Du kan også se alle nyheter her.