-
Ledelse

Slik kan du håndtere jobbstress: Tips til både ledere og ansatte

Ingvild Müller Seljeseth, Christina G. Leonore Nerstad, Linn Meidell Dybdahl

Hver enkelt av oss kan gjøre mye for å håndtere jobbstress, men det er også viktig at ledere hjelper til med å redusere stresset i organisasjonen.

Stress kan føre til både fysiske og psykiske vansker som muskulære lidelser, angst og depresjon hos ansatte. Stress kan også føre til redusert produktivitet, økt sykefravær og høyere turnover.

Det er derfor gode grunner til at vi tar aktivt grep for å redusere de negative konsekvensene av stress i arbeidslivet. Men hvordan?

Mulige grep på organisasjonsnivå

Organisasjoner kan i stor grad bidra til å redusere faktorene som skaper stress for ansatte. Dette er fordi årsaken til ansattes stressreaksjoner kan ligge i måten arbeidet er organisert. Dessuten har organisasjonene store muligheter til å tilrettelegge for at ansatte har håndterbare krav, og ikke minst, nok ressurser for å møte kravene.

For organisasjoner vil det lønne seg å bruke tid på å identifisere kildene til stress. Med en proaktiv holdning kan organisasjoner redusere antall kilder eller redusere intensiteten til det som er stressutløsende. En slik tilnærming vil kunne favne bredt og vil være mest effektiv fordi den hindrer at negativt stress oppstår i utgangspunktet. Eksempelvis kan det å re-designe arbeidet slik at ansatte får mer autonomi i sitt arbeid, være en god løsning.

Likevel er det ikke alltid slik at organisasjoner kan hindre at stress oppstår. For ansatte som jobber med kundeservice, hvor tidvis høylytt misfornøyde kunder er en uunngåelig del av arbeidshverdagen, kan organisasjonen hjelpe de ansatte med å møte disse kildene til stress. Dette kan for eksempel gjøres direkte ved å trene ansatte i konflikthåndtering, eller indirekte ved å tilby kompetanseprogrammer som fokuserer på stressmestring, viktigheten av søvn og trening.

I noen tilfeller vil ingen av disse tilnærmingene fungere og ansatte kan få langvarige stressreaksjoner. Da er det viktig at organisasjonen bistår de ansatte i å mestre selve stressreaksjonen sin. Dette kan for eksempel gjøres via bedriftshelsetjenester eller rådgiving.

students

Executive Videreutdanning

Hele 95% av de som tok videreutdanning på BI sier de fikk flere og bedre karrieremuligheter. Gode, bærekraftige karrierer skapes når vi velger å utvikle oss. Hva venter du på?

Hjelp de ansatte til å håndtere stress

Graden av stress vil variere over tid, og den enkelte ansattes opplevelse av stress vil også variere.

Noen ansatte har lettere for å bekymre seg, bli usikre på seg selv, eller oppleve negative følelser. Disse vil kunne oppleve det samme jobbkravet som mer krevende enn ansatte med en annen personlighet. Andre har større kapasitet til å møte krav ved at de har tilgang til flere ressurser på jobb. Dette kan være i form av kontroll over arbeidsoppgavene eller et sosialt nettverk der de kan hente trøst og støtte.

Selv om organisasjonen har klart å redusere perioder med betydelig arbeidsbelastning, kan også store private utfordringer gjøre at enkelthendelser på jobb, som normalt er håndterbare, plutselig kan virke uoverkommelige.

Derfor er det lurt å bidra til å øke ansattes kunnskap og oppmuntre dem til å reflektere rundt stress, blant annet gjennom:

  1. Stressmestringsstrategier - Hvordan håndterer den ansatte stress? Bistå den ansatte til å reflektere over hvilke stressmestringsstrategier som benyttes i ulike stressende situasjoner. På hvilken måte er de ulike stressmestringsstrategiene som benyttes hensiktsmessige? Ansatte har ofte et repertoar av strategier for stresshåndtering og ved økt bevissthet om disse strategiene kan de brukes fleksibelt i ulike situasjoner.
  2. Bevisstgjøring av stress - Oppfordre de ansatte til å bli bevisst på hvilke faktorer som er kilder til stresset deres, hvilke ressurser de har tilgjengelig for å møte kravene, samt hva som kan bidra til at stress ikke bare representerer noe negativt, men tidvis også kan være en naturlig del av vitalitet og vekst.
  3. Anerkjenne eksistensen av stress - Å anerkjenne eksistensen av stress på arbeidsplassen, og hva det gjør med ansatte, ledere og organisasjonen, vil være viktig for å redusere stress. Vær klar over at potensielle kilder til stress også kan være økonomisk usikkerhet, globale klimaendringer samt endrede arbeidsformer hvor skillet mellom det private og profesjonelle viskes ut.

Bruk den positive kraften i stress

Organisasjoner kan gjøre mye for å redusere de negative konsekvensene av stress. Viktige tiltak er å endre organisering av arbeid, etablere helsebringende HR-systemer og ledelse som sørger for utvikling av ansatte og et støttende arbeidsklima. Vi har oppnådd mye når utfordrende situasjoner oppleves som en mulighet for vekst, læring og vitalitet blant ansatte.

Spørsmål ledere kan stille seg for å ta grep om ansattes stress:

  • Hvilke faktorer på arbeidsplassen er kilder til stress i medarbeideres arbeidshverdag? Hvilke ressurser har dine medarbeidere tilgjengelig for å møte jobbkravene de står ovenfor?
  • Hva kan være hjelpsomt for dine medarbeidere for at stress ikke bare skal representere en negativ side i arbeidshverdagen, men tidvis også være både naturlig og positivt?

Referanse: 

Nerstad, C. G. L., Seljeseth, I. M., Richardsen, A. M., Cooper, C. L., Dewe, P., & O’ Driscoll, M. P. (2023). Organizational stress: A review and critique of theory, research, and applications, 2nd ed. Sage.

 

Publisert 12. mai 2023

Du kan også se alle nyheter her.