-

Om få år vil en tredjedel av norske arbeidstakere være over 55 år. Hvordan kan ledere motivere godt voksne medarbeidere til å yte og håndtere endringer i et moderne arbeidsliv?

Vi trenger flere i arbeid, og da er den beste investeringen å sørge for at de som allerede er i jobb forblir der lenger. Men hvordan motivere medarbeidere som nærmer seg pensjonsalder?

For å få svar på dette gjennomførte vi 19 intervjuer med personer over 55 år, med mist 10 års ansiennitet og uten ambisjon om karrierevekst innen de ble pensjonister. Personene vi snakket med var likt fordelt mellom kjønn, privat og offentlig sektor, samt med og uten personalansvar.

Hva bryr eldre arbeidstakere seg om?

 1. Det kollegiale samholdet
  Samholdet blant kollegene er viktig for å yte på jobb, og for mange eldre er kollegaer grunnen til at de blir værende i bedriften. Av de eldre vi snakket med, ble flere motivert av å bidra til kollegaers utvikling. Humør, glede og det å kunne fleipe og le sammen skapte motivasjon. Flere trakk også frem at de satt pris på å dele både gleder og sorger med kollegaer, selv om få av dem omgikk hverandre privat.
 2. Å kunne styre sin arbeidshverdag
  Av de vi intervjuet, ble selvstendighet trukket fram som viktig, sammen med opplevelsen av autonomi og selvledelse. Flere av personene fremhevet hvor heldige de var som jobbet med noe de har en sterk lidenskap for.
 3. Små hverdagslige seiere motiverer
  Våre informanter hadde livlige beskrivelser av sine små seiere, selv lenge etter hendelsene fant sted. Flere ble emosjonelle når de beskrev spesifikke situasjoner. Tidligere forskning har vist at frontpersonell får et kick når de mestrer en vanskelig situasjon. Våre eldre informanters fortellinger om situasjoner de har klart å snu til noe positivt bekrefter det samme. Slike øyeblikk ga sterk mestringsfølelse.
 4. Kunnskapsdeling og læring
  Å dele kunnskap var en motivasjonsfaktor, og dette kom tydeligst til uttrykk hos de kvinnelige informantene ansatt i offentlig sektor. Sammen med kollegaer opplevde informantene verdiskapning. De viste også stort engasjement knyttet til det å selv lære i arbeidshverdagen. Siden de hadde flere knagger å henge kunnskapen på, oppleves læring ikke vanskeligere med årene, snarere motsatt. For enkelte var det å lære essensielt for å bli værende i jobben.
 5. Betydningen av kunderelasjoner
  Blant de vi intervjuet, hadde kunderelasjoner stor påvirkning for motivasjon på jobben, faktisk viktigere enn det kollegiale samholdet. De vi snakket med opplevde å bli verdsatt og forteller lidenskapelig om opplevelser av å bety noe for kundene. Direkte tilbakemeldinger fra kundene motiverte mer enn tilbakemeldinger fra egen leder eller kollegaer.

Lederens oppgave


Som leder er det fort gjort å anta at de som er i slutten av sine karrierer motiveres av andre faktorer enn de yngre, som har en karriere foran seg. Våre funn derimot, tilsier at de bør behandles likt som øvrige arbeidstakere.

Selv når en ansatt kun har noen få år igjen av sitt yrkesliv finner vi de samme motivasjonsfaktorene som forskning har avdekket gjelder for yngre ansatte.

Våre funn viser at ledere likevel bør gjøre visse tilpasninger for de eldre. Våre informanter hevdet at fritid ble viktigere med høyere alder. Noen hadde behov for lengre restitusjonstid, andre var i en økonomisk situasjon hvor de kunne velge mer fritid. Anledningen til å jobbe redusert ga motivasjon for å stå lengre i jobb. Flere ønsket å stå i jobb om de fikk redusert sine stillinger. Det å holde på det sosiale, ha faste rutiner og et formål med hverdagen var viktig for dem.

Det er også bra om ledere tilrettelegger for læring og samarbeid med de yngre generasjonene. Dette var motiverende for vår målgruppe.

En gruppe ansatte som stort sett er tilfreds?

Gjennomgående i våre intervjuer ble uttrykket «all right» benyttet mange ganger. Da er det lett å tenke på Odd Børretzens sang «Noen ganger er det all right», som vi synes gjenspeilte disse godt voksne informantenes syn på livet. Motstand, dårlig vær eller andre ting i privatlivet som ikke var helt topp, gjorde det greit å ha det stabilt og godt på jobben.

Å ha det all-right er for mange eldre godt nok. Har man det all-right, har man det bra!

 

Publisert 2. juni 2023

Du kan også se alle nyheter her.