-
Samfunn

Offentlig ansatte er overrepresentert i politikken

Rune Jørgen Sørensen, Zuzana Murdoch, Benny Geys

Offentlig ansatte er sterkt overrepresentert i lokalpolitikken. De stiller oftere til valg enn andre grupper, blir oftere valgt og stemmer oftere enn ansatte i privat sektor.

En vesensforskjell mellom privat og offentlig sektor er at politikerne bestemmer direkte hvordan ting gjøres i det offentlige. Mens vi alle bruker offentlige tjenester er det offentlig ansatte som produserer dem.

For offentlig ansatte kan det derfor være mulig å påvirke egen arbeidshverdag gjennom å stemme og stille til valg. Dette er grunnen for at flere land har forbud mot at offentlig ansatte stiller til valg.

Vi har studert betydningen av offentlig ansattes representasjon i norske lokalvalg i perioden 2013-2019. Målet var å vurdere i hvilken grad ansatte i privat og offentlig sektor ivaretar sine ansattinteresser gjennom folkevalgte verv. Vi har derfor undersøkt hva som skjer når arbeidstakere skifter fra privat til offentlig sektor (eller omvendt), når de bytter kommune, og når de går fra å være arbeidstakere til å bli pensjonister.

Offentlig ansatte har høyere valgdeltakelse og stiller oftere til valg

Offentlig ansatte har høyere valgdeltakelse enn ansatte i privat sektor; forskjellen utgjør én til fem prosentpoeng. Forskjellen er større for kommunalt ansatte som arbeider i bostedskommunen, slik at egen stemmegivning også har betydning for ens interesser som ansatt.

Når vi sammenligner pensjonister som jobbet i privat og offentlig sektor er det ingen forskjell i valgdeltakelse. Som pensjonist har man ingen ansattinteresser å passe på. Dette er i tråd med forskning som viste at offentlig ansatte var mer tilbøyelige til å støtte venstresiden i politikken, en forskjell som forsvinner etter alderspensjonering.

Offentlig ansatte er også sterkt overrepresentert i lokalpolitikken. Ansatte i kommunal sektor utgjør 13,3 prosent av velgerne, 22 prosent av kandidatene på kommunevalglistene og hele 28,5 prosent av folkevalgte kommunestyremedlemmer.

Overrepresentasjonen er særlig sterk for offentlig ansatte som arbeider i samme kommune som de bor i. Dette tyder på at offentlig ansatte har et dobbeltmotiv til å engasjere seg i lokalpolitikken; de er både produsenter av offentlige tjenester og brukere av disse.

Partienes styrkeforhold er viktigst 

De offentlig ansatte dominerer på venstresiden i politikken, mens privat ansatte har en høyere andel av representantene på høyresiden. Samtidig viser omfattende undersøkelser at offentlig og privat ansatte prioriterer likt innenfor hver av partigruppene i kommunestyrene. I dette perspektivet er det derfor viktigere for velgerne å stemme på rett parti enn hvilke personer som velges innen enhver parti.

Når politikere kan ta beslutninger som påvirker egen inntekt og arbeidsvilkår er det lett å bli mistenksom. Og det er viktig å være på vakt som velger. Heldigvis viser vår forskning at det er liten grunn til bekymring i norsk lokalpolitikk. 

Den forholdsmessig store andelen offentlig ansatte i lokalpolitikken har beskjeden betydning for hvor mye penger som brukes i offentlig sektor, hvordan pengene brukes eller lønnsnivået for offentlig ansatte. Det er partienes styrkeforhold som er avgjørende.

Publisert 7. september 2023

Du kan også se alle nyheter her.