-

Kolleger og ledere bruker en stor del av tiden sin på å lytte til andre. Det er ansett som viktig for å styrke prestasjoner, relasjoner og velvære på jobb. Så hvorfor praktiseres ikke god lytting mer?

Ledere anser nemlig dårlig lytting som en av de største utfordringene de møter i opplæring og trening av ansatte. Likevel har evnen til å lytte nesten vært fraværende i utdanning av ledere.

Tidligere ble lytting målt ut fra hva du har husket eller forstått av hva den andre har sagt. Nå ser forskere på lytting også fra en annen vinkel. De undersøker hvilke konsekvenser det har å oppleve å selv bli lyttet til på jobb. 

Oppsiktsvekkende funn  

En nyere og omfattende gjennomgang av 122 studier fra USA, Israel, Tyskland og Storbritannia viser en tydelig positiv og oppsiktsvekkende sammenheng mellom opplevelsen av selv å bli lyttet til, styrkede relasjoner og økt jobbprestasjon.

Ledere som lytter godt til sine ansatte, får medarbeidere som er mer tilfredse på jobb og blir mindre utbrent. Ansatte som opplever god lytting på jobb, presterer bedre og får en sterkere tilknytning til jobben sin. De bidrar også med innsats utover sine pålagte arbeidsoppgaver.  

Opplevelsen av å bli lyttet til, for både ledere og ansatte, bidrar til å tilfredsstille grunnleggende behov vi har for tilhørighet, selvbestemmelse og mestring. Når disse behovene blir tilfredsstilt blir vi også mer tilfredse både på jobb og med livet. God lytting kan også bidra til økt psykologisk trygghet, kreativitet og lavere grad av ansatte som slutter i jobben.  

Ansatte blir mer avslappet og mer bevisst på egne styrker og svakheter når de opplever at ledere lytter til dem. Denne økte selvinnsikten kan bidra til at de ansatte samarbeider mer i stedet for å rivalisere eller havne i opphetede diskusjoner med hverandre. Evnen til å lytte er spesielt nyttig i møte med kolleger med bastante holdninger.

Fersk forskning tyder på at folk med bastante holdninger kan justere eller til og med endre disse når de opplever å bli lyttet til og blir stilt spørsmål. Dette forutsetter at lytteren gir den andre full oppmerksomhet, viser forståelse og har positive intensjoner. Denne formen for lytting bidrar til at den som blir lyttet til føler større sosial tilhørighet og trygghet, og dermed blir mer åpen for å justere eller endre sine holdninger. 

Hva om du neste gang du er i en uoverensstemmelse med en kollega vier kollegaen din full oppmerksomhet framfor å hele tiden å tenke på hva som er ditt neste motargument? 

Lyttehindre på jobb 

Når lytting er så fordelaktig for ansatte, ledere og organisasjoner, hvorfor gjør vi ikke mer av det?

Problemet med å lytte er ofte knyttet til ulike forstyrrelser som ødelegger for vår evne til å være til stede i øyeblikket. Noen eksempler er stress, smarttelefonene våre, tidspress, samt vårt eget behov for å snakke og gi råd selv om ingen har bedt om det. En annen forklaring kan være at innholdet i det vi lytter til er vanskelig å prosessere. 

Det er stor forskjell på å høre og å lytte. Vi hører uten at vi tenker over at det er det vi gjør. Det er en mer fysisk prosess som ikke trengs å læres, mens det å faktisk lytte er en mer mental øvelse. 

Det kan være mange grunner til at vi lytter. Lytter du fordi du venter på at den andre skal gjøre seg ferdig, så du selv kan snakke? Lytter du fordi du ønsker å forstå eller lære noe? Lytter du fordi du ønsker å forsterke relasjoner og vise empati?  

Ledere som lytter blir oppfattet som gode ledere, men samtidig tror noen ledere at det å lytte signaliserer svakhet. Slike ledere blir utfordret i møte med ansatte som trenger å bli lyttet til.   

Et kraftfullt verktøy 

Å være en god lytter handler om å være til stede for den andre, ha gode intensjoner, være empatisk, vise respekt, unngå å dømme og kunne stille åpne spørsmål. 

Ut fra det vi nå vet om betydningen av å bli lyttet til, er det grunn til å tro at ledere kan se på lytting som en svært lønnsom investering. 

Undertegnede har nylig omsatt teori i praksis gjennom lytteøvelser fra nyere internasjonale studier. Det positive engasjementet og gleden som raskt oppstår i rommet når mennesker opplever å bli lyttet til gjør inntrykk. 

Å være en god lytter krever trening, utholdenhet, innsats og viktigst av alt, et reelt ønske om å bli en god lytter. 

Fem tips for å bli en bedre lytter

  • Hold blikket ditt på den som snakker (selv om hen ikke ser på deg) 
  • Forsøk å legge vekk stress og indre uro 
  • Vær til stede for den andre (uten å se på mobiltelefonen) 
  • Vent med selv å snakke til den andre har avsluttet 
  • Still åpne spørsmål («Kan du utdype det?») 

Referanser:

En versjon av denne kronikken ble først publisert i Dagens Næringsliv 12.04.2024. 

Kluger, A. N., & Itzchakov, G. (2022). The power of listening at work. Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior, 9, 121-146. https://doi.org/10.1146/annurev-orgpsych-012420-091013 

Itzchakov, G., & Kluger, A. N. (2018). The power of listening in helping people change. Harvard Business Review, May 17. https://hbr.org/2018/05/the-power-of-listening-in-helping-people-change 

Publisert 18. april 2024

Du kan også se alle nyheter her.