-
Forskningsetikk ved BI

Mandat for forskningsetisk evalueringskomite

Handelshøyskolen BIs Forskningsetisk evalueringskomite gjennomfører etiske vurderinger av forskningsprosjekter før prosjektets oppstart. Prosjekter kan blant annet være søknader om finansieringer, søknader til nye forskningsprosjekter eller programmer, ny delprosjekter i allerede eksisterende forskningsprosjekter, og utvidelse av eksisterende godkjente forskningsprosjekter. Komiteen foretar ikke vurderinger av prosjekter som allerede er igangsatt.

Formålet til Forskningsetisk evalueringskomite er først og fremst å sikre at all forskning gjennomført ved Handelshøyskolen BI er i henhold til gjeldende etiske standarder, herunder Forskningsetikkloven, Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi fra Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH) og anerkjente etiske forskningsprinsipper for forskningsområdet prosjektet tilhører.

Etter gjennomført vurdering av et prosjekt vil komiteen gi en beslutning på hvorvidt prosjektet er i henhold til gjeldene etiske standarder eller ikke.

Forskningsetisk evalueringskomite består av 6 medlemmer: En leder, en ansatt med administrative oppgaver fra Forskningsadministrative avdeling, og 4 medlemmer ansatt ved ulike institutter ved Handelshøyskolen BI. Alle medlemmer er oppnevnt av Prorektor for forskning og fagressurser. På forespørsel fra Prorektor har instituttene ved BI anledning til å foreslå kandidater til Forskningsetisk evalueringskomite. Komiteens sammensetning bør ha overvekt av forskere som er aktive innen forskningsområder som har størst behov for etisk vurdering.

Etiske vurderinger gjennomføres på følgende måte: Prosjektleder fyller ut Forskningsetisk evalueringskomites søknadsskjema og sender det til komiteens administrative ansvarlige. Komiteen vil deretter gjennomføre vurderingen i henhold til Forskningsetisk evalueringskomites prosedyre.