Forskning og faglige

Forsknings­etikk ved BI

Forskningsetikk dreier seg om etiske aspekter ved forskerrollen og utøvelsen av forskningsarbeid. Hos oss blir kunnskap om forskningsetikk tilført via kurs, seminarer og andre informasjonstiltak.

Hver enkelt forsker og student har et selvstendig ansvar for at forskningsaktiviteten gjennomføres innenfor gjeldende etiske rammer.

BI som institusjon har ansvaret for tilretteleggingen av gode forskningsetiske valg, det vil si den forskningsetiske infrastrukturen. Det innebærer:

 • Normer for god vitenskapelig praksis, knyttet til forskningens søken etter sikker, dekkende og relevant kunnskap som akademisk frihet, åpenhet og etterprøvbarhet.
 • Normer som regulerer forskersamfunnet, som redelighet, etterrettelighet, habilitet og kritikk
 • Forskningens forpliktelser overfor dem som deltar i forskningen, som respekt, menneskeverd, konfidensialitet, samt fritt og informert samtykke.
 • Forskningens relasjon til resten av samfunnet, som uavhengighet, interessekonflikt, samfunnsansvar og forskningsformidling.

All forskningsaktivitet ved Handelshøyskolen BI utføres i tråd med gjeldende vitenskapelige og etiske retningslinjer slik de er formulert av den nasjonale forskningsetiske komitéen for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH).

Instituttlederne og dekanene er ansvarlig for tilrettelegging og løpende oppfølging. 

Handelshøyskolen BIs forskningsetiske utvalg/Redelighetsutvalget

BIs forskningsetiske utvalg har en selvstendig og uavhengig rolle med mandat fra rektor vedtatt av kollegiet. Utvalgets arbeid øker forskernes bevissthet om forskningsetikk, og det gir råd til ledelsen i konkrete saker om forskningsetiske problemstillinger og dilemmaer.

Utvalget består av:

 • Professor Dag Michalsen UiO (Leder)
 • Professor Morten Kinander, BI Institutt for rettsvitenskap og styring
 • Professor Randi Lunnan BI Institutt for strategi og entreprenørskap

Forskningsadministrativ avdeling er sekretær for utvalget. Utvalget informerer styrende organer, institutter og ansatte ved BI om forskningsetiske problemstillinger og bidrar til at forskningsetiske spørsmål inngår som en del av opplæringen. Det fremmer forslag om tiltak som skjerper bevisstheten om vitenskapelig redelighet blant forskere, kandidater og studenter.

BI har utviklet prosedyrer for behandling av mistanke om brudd på forskningsetiske retningslinjer. Det er utvalget som behandler og kommer med uttalelser i forskningsetiske enkeltsaker som har sitt utspring i eventuelle konflikter eller klager.

Etikk overfor bachelor, master og Ph.D studenter

BI ivaretar sitt opplærings- og veiledningsansvar overfor studentene gjennom følgende tiltak og aktiviteter:

Opplæring i form av kurs og veiledning

 • Samtlige bachelorstudenter tilbys kurs i kildebruk og referanseteknikk
 • Biblioteket tilbyr jevnlig også den såkalte "Kildebrukbaren" der det gis individuell veiledning til studentene om kildebruk og referanseteknikk
 • Veilederne har ansvar for å rettlede studentene om forskningsetiske problemstillinger knyttet til eksamensbesvarelser.

På masternivå gjennomfører vi i tillegg:

 • Obligatorisk kurs om etikk: Kurset reiser etiske problemstillinger mer generelt, men også mer spesifikke forskningsetiske spørsmål tas opp.
 • Metodekurs: Forskningsetiske problemstillinger tas opp på metodekurs som er obligatoriske for hver studieretning.
 • "Thesis-seminars": Forskningsetiske problemstillinger tas opp på seminarer for og med masterstudenter.

Overfor Ph.D- kandidatene gjennomfører vi også følgende:

 • Obligatorisk workshop og kurs i forskningsetikk for alle Ph.D.studenter innen økonomi og finans.
 • Obligatorisk kurs i “Research design and Methodological Choices” for alle Ph.D-studenter innen strategi, markedsføring, organisasjon og ledelse.

Plagiatkontroll
BI bruker plagiatkontrollsystemet Urkund for å sjekke eksamensoppgaver/Ph.D-avhandlinger for tekstlikhet.

Informasjon til kandidatene om meldeplikt iht. Personopplysningsloven
Enhver elektronisk behandling av personopplysninger til forskningsformål (herunder studentprosjekter) omfattes av Personopplysningsloven og er meldepliktig til Personvernombudet for forskning (SND, Norsk senter for forskningsdata). Veileder har ansvaret for å informere kandidatene om regelverket.

Excecutive studenter

De fleste Excecutive-programmene legger vekt på å bruke kursdeltagernes egne praktiske erfaringer som kilde til læring. Dette har konsekvenser for hva slags data Executive-studentene samler inn til sine eksamensbesvarelser. BI stiller i prinsippet de samme krav til forskningsetikk og vitenskapelig metode i eksamensoppgaver på Executive-nivå som på våre øvrige kurs. Executive-studentene henter ofte data fra egen virksomhet og/eller egne registre.

Studentene får i den sammenheng veiledning fra faglærere om meldeplikten iht. Personopplysningsloven. Eksamensbesvarelsene blir rutinemessig sjekket for tekstlikhet gjennom programmet Urkund. Også Executive studentene får tilbud om kurs i kildebruk og referanseteknikk, samt individuell veiledning via «Kildebrukbaren».