Forskning

Forskningsetikk ved BI

Den nasjonale forskningsetiske komitéen for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH) har i 2016 oppdatert de forskningsetiske retningslinjene. All forskningsaktivitet på BI skal utføres i tråd med gjeldende retningslinjer.

Forskningsetikk handler om de etiske aspektene ved utøvelsen av forskning. All forskningsaktivitet på BI skal utføres i tråd med gjeldende vitenskapelige og etiske retningslinjer slik disse er formulert av den nasjonale forskningsetiske komitéen for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH).

Mer konkret dreier dette seg om:

  • Normer for god vitenskapelig praksis, knyttet til forskningens søken etter sikker, dekkende og relevant kunnskap (akademisk frihet, åpenhet, etterprøvbarhet etc.).
  • Normer som regulerer forskersamfunnet (redelighet, etterrettelighet, habilitet, kritikk etc.).
  • Forskningens forpliktelse overfor dem som deltar i forskningen (respekt, menneskeverd, konfidensialitet, fritt og informert samtykke etc.).
  • Forskningens relasjon til resten av samfunnet (uavhengighet, interessekonflikter, samfunnsansvar og forskningsformidling).

Hver enkelt forsker har et selvstendig ansvar for at forskningsaktiviteten gjennomføres innenfor gjeldende etiske rammer. Instituttlederne og dekanene er ansvarlig for tilrettelegging og løpende oppfølging.

På BI blir kunnskap om forskningsetikk tilført via kurs, seminarer og andre informasjonstiltak. BIs forskningsetiske utvalg har en selvstendig rolle med vekt på å skjerpe forskernes bevissthet om forskningsetikk, samt å gi råd til ledelsen i konkrete saker om forskningsetiske problemstillinger og dilemmaer.

BIs forskningsetiske utvalg

Utvalget skal arbeide for at forskningen ved BI foregår innenfor rammen av lover og retningslinjer innen forskningsetikk og i samsvar med BIs verdigrunnlag. Utvalgets mandat.

Rådets medlemmer:

    Professor Dag Michalsen, UiO (chair)
    Professor Benedicte Brøgger, BI
    Professor Morten Kinander, BI

Forskningsdirektør Svein Ole Borgen er sekretær for rådet. 

Tre viktige arbeidsområder for forskningsetisk utvalg:

Bevisstgjøring
Utvalget skal informere styrende organer, institutter og ansatte ved BI om forskningsetiske problemstillinger og ellers bidra til at forskningsetiske spørsmål inngår som en del av opplæringen på BI.

Forebygging
Utvalget skal fremme forslag om tiltak som skjerper bevisstheten om vitenskapelig redelighet blant forskere, studenter og kandidater.

Rådgiving
Utvalget skal behandle og gi uttalelse i forskningsetiske enkeltsaker som har sitt utspring i konflikter eller klager knyttet til brudd på vitenskapelig redelighet og god vitenskapelig praksis ved BI. BI har utviklet prosedyrer for behandling av mistanke om brudd på forskningsetiske retningslinjer.

Les mer om utvalgets arbeidsoppgaver i BI`s brosjyre om forskningsetikk.