-
Forskning og faglige

Forsknings­etikk ved BI

Forskningsetikk dreier seg om etiske aspekter ved forskerrollen og utøvelsen av forskningsarbeid. Hos oss blir kunnskap om forskningsetikk tilført via kurs, seminarer og andre informasjonstiltak.

Hver enkelt forsker og student har et selvstendig ansvar for at forskningsaktiviteten gjennomføres innenfor gjeldende etiske rammer.

BI som institusjon har ansvaret for tilretteleggingen av gode forskningsetiske valg, det vil si den forskningsetiske infrastrukturen. Det innebærer:

 • normer for god vitenskapelig praksis, knyttet til forskningens søken etter sikker, dekkende og relevant kunnskap som akademisk frihet, åpenhet og etterprøvbarhet
 • normer som regulerer forskersamfunnet, som redelighet, etterrettelighet, habilitet og kritikk
 • forskningens forpliktelser overfor dem som deltar i forskningen, som respekt, menneskeverd, konfidensialitet og fritt og informert samtykke
 • forskningens relasjon til resten av samfunnet, som uavhengighet, interessekonflikt, samfunnsansvar og forskningsformidling

All forskningsaktivitet ved Handelshøyskolen BI utføres i tråd med gjeldende vitenskapelige og etiske retningslinjer slik de er formulert av den nasjonale forskningsetiske komitéen for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH).

Instituttlederne og dekanene er ansvarlig for tilrettelegging og løpende oppfølging. 

Redelighetsutvalg

BIs Redelighetsutvalg (BI RU) har en selvstendig og uavhengig rolle med mandat fra rektor vedtatt av kollegiet. Utvalget øker forskernes bevissthet om forskningsetikk og gir råd til ledelsen i konkrete saker om forskningsetiske problemstillinger og dilemmaer.

Utvalget består av:

 • Professor Dag Michalsen UiO (leder)
 • Professor Randi Lunnan, BI
 • Førsteamanuensis Eivind Furuseth, BI

Forskningsadministrativ avdeling er sekretær for utvalget. Utvalget informerer styrende organer, institutter og ansatte ved BI om forskningsetiske problemstillinger og bidrar til at forskningsetiske spørsmål inngår som en del av opplæringen. Det fremmer forslag om tiltak som skjerper bevisstheten om vitenskapelig redelighet blant forskere, kandidater og studenter.

BI har utviklet prosedyrer for behandling av mistanke om brudd på forskningsetiske retningslinjer. Det er utvalget som behandler og kommer med uttalelser i forskningsetiske enkeltsaker som har sitt utspring i konflikter eller klager.

FORSKNINGSETISK EVALUERINGSKOMITE

BIs Forskningsetisk evalueringskomite vurderer forskningsprosjekter før oppstart for å sikre at prosjektene vil bli utført i samsvar med gjeldende forskningsetiske bestemmelser og retningslinjer for etisk forskning ved Handelshøyskolen BI.

Kontrollutvalget består av følgende medlemmer:

Leder

Fra vår 2024 skal Førsteamanuensis Erik Løhre bli leder for komiteen mens Professor Suzanne van Gils er på sabbat.

Medlemmer

 • Professor Tom-Reiel Heggedal
 • Førsteamanuensis Klemens Knöferle
 • Fra vår 2024 skal Førteamanuensis Even J. Lanseng erstatte Førsteamanuensis Matilda Dorotic mens hun er på sabbat
 • Førsteamanuensis Erik Løhre
 • Førsteamanuensis Alessandra Luzzi

Sekretariat

Forskningsadministrativ avdeling er sekretær for utvalget:

 • Senior Data Analyst Ingrid H.G. Østensen
 • Seniorrådgiver Sonja K. Kittelsen

Etikk overfor bachelor-, master- og Ph.D.-studenter

BI ivaretar sitt opplærings- og veiledningsansvar overfor studentene gjennom følgende tiltak og aktiviteter:

Opplæring i form av kurs og veiledning

 • Biblioteket tilbyr opplæring i kildebruk og referanseteknikk til studenter på alle nivåer.
 • Biblioteket tilbyr individuell veiledning i kildebruk og referanseteknikk gjennom hele studieløpet.
 • Veilederne har ansvar for å rettlede studentene om forskningsetiske problemstillinger knyttet til eksamensbesvarelser.


På masternivå gjennomfører vi i tillegg:

 • Obligatorisk kurs om etikk: Kurset reiser etiske problemstillinger mer generelt, men også mer spesifikke forskningsetiske spørsmål tas opp.
 • Metodekurs: Forskningsetiske problemstillinger tas opp på metodekurs som er obligatoriske for hver studieretning.
 • "Thesis-seminars": Forskningsetiske problemstillinger tas opp på seminarer for og med masterstudenter.


Overfor ph.d.-kandidatene gjennomfører vi også følgende:

 • Obligatorisk workshop og kurs i forskningsetikk for alle ph.d.-kandidater innen økonomi og finans.
 • Obligatorisk kurs i “Research design and Methodological Choices” for alle Ph.D-kandidater innen strategi, markedsføring, organisasjon og ledelse.

Plagiatkontroll

BI bruker tekstlikhetsverktøyet Ouriginal for å avdekke plagiering av tekst i eksamensoppgaver og ph.d.-avhandlinger for tekstlikhet.

Informasjon til kandidatene om meldeplikt iht. personopplysningsloven
Enhver elektronisk behandling av personopplysninger til forskningsformål (herunder studentprosjekter) omfattes av personopplysningsloven og er meldepliktig til personvernombudet for forskning (NSD, Norsk senter for forskningsdata). Veileder har ansvaret for å informere kandidatene om regelverket.

Executive-studenter

De fleste executiveprogrammene legger vekt på å bruke kursdeltagernes egne praktiske erfaringer som kilde til læring. Dette har konsekvenser for hva slags data executivestudentene samler inn til sine eksamensbesvarelser. BI stiller i prinsippet de samme kravene til forskningsetikk og vitenskapelig metode i eksamensoppgaver på executivenivå som på våre øvrige kurs. Executivestudentene henter ofte data fra egen virksomhet og/eller egne registre.

Studentene får i den sammenheng veiledning fra faglærere om meldeplikten iht. personopplysningsloven. Eksamensbesvarelsene blir rutinemessig sjekket for tekstlikhet gjennom programmet Urkund. Også executivestudentene får tilbud om opplæring og individuell veiledning i kildebruk og referanseteknikk.