-
Forskningsetikk ved BI

Mandat for Redelighetsutvalg

1. Ansvars- og virksomhetsområde

Det forskningsetiske utvalget er BIs organ for forskningsetikk.

Utvalget skal arbeide for at forskningen ved BI foregår innenfor rammen av nasjonale lover, etiske retningslinjer for forskning ved BI og retningslinjer utformet av de nasjonale forskningsetiske komiteene. Utvalget skal holde seg orientert om nasjonale og internasjonale forskningsetiske spørsmål.

Utvalget informerer om forskningsetikk til styrende organer, institutter og ansatte ved BI. Utvalget skal, i samarbeid med relevante utvalg, bidra til at forskningsetiske spørsmål inngår som en del av opplæringen på alle nivåer ved BI. Utvalget skal rådgi om forskningsetikk knyttet til BIs forskning.

Utvalget skal fremme forslag til tiltak som skjerper bevissthet om vitenskapelig redelighet/uredelighet blant BIs ansatte og studenter.

Forskningsetisk utvalg har rådgivende kompetanse i saksbehandlingsspørsmål i forskningsetiske enkeltsaker ved BI. Det tilhører BIs ordinære styringsorganer å behandle og avgjøre forskningsetiske enkeltsaker ifølge eget regelverk fastsatt av kollegiet. (“Regler for behandling av enkeltsaker knyttet til vitenskapelig uredelighet ved Handelshøyskolen BI”). 

Utvalgets uttalelser skal være skriftlige, og inneholde en begrunnet vurdering med konklusjon.

2. Sammensetning og oppnevning

Utvalget skal bestå av tre medlemmer, hvorav ett eksternt medlem. Det eksterne medlemmet oppnevnes som leder. Det oppnevnes personlige varamedlemmer. Et av medlemmene må være jurist. Medlemmene bør ha bred forskningsbakgrunn og god kompetanse i forskningsetiske spørsmål.

Utvalgets medlemmer og varamedlemmer oppnevnes av styret for tre år av gangen, med adgang til gjenoppnevning.

3. Rapportering og innsyn

Utvalget skal avgi årlig rapport om sin virksomhet. Utvalgets virksomhet skal, innenfor rammen av de regler som sikrer personvern og andre relevante interesser, være åpen for offentlig innsyn.