-
Nyhet - Senter for byggenæringen

Ragnhild Kvålshaugen er tilsatt i et treårig gaveprofessorat

Ragnhild Kvålshaugen, professor i strategi ved BI innehar det 3-årige gaveprofessoratet i effektive byggeprosesser ved BI, gitt av Statsbygg, Multiconsult, Backegruppen og GK.

14. oktober 2016

Gaveprofessoratet har en varighet på tre år, og er knyttet til Senter for byggenæringen på BI. Dette er en selvstendig stilling der Kvålshaugen skal drive fri og uavhengig forskning rundt relevante temaer knyttet til effektive byggeprosesser.

– Første aktivitet knyttet til arbeidet i gaveprofessoratet er å sette i gang med en kartlegging av hva som er utfordringene knyttet til effektive byggeprosesser. Dette gjøres ved hjelp av intervjuer og litteraturstudier.

Basert på studien defineres mulige forskningstemaer som de skal arbeide med i de neste tre årene. Kvålshaugen forteller at forskningen vil være i forlengelse med det hun allerede har jobbet med.

– Jeg jobber med forskning knyttet til strategisk endring og med fokus på hvordan endring kan realiseres gjennom identifisering og deling av gode praksiser. Gode praksiser knyttet til effektive byggeprosesser finnes allerede i næringen både nasjonalt og internasjonalt. Det å gjøre disse kjent og identifisere hvilke utfordringer som må løses for at disse gode praksisene skal bli tatt i bruk i bredere omfang innenfor byggenæringen vil være en viktig oppgave.

Utfordringer i byggenæringen

Kvålshaugen forteller om utfordringer knyttet til effektive byggeprosesser. Sentrale utfordringer er samhandlingsproblemer mellom de ulike aktørene, høyt konfliktnivå, målkonflikter og reguleringer som øker kompleksiteten.

– Det er mange tematikker som er oppe i luften, og nå prater man også selvsagt mye om digitalisering og behov for standardisering. Med andre ord, nok å gripe fatt i.

Nye øyne

Kvålshaugen er professor i strategi på BI, og har i de senere år vært involvert i flere forskningsprosjekter i samarbeid med næringslivet. Hun har i tillegg solid erfaring med å utvikle og gjennomføre utdanningsprogrammer på heltidsstudier og etter- og videreutdanning.

– Jeg har jobbet mye med utviklings- organisasjonsprosesser i organisasjoner og forsket på dette, bl.a. i byggenæringen.

Det at Kvålshaugen ikke er for intern i byggenæringen tenker hun at giverne av gaveprofessoratet har sett på som en fordel – nettopp for at hun kan se på de med nye øyne.

Giverne har også sagt at de er opptatt av å lære fra andre bransjer og andre land. Det å fasilitere denne type prosesser blir også en rolle for gaveprofessoratet.

– Der tenker jeg for eksempel at vi kan arrangere ulike seminarer og møteplasser som er relevante for aktørene i den norske byggenæringen hvor formålet er å dele kunnskap og skape innsikt og ideer til hvordan utfordringer knyttet til effektive byggeprosesser kan løses i Norge.

Aktørene har også et ønske om at det skal lages utdanningsprogrammer her på BI som er relevante for tematikken.

– Det er også en oppgave som ligger til gaveprofessoratet. Målet med slike kurstilbud er å basere disse på forskningsbasert kunnskap av relevans for effektive byggeprosesser og gjennom dette bidra til økt skolering og innsikt blant aktørene i byggenæringen rundt denne tematikken.

Gaveprofessoratet

BI skal styrke forskning, utvikling og kunnskapsformidling i den norske bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen (BAE) gjennom et samarbeid om et gaveprofessorat med et konsortium av aktører i den norske BAE-næringen, bestående av Multiconsult, Statsbygg, BackeGruppen og GK.

– Det synes jeg er interessant, fordi giverne representerer ulike deler av verdisystemet i byggeprosessen. Alt i fra rådgiver til byggherre og utførende entreprenør. Hele kjeden er med, forteller hun.

Gaveprofessoratet har en årlig verdi på 1,5 millioner kroner. I tillegg kommer en gaveforsterkning på 25 prosent fra Kunnskapsdepartementet.

– Giverne gir gaveprofessoratet til BI for for tre år, men med ambisjoner om forlengelse.

Artikkelen er en gjengivelse av en nyhetssak på BIkuben. Artikkelen er skrevet av Isabel O. Sandvær.