Forskningssenter

Senter for byggenæringen

BI Senter for byggenæringen er et forskningssenter som utvikler forskningsbasert kunnskap om den norske bygg-, anlegg-og eiendomsnæringen (BAE). Senteret er et kontaktpunkt mellom BI og BAE-næringen.

Senterets målsetning er å utvikle forskningsbasert kunnskap som skal styrke og støtte BAE-næringens arbeid med å skape forbedring og øke verdiskapingen. Sammen med næringen selv og andre FoU-partnere i inn- og utland, bidrar senteret med:

  • Studier av BAE-næringens samfunns- og næringsøkonomiske betydning
  • Forskning på effektive prosesser
  • Utdanning og kompetanseutvikling
  • Kunnskapsformidling og nettverksbygging

BI-NO-ikon-some-linkedin_65.png
Lean Construction Norge (LCNO) på LinkedIn

BI-NO-ikon-some-linkedin_65.png
BI Senter for byggenæringen
på LinkedIn

Lena Elisabeth Bygballe

Førsteamanuensis Institutt for strategi og entreprenørskap +4746410459

Ragnhild Kvålshaugen

Professor Chair Institutt for strategi og entreprenørskap

Hva vi gjør

Forskning

BI Senter for byggenæringen forsker på temaer innen handelshøyskolefagene, og spesielt verdiskaping og effektivisering av prosesser, med særlig  vekt på samhandling,  organisering og endringsprosesser samt innovasjon. I tråd med utviklingen i næringen og samfunnet generelt, står klima-og miljøutfordringer og digitalisering sentralt i denne forskningen.

BI og senteret er med i SFI Klima2050 - om klimatilpasning av bygg og infrastruktur og DigiBuild i regi Backe.

BI har også et gaveprofessorat i effektive byggeprosesser, som innehas av professor Ragnhild Kvålshaugen. Professoratet er finansiert av Statsbygg, Norconsult, Backegruppen og Obos.

Formidling og nettverk

Senteret publiserer forskningen i vitenskapelige tidsskrifter, bransjemagasiner og i BIs forskningsrapportserie. Forskningen formidles også på egne og eksterne seminarer og arrangementer.

Senteret har siden 2015 vært sekretariat for Lean Construction Norge (LC-NO), og er medlem og representert i styringsgruppen i BAE-programmet i Prosjekt Norge og partner i Construction City klyngen

Utdanning

Forskningen danner grunnlag for utvikling av kurs og programmer rettet mot BAE-næringen. Resultatene brukes også i form av litteratur og caser i BIs øvrige utdanningsprogram, både på lederprogrammer og heltidsprogrammer. Flere masterstudenter skriver oppgaven sin med fokus på næringen. Masteroppgaven på BI er en omfattende oppgave med teoretisk tyngde, men også av praktisk art, som kan hjelpe virksomheter til å få belyst viktige problemstillinger de står overfor.

 

Podcast

Innovasjonslederen med Sebastiano Lombardo

Det fins folk som trekker norske byggenæringen i retning av noe nytt og bedre: de er innovasjonsledere.

De er kanskje ikke kjente av den store publikum, men har ideer og holdninger som kan ende med å forme fremtiden i den norske byggenæringen. De snakker om industrialisering, digitalisering, sirkulær økonomi, samspillsprosjekter, parametrisk design...

BIs Senter for byggenæringen treffer disse lederne, formidler deres tanker, og utfordrer hele næringen til å tenke kreativt og fornye seg.