-
Læringssenteret

Moduler

Vi tilbyr enkeltstående moduler som kan inngå i utdanningsfaglig kompetanse. For å oppnå utdanningsfaglig kompetanse på denne måten, må du først ta kontakt med Læringssenteret via help.bi.no for å få veiledning. Under finner du våre moduler. Modulene vil bli satt opp etter behov.

Gjennom praktiske øvelser, kollegaveiledning, tilbakemelding og refleksjon får du i denne modulen utforske din egen rolle som underviser.

Kollegaveiledning via kursteam

I denne modulen jobber deltakerne i kursteam og med å gi hverandre tilbakemelding i kursteam. 

Kollegaveiledning med tilbakemelding

I denne modulen er fokus på kollegaveiledning som metode for å videreutvikle seg i underviserrollen. 

Utdanningskvalitet

I denne modulen er fokuset på utdanningskvalitet som pedagogisk begrep, og ulike indikatorer på det. Deltakerne blir kjent med, og jobber med, ulike styringsdokumenter for kvalitet i høyere utdanning. 

Pedagogisk mappe

Din utdanningsfaglige kompetanse må dokumenteres, og i denne modulen får du veiledning til det. 

Tilbakemeldinger

I denne modulen er fokuset på tilbakemeldinger og dens potensiale for studenters læring. Ulike tilnærminger til tilbakemeldinger blir trukket på, og deltakerne jobber aktivt og konkret med design av tilbakemeldinger i egen praksis. 

Formativ og summativ vurdering

I denne modulen er fokuset på ulike vurderingsformer, sammenhengen mellom vurdering og læring, og vurderingens ulike formål. Deltakerne jobber konkret med vurderingsformer i egne fag og blir presentert ulike vurderingsformer. 

Bli kjent med BI-undervisning

I denne modulen observerer vi ulike former for undervisning på BI, og diskuterer dette sammen med kollegaer. 

Pedagogisk utviklingsarbeid

Du kan velge å gjøre et utviklingsarbeid og dokumentere dette med bruk av litteratur. Hvis du gjør dette sammen med et kursteam, så kan dette telle som to moduler. Planlegg og design skal skje i dialog med en læringsdesigner. 

Digital kompetanse i høyere utdanning

I denne modulen kombinerer du å lære å beherske et digitalt verktøy med læringsdesign og pedagogisk teori. 

Aktiv læring og samstemt undervisning

I denne modulen er fokuset på begrepet aktiv læring og hvordan dette kan planlegges for kursdesign. Deltakerne jobber konkret med design av læringsaktiviteter og hvordan disse kan tilpasses til ulike fag. 

Studentens læring

I denne modulen jobber vi med studentperspektivet i læring og undervisning.

Eksterne moduler

På bestilling kan vi også arrangere andre typer moduler, eller det er mulig å delta på eksterne kurs. Ta kontakt for å avtale dette.

Hvis du er interessert i å delta på noen av modulene, ta kontakt via help.bi.no