-
Bank og forsikring

Reisestipend fra Stiftelsen Forsikrings­akademiet

Ønsker du å sette deg inn i, og belyse viktige problemstillinger og utfordringer næringen står overfor på tvers av landegrenser? Da har du muligheten for å søke et reisestipend fra Stiftelsen Forsikringsakademiet.

Stiftelsen er etablert av Handelshøyskolen BI i samarbeid med aktører i forsikringsbransjen og gir tilskudd til prosjekter som fremmer relevant forskning og utvikling i næringen.

Globaliseringen i forsikringsmarkedene er omfattende. Stiftelsen ønsker å bidra til at dyktige medarbeidere i forsikringsnæringen, som ønsker å sette seg inn i og belyse viktige problemstillinger og utfordringer næringen står overfor på tvers av landegrenser, får mulighet til å søke et reisestipend til bruk i Norge og utlandet.

Reisestipendet skal gi ansatte i forsikringsnæringen anledning til faglig utvikling, kompetanseheving og nettverksbygging.

 

Hvem kan søke?

Enkeltpersoner ansatt i forsikringsnæringen kan søke. Det gis anledning til at to personer søker sammen.

Hvor stort er stipendet?

Det deles ut inntil 2 reisestipender a kr. 20 000.- hvert år.

Søknadsfrist og behandling av søknaden

Stiftelsens styre behandler søknader og fatter vedtak om stipend to ganger i året. Søknadsfristene er 1. februar og 1. september

Det skal benyttes et eget søknadsskjema. Søknadsskjemaet sendes til stiftelsens administrasjon ved Katrine.F.Kirkebo@bi.no.

Merk e-posten med «Reisestipend Forsikringsakademiet»

Søknadsskjema

Søknadskjsskjem

Alle feltene i søknadsskjemaet skal fylles ut. Søknaden skal inneholde:

  • Beløpet det søkes om
  • En kort beskrivelse av arrangement og faglig opplegg, tidspunkt, reisemål/reiseplan.
  • Budsjett: spesifisering og godtgjøring av kostnader
  • Motivasjon og faglig begrunnelse for å delta

Dersom det er 2 søkere skal begge føres inn i søknadsskjemaet og signere. Hovedsøker er tilskuddsmottaker på vegne av søkerne. Søknaden forplikter begge søkerne.

Rapportering for tildelt reisestipend.

Det skal leveres sluttrapport. Det finnes egne retningslinjer for rapportering. Stipendmottaker skal levere en rapport på 5-10 sider om utbytte av tiltaket. Det skal i rapporten også redegjøres for bruken av de tildelte midlene og dokumentere deltakelse. Stipendmottakere som har søkt om stipend i fellesskap, rapporterer sammen. Den delen av rapporten som omhandler faglig utbytte kan offentliggjøres. Rapporten leveres innen 2 måneder etter gjennomført tiltak.

Annet

Stipendmottaker må uten ugrunnet opphold informere stiftelsen dersom forutsetningene for reisestipendiet endres. Stiftelsen kan vurdere om tilskuddet helt eller delvis skal bortfalle eller tilbakebetales dersom midlene ikke er brukt i samsvar med søknaden og kriteriene for tildeling. Et eventuelt overskudd på reisestipend er skattepliktig og må innberettes til skattemyndighetene i stipendmottakers individuelle skattemeldning.

Personvern

Ved innsending av søknaden samtykker søker(ne) til nødvendig behandling og registrering av deres personopplysninger i forbindelse med behandling av søknaden og oppfølging av vedtak, ref GDPR artikkel 5. Les mer i Stiftelsen forsikringsakademiets personvernerklæring.

Kontakt oss for mer informasjon:
Katrine Kirkebø, daglig leder Stiftelsen Forsikringsakademiet
Telefon: 464 10 671
E-post: Katrine.F.Kirkebo@bi.no