-
Bank og forsikring

Søknadens innhold til Stiftelsen Forsikringsakademiet

Dersom det er flere søkere, skal det være en hovedsøker som har hovedansvar for prosjektets gjennomføring og rapportering til stiftelsen. Hovedsøker er tilskuddsmottaker på vegne av søkerne. Søknaden forplikter alle søknadsdeltakerne.

Alle feltene i søknadsskjemaet skal fylles ut. Dersom det er flere enn 1 søker i tiltaket, skal disse også føres inn i søknadsskjemaet og signere.

Søknaden skal inneholde:

1. Beløpet det søkes om

2. Et kort sammendrag av tiltakets formål

3. Prosjektbeskrivelse/ beskrivelse av tiltaket det søkes støtte til

Prosjektbeskrivelsen skal inneholde:

  • Redegjørelse for prosjektets/ tiltakets allmenne og faglige interesse, form og innhold, og hva resultatet bringer av nytte og verdi for forsikringsnæringen eller akademia herunder Handelshøyskolen BI.
  • Målgruppe – hvem og hvor mange som blir berørt/nyter godt av tiltaket
  • Tydelig ansvarsfordeling dersom det er flere som samarbeider om eller på annet vis deltar i eller leverer til tiltaket
  • Skal sannsynliggjøre i hvilken grad tiltaket er realiserbart og beskrive eventuelle hindringer
  • Opplysning om tiltaket er påbegynt

4. Fremdriftsplan med start- og sluttdato

5. Budsjett og total finansieringsplan

Budsjettet må sannsynliggjøre at tiltaket det søkes om lar seg gjennomføre. Budsjettet skal inneholde:

  • Totalt budsjett for tiltaket
  • Spesifisering av hva søknadsbeløpet skal dekke
  • Andre finansieringskilder og søknader om finansiering skal oppgis og spesifiseres.
  • Synliggjøring av egen finansiering og egeninnsats
  • Beløpet det søkes om

PERSONVERN

Ved innsending av søknaden samtykker søker(ne) til nødvendig behandling og registrering av deres personopplysninger i forbindelse med behandling av søknaden og oppfølging av vedtak, ref GDPR artikkel 5. Les mer i Stiftelsen forsikringsakademiets personvernerklæring.