-
Bank og forsikring

Stiftelsen for bank- og finansstudier

Planlegger du et forsknings- eller kompetansesarbeid som er relevant for bank- og finansnæringen i Norge? Da kan du søke støtte fra Stiftelsen for bank- og finansstudier.

Stiftelsen for bank- og finansstudier er etablert av Handelshøyskolen BI i samarbeid med aktører i bransjen, og gir tilskudd til bransjespesifikke prosjekter som fremmer relevant utvikling i næringen. 

Stiftelsens formål er å fremme bank- og finansrelatert utdanning i Norge gjennom utdeling av fondsmidler. Det kan bevilges støtte til forsknings- og utredningsvirksomhet samt kurs og studier med eller uten studiepoeng. 

Hva kan man søke støtte til?

  • Forskningsprosjekter og faglige utviklingsprosjekter som er relevante for bank- og finansnæringen
  • Pedagogiske tiltak, herunder styrking av den nettundervisning som kan tilbys bank- og finansnæringen
  • Undervisningsfaglig stilling i bank- og finansrelaterte emner
  • Stipend til doktorgradsstudier innenfor bank- og finansrelaterte emner
  • Reisestipend

Tiltaket kan gjerne være spesifikt, men må ha generell nytteverdi for bank- og finansnæringen

Hvem kan søke?

Søker kan være enkeltpersoner, virksomheter, utdannings- og forskningsinstitusjoner eller interesse-/medlemsorganisasjoner. Tilskudd kan gis som delfinansiering.

Hvor stort er støttebeløpet?

Det deles ut inntil kr 500.000 per år. Beløpet kan fordeles på flere tildelinger. 

Søknadsfrist og behandling av søknaden

Det skal benyttes et eget søknadsskjema. Søknadsskjemaet sendes til stiftelsens administrasjon ved Katrine.F.Kirkebo@bi.no. Merk e-posten med "Stipendsøknad Bank- og finansstudier".

Stiftelsens styre behandler søknader og fatter vedtak om støtte to ganger i året. Søknadsfristene er 15 april og 1. oktober.

Underveis- og sluttrapportering

Stønadsmottaker forplikter seg til å levere underveis- og sluttrapportering til stiftelsens styre i henhold til egne retningslinjer.

Annet

Stipendmottaker må uten ugrunnet opphold informere stiftelsen dersom forutsetningene for reisestipendiet endres. Stiftelsen kan vurdere om tilskuddet helt eller delvis skal bortfalle eller tilbakebetales dersom midlene ikke er brukt i samsvar med søknaden og kriteriene for tildeling.

Personvern

Ved innsending av søknaden samtykker søker(ne) til nødvendig behandling og registrering av deres personopplysninger i forbindelse med behandling av søknaden og oppfølging av vedtak, ref GDPR artikkel 5. Les mer i stiftelsens personvernerklæring.

 

Kontakt oss for mer informasjon:
Katrine Kirkebø, daglig leder Stiftelsen for bank- og finansstudier
Telefon: 464 10 671
E-post: Katrine.F.Kirkebo@bi.no

Stiftelsen for bank- og finansstudier Org nr. 918 517 030