-
Ansattprofil

Gina Bråthen

Førsteamanuensis - Institutt for rettsvitenskap og styring

Ekspertområder

Publikasjoner

Bråthen, Gina (2022)

Kommentarer til allmennaksjeloven kapittel 1,2,10, 11, 15, 18, 19, 20.

Karnov lovkommentarer

Bråthen, Gina (2021)

Arbeidsgivers styringsrett overfor arbeidstakere med akademisk frihet

Skjønberg, Alexander Sønderland; Bråthen, Gina, Hemmingby, Anette, Hotvedt, Marianne Jenum & Weltzien, Kurt (red.). Styringsretten : prinsipielt komparativt og aktuelt

Skjønberg, Alexander Sønderland; Bråthen, Gina, Hemmingby, Anette, Hotvedt, Marianne Jenum & Weltzien, Kurt (2021)

Styringsretten : prinsipielt komparativt og aktuelt

Gyldendal Akademisk.

Styringsretten er blitt mye debattert i norsk arbeidsrett og vil utvilsomt bli mye debattert også fremover. Styringsretten er et av de «evig aktuelle» temaene i arbeidsretten og reiser problemstillinger av både prinsipiell og praktisk interesse. Boken belyser et bredt spekter av sider ved styringsretten og gir et bidrag til den faglige debatten. Boken består av tre deler. Artiklene i del I tar for seg grunnleggende og prinsipielle spørsmål, blant annet om styringsrettens bakgrunn og begrunnelse, begreper, ulike tilnærmingsmåter og spørsmål om domstolsprøvelse. Del II inneholder artikler som på ulik måte gir et komparativt bidrag til den norske styringsrettsdebatten, mens artiklene i del III tar for seg en rekke aktuelle og konkrete problemstillinger om styringsrettens rekkevidde. Hver artikkel står på egne ben og kan leses for seg. Men det er også viktige sammenhenger mellom dem, både likheter og forskjeller, som løftes frem i bokens innledning.

Bråthen, Gina (2020)

Ugyldighetsvurderingen etter aksjeloven § 3-8

Bråthen, Tore; Furuseth, Eivind & Mikelsen, Anders (red.). Hvor din skatt er vil også ditt hjerte være : Festskrift til Ole Gjems-Onstad 70 år

Bråthen, Gina (2016)

Saksbehandling ved avtale om kreditt eller sikkerhetsstillelse i konsernforhold

Anderssen, Harald B & Bråthen, Tore (red.). Moderne Forretningsjus III

Bråthen, Gina (2016)

Ugyldighetssøksmål mot styrets beslutninger om kapitalforhøyelse

Hjelmeng, Erling Johan (red.). Ugyldighet i privatretten - minnebok for Viggo Hagstrøm

Bråthen, Gina (2014)

Kapitalforhøyelse i henhold til styrefullmakt

Gyldendal Juridisk.

Bråthen, Gina (2012)

Forbud mot myndighetsmisbruk ved styrets beslutning om rettet emisjon

Nordisk Tidsskrift for Selskabsret, s. 30- 42.

Bråthen, Gina & Wiedemann, Julia (2009)

Lovendringer for GmbH i tysk rett

Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret, s. 18- 20.

Bråthen, Gina (2022)

Hva slags rettigheter har foreldre når barnehagen blir rammet av streik?

Dagsavisen [Avis]

Bråthen, Gina (2023)

Academic Freedom of Expression

[Academic lecture]. International seminar on freedom of expression for workers, academics and artists.

Rønning, Thomas & Bråthen, Gina (2022)

HR-2021-2532-A. Arbeidsgivers trekk i lønn for påstått feilutbetaling (motregning). Tolkning av arbeidsavtale med klausul om lønnstrekk. Tilbakebetaling. Condictio indebiti. Dissens 4-1.

[Article in business/trade/industry journal]. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret, 24(1)

Bråthen, Gina & Skjønberg, Alexander Sønderland (2021)

Arbeidsrettslig oppgavesamling med løsningsforslag

[Textbook]. Karnov Group Norway AS.

Bråthen, Gina (2017)

Adgang til å fjerne ansattevalgte styrerepresentanter fra styret ved pliktbrudd?

[Academic lecture]. Paal Berg-seminaret 2017.

Bråthen, Gina (2012)

Kapitalforhøyelse i henhold til styrefullmakt-begrensninger etter asl./asal. paragraf 6-28(1)

[Academic lecture]. Selskapsrettskonferansen 2012.

Hauge, Katrine Broch & Bråthen, Gina (2009)

Spørsmål om selskapsform for utmarkseiendom. Aksjeselskap eller samvirkelag? Lovlig omdannelse? Eidsivating lagmannsrett 22. desember 2008 (LE-2008-57314)

[Article in business/trade/industry journal]. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret, s. 21- 23.

Wiedemann, Julia Christine & Bråthen, Gina (2009)

Selskapsrett. Lovendringer for GmbH i tysk rett

[Article in business/trade/industry journal]. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret, s. 18- 20.

Bråthen, Gina (2009)

Selskapsrett. Rt. 2009 s. 1032 Tidligere styremedlems erstatningsansvar

[Article in business/trade/industry journal]. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret, s. 13- 16.

Bråthen, Gina (2008)

Kapitalforhøyelse i henhold til styrefullmakt. Prosjektpresentasjon

[Academic lecture]. Nordisk selskapsrettslig seminar.

Bråthen, Gina (2007)

Selskapsrett. Litteratur. Karl-Anders Grønland: Selskapers handel med egne aksjer. Cappelen Akademiske Forlag, Oslo 2007. 200 sider inkludert registre. ISBN 978-82-02-26454-3

[Article in business/trade/industry journal]. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret, s. 17- 17.

Akademisk grad
År Akademisk institusjon Grad
2013 University of Oslo Ph.D Dr. Juris
Arbeidserfaring
År Arbeidsgiver Tittel
2015 - Present BI Norwegian Business School Associate professor