-
Kurs masternivå

Arbeidsrett og arbeidsliv

I dette programmet får du innsikt i og forståelse for det arbeidsrettslige regelverket som gjelder i organisasjoner og virksomheter.

HVORFOR Arbeidsrett og arbeidsliv?

Det stilles flere krav til deg med ansvar for ansettelser og arbeidsforhold i en bedrift. Du må kjenne det grunnleggende regelverket innenfor arbeidsretten, men også ha en forståelse av hvordan den arbeidsrettslige reguleringen påvirker samfunnet og virksomheten. På toppen av det må du kunne ta stilling til bedriftsdemokrati, styringsrett og problemstillinger knyttet til ikke-diskriminering, samt nye spørsmål i forbindelse med personvern (GDPR).

Gjennom dette programmet får du kunnskaper om reglene og rammebetingelsene som gjelder i arbeidslivet.

Deltakerne lærer om den rettslige reguleringen av arbeidsforhold, i tillegg til å kunne forstå og håndtere de juridiske problemstillingene som oppstår når organisasjoner gjennomgår omstilling, enten det skjer i Norge eller internasjonalt.

Programmets samlinger

  • Introduksjon: Samlingen skal gi en introduksjon til arbeidsretten, herunder en innføring i juridisk metode, rettskilder og tvisteløsningsorganer. Det blir gitt en grundig gjennomgang av arbeidsgivers styringsrett, herunder arbeidsgivers endringsadgang. Videre behandles arbeidsgivers omsorgsplikt og arbeidstakers lojalitetsplikt. Det blir gitt innføringer i gjeldende rettsregler som gjelder ved etablering av ansettelsesforholdet, samt i ulike måter å organisere arbeidskraft på.
  • Arbeidsmiljø, samarbeid og kollektive løsninger: Samlingen skal gi kunnskap om krav til arbeidsmiljø, herunder regler om varsling. Det blir foretatt en gjennomgang av reglene om ansatterepresentasjon og bedriftsdemokrati. Videre behandles informasjon og drøfting etter lov og avtale. Det gis også en oversikt over trepartsmodellen/det norske tariffsystemet. Tariffrettslige emner blir også grundig gjennomgått.
  • Arbeidstakerbeskyttelse: Samlingen skal gi kunnskap om de alminnelige regler for endringer eller opphør av arbeidsforhold som skyldes arbeidstakers forhold. Du vil også lære hvordan slike saker skal behandles - både i egen virksomhet og dersom tvister bringes inn for domstolene. Samlingen skal videre gi kunnskap om regler om arbeidstid, permisjoner, sykefravær og sykepenger, ferie og feriepenger, samt forbud mot diskriminering.
  • Omstilling og nedbemanning: Samlingen skal gi kunnskap om de regler som gjelder ved omstilling av virksomheter, ved rasjonalisering og nedbemanning. Samlingen gir videre kunnskap om spesielle regler og problemer som oppstår ved virksomhetsoverdragelse.
  • Statsansatterett, internasjonal arbeidsrett, pensjon, personvern og GDPR: Samlingen skal gi kunnskap om ansettelsesforhold i statlig sektor. Videre behandles spesielle regler og problemer som oppstår ved internasjonalisering og virksomhet som drives i flere land. Det gis også en innføring i pensjonsordningene i norsk arbeidsliv og arbeidsgivers styringsrett i pensjonsspørsmål. EUs personvernforordning (GDPR) får store konsekvenser for de fleste organisasjoner og virksomheter i Norge. Alle virksomheter som behandler personopplysninger om egne ansatte, kunder, brukere eller andre må følge de nye reglene, og på dette kurset gis en innføring i disse.

Hvem passer programmet for?

Programmet henvender seg til ledere, personal- og organisasjonsmedarbeidere og tillitsvalgte. Her får du kunnskaper om det arbeidsrettslige regelverk og de rammebetingelser som gjelder i arbeidslivet; for ansettelser, ledelse og medbestemmelse, arbeidsvilkår og opphør av arbeidsforhold.

Praktisk informasjon

Forelesere

Foreleser Gina Bråthen

Gina Bråthen er førsteamanuensis (Phd) ved Institutt for rettsvitenskap og styring, og kursansvarlig for dette programmet. Gina har tidligere arbeidet som doktorgradsstipendiat ved Universitetet i Oslo, samt i advokatfirmaet Schjødt. Hun underviser og forsker særlig innenfor selskapsrett og arbeidsrett. Gina er også forfatter av fagboken Kapitalforhøyelse i henhold til styrefullmakt, i tillegg til flere vitenskapelige artikler.

Foreleser Jan Fougner

Jan Fougner er professor II ved institutt for rettsvitenskap og styring. Han har forfattet en rekke fagbøker og som advokat har han erfaring fra flere høyprofilerte saker. Fougner er av Finansavisen rangert som Norges fremste ekspert på granskning og regnes også som den ledende advokaten innenfor flere fagfelt, blant annet arbeidsrett, compliance og krisehåndtering. 

Anette Grønnerød- Hemmingby er førsteamanuensis ved Institutt for rettsvitenskap og styring, Handelshøyskolen BI. Hun har sin doktorgrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo og er forfatter av boken Ensidig endring av økonomiske ytelser i arbeidsavtaleforhold. Hemmingby representerer arbeidsrettsgruppen ved Handelshøyskolen BI i det internasjonale arbeidsrettsnettverket LLRN – Labour Law Research Network og er Academic Board Member i tidsskriftet EELC. Hun er også en av initiativtagerne bak etableringen av det nordiske forskernettverket NNLLS – Nordic Network og Labour Law Scholars, tidsskriftet The Nordic Journal of Labour Law og Norsk arbeidsrettshistorisk forening. Hemmingby har bred erfaring fra så vel privat som kommunal og statlig sektor, og har skrevet flere artikler og bøker om temaet arbeidsrett.

Alexander Sønderland Skjønberg har en master i rettsvitenskap fra 2010 og ph.d. i rettsvitenskap fra 2018, begge ved Universitetet i Oslo. Hans doktoravhandling har tittelen "Fredsplikten i tarifforhold". Han har vært førsteamanuensis på BI siden 2017.

Tidligere har Skjønberg arbeidet som advokatfullmektig i BAHR og vært konstituert dommer i Arbeidsretten


Kurt Weltzien er førsteamanuensis II (phd) ved institutt for rettsvitenskap og styring hos BI, og advokat (H) hos NHOs advokattjenester. Kurt har skrevet doktoravhandling om kollektiv arbeidsrett (2018) og publisert en rekke vitenskapelige artikler.

Arbeidet hos NHO består i å prosedere rettssaker for medlemsbedrifter i retten innen individuell og kollektiv arbeidsrett.

Timeplan

Oslo: Gjennomføring høst 2023/vår 2024
1. samling: 29.08 - 01.09
2. samling: 31.10 - 03.11
3. samling: 09.01 - 12.01 2024
4. samling: 06.02 - 09.02
5. samling: 12.03 - 15.03

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.