Opptakskrav

Executive Master of Management

For å få opptak til denne erfaringsbaserte mastergraden og de enkelte masterprogrammene, må du ha både akademisk bakgrunn og arbeidserfaring.

Opptakskravene er:

 • Du har fullført bachelorgrad, tilsvarende 180 offentlig godkjente studiepoeng fra høyskole, universitet eller tilsvarende.
 • Du har fylt 25 år.
 • Du har fire års yrkeserfaring full tid. For søkere som har en fullført mastergrad fra før, kreves det tre års arbeidserfaring. 

Slik beregnes din yrkeserfaring: Hver jobb må ha vært sammenhengende i minst 6 måneder, i minimum 50 % stilling. Yrkeserfaringen må være opparbeidet etter fylte 18 år. Yrkeserfaringen omregnes til full tid, slik at dersom du f.eks. kun har jobbet i 50 % stilling, må du ha jobbet i minst 8 år.


Spesialisering i Sikkerhetsledelse og kulturforståelse:

For forsvarets søkere gjelder egne opptakskrav.

 

Dokumentasjonskrav

 • Komplett vitnemål. Dersom du har vitnemål på annet språk enn skandinavisk eller engelsk må det, i tillegg til originalvitnemål, også være med oversettelse gjort av offentlig godkjent translatør, tolketjeneste eller oversettelsesbyrå.
 • Arbeidserfaring må dokumenteres med arbeidsattest. Denne må inneholde:
  • start- og sluttdato for arbeidsforholdet
  • stillingsbrøk
  • fullt navn til firmaet
  • dato, fullt navn og stilling til den som har signert attesten
 • CV
 • Navneendring

Realkompetanse

Realkompetanse kan i noen grad kompensere for mangelfull bachelorutdanning. Det stilles imidlertid krav til at tidligere utdanning tilsvarer minst 90 studiepoeng fra en akkreditert utdanningsinstitusjon.

Vurdering av realkompetanse baseres på følgende kriterier:

 • Studiepoeng utover kravet på 90 studiepoeng
 • Arbeidslivserfaring etter fylte 25 år
 • Nivå på nåværende stilling
 • Erfaring fra organisasjonsarbeid
 • Egne publikasjoner
 • Særlig tung ledererfaring

Krav for å oppnå graden Executive Master of Management

For å oppnå graden må du ha fullført tilsammen 90 studiepoeng. Du kan søke om å få godkjent ekstern utdanning med inntil 30 studiepoeng som del av graden. Denne utdanningen må være på masternivå, ha et ledelsesperspektiv, og være erfaringsbasert eller gjennomført i forbindelse med videreutdanning tilknyttet ditt arbeid.

Fritak for Master of Management-program på grunnlag av tidligere ekstern utdanning

Det kan godkjennes ekstern utdanning med inntil 30 studiepoeng som del av graden Executive Master of Management.

Godkjenningen forutsetter at utdanningen er akkreditert, på masternivå, og at den har et ledelsesperspektiv. I tillegg må utdanningen være erfaringsbasert eller tatt i forbindelse med etter- og videreutdanning tilknyttet sitt arbeid. 

Ekstern utdanning som godkjennes inn tilsvarende et masterkurs skal i utgangspunktet være ett emne på 30 studiepoeng. Dersom ekstern utdanning består av mindre enheter, skal enhetene være slik at de sammen kan ansees som ett helhetlig emne som svarer til de overordnede læringsutbyttebeskrivelsene for graden Executive Master of Management ved Handelshøyskolen BI. Minste enhet som kan godkjennes må være minimum 7,5 studiepoeng. 

Det gradsgivende programmet må gjennomføres på BI, og det er ikke mulig å fullføre et program ved eksternt studiested parallelt som det siste masterprogrammet gjennomføres på BI.

Utfylt søknadsskjema for innpassing sendes inn når man er i gang med det første Master of Management-programmet, da det ikke gjøres forhåndsvurderinger, eller senest samtidig med søknad til andre program. Utfylt søknadsskjema sendes til info@bi.no.