-

Stiftelsen Handelshøyskolen BI oppnådde gode økonomiske resultater i 2017 med et resultat på 65,1 mkr. BIs totale omsetning var i 2017 på 1.569 mkr mot 1.514 i 2016.

Konsernet

Stiftelsen Handelshøyskolen BI er morselskap i en konsernstruktur bestående av datterselskapene BI-Bygget D-Blokka AS, Sandakerveien D-Blokka as, Sandakerveien 116-118 AS, Bedriftsøkonomisk Institutt AS og Studentenes Hus AS. Alle selskapene har forretningsadresse i Nydalsveien 37, Oslo. Av datterselskapene er det kun BI-Bygget D-Blokka AS som har hatt aktivitet i 2017 gjennom utleie av lokaler i D-Blokka. Konsernets omsetning var i 2017 1.590 mkr, og driftsresultatet ble 140,9 mkr.

Konsernets eiendomsinvesteringer er finansiert gjennom et pantelån i DNB BANK ASA, med sikkerhet i hele eiendomsmassen i Nydalen. Det er foretatt betydelige endringer i konsernets lånestruktur i 2017. 90,5 mkr er betalt i ordinært avdrag, i tillegg er et ekstraordinært avdrag på 550,0 mkr innbetalt samtidig som en trekkrettighet på 400,0 mkr og et pantelån på 150,0 mkr er opprettet. Etableringen av trekkrettigheten vil redusere konsernets årlige finanskostnader, og utnytte konsernets varierende likviditet gjennom året på en økonomisk gunstigere måte. Ved inngangen til 2017 var et lån pålydende 174,0 mkr gitt fra morselskapet til datterselskapet BI-Bygget D-Blokka as, dette lånet ble innfridd i 2017 og et lån pålydende 150,0 mkr ble opprettet mellom BI-Bygget D-Blokka AS og DNB. I 2017 har konsernet løst inn den negative verdien på en av rentebytteavtalene, samt to andre rentebytteavtaler er erklært som ineffektive og den negative verdien knyttet til disse er kostnadsført. Totalt utgjør kostnadsføringen knyttet til dette 28,0 mkr. Totalt utgjorde konsernets finansposter 62,9 mkr i 2017. Reell verdi bygningsmassen i Nydalen forventes å ligge godt over bokført verdi.

Årets resultat før skatt for konsernet ble 78,1 mkr. Årets skattekostnad ble 3,0 mkr og denne relaterer seg i all hovedsak til utleievirksomheten i datterselskapet BI-Bygget D-Blokka AS. Resultat etter skatt ble således 75,1 mkr.

Kontantstrømmen for årets aktiviteter er negativ grunnet omleggingen av konsernets lånestruktur, og endte på -239,4 mkr i 2017. Ved utgangen av året var det benyttet 111,0 mkr av konsernets trekkrettighet på 400 mkr. Bokført egenkapital for konsernet per 31. desember 2017 var 807,5 mkr.

Stiftelsen Handelshøyskolen BI

Handelshøyskolen BI oppnådde en inntektsvekst på 54,7 millioner kroner fra 2016 til 2017. Økningen utgjør omlag 3,6% vekst og resulterte i en total omsetning på 1.569 mkr. Av dette utgjorde statsstøtte 303,0 mkr, eller 19,3% av omsetningen. Undervisningsinntektene steg med 2,8 % til 1.191 mkr og inntekter fra eksternfinansiert forskning sank med 4,2 %, fra 32,5 mkr til 31,1 mkr.  Øvrige inntekter var 43,6 mkr, hvorav 25,0 mkr var inntekter knytte til utleie av lokaler.

Driftsresultatet ble 123,6 mkr, hvilket tilnærmet er det samme som i 2016. Hovedårsaken til det uforandrede driftsresultatet er lave pensjonskostnader i 2016 grunnet endring i selskapets pensjonsordning, samt et svakere opptak på heltidsstudiene i 2017 enn i 2016. IT-kostnadene øker med 14,1 % i 2017, dette er spesielt knyttet til kjøp av IT-tjenester for ekstern drifting av blant annet digital eksamensløsning. I tillegg øker kostnadene knyttet til samarbeidsavtalen med Fudan University grunnet økt omsetning på samarbeidsprogrammet, samt en svak norsk krone ved utgangen av 2017.

Avskrivninger falt med 7,2 mkr fra 2016. Dette skyldes lave investeringer i både 2016 og 2017 enn tidligere år. Investeringene utgjorde i 2017 35,1 mkr, hvorav 17,9 mkr var knyttet til programvare og digital infrastruktur, samt 17,2 mkr ble investert i inventar og ombygginger med blant annet en nytt studentservicesenter, forskningslab og produksjonsområde for Learning Lab sine aktiviteter knyttet til bruk av digitale læringsmidler.

Netto finansposter (kostnad) ble vesentlig høyere enn i 2016. Dette skyldes som tidligere omtalt kostnadsføring av negativ verdi på renteswapper i forbindelse med innløsningen av en renteswap og erklæringen av to andre renteswapper som ineffektive. Totalt utgjorde dette 28,0 mkr og vil være en engangskostnad i 2017 som resulterer til lavere finanskostnader i årene som kommer. Totalt er det nedbetalt 90,5 millioner kroner i ordinært avdrag på pantelån til DNB i 2017, samtidig som det er innbetalt 550,0 mkr i ekstraordinært avdrag. Av det ekstraordinære avdraget på 550,0 mkr er 400,0 mkr opprettet som trekkrettighet for å utnytte sesongmessig likviditetssvingning på en mer økonomisk gunstig måte, i tillegg innfridde datterselskapet BI-Bygget D-Blokka AS pantelånet pålydende 150,0 mkr som var gitt av morselskapet. Stiftelsen følger en finansiell sikringsstrategi som innebærer at minimum 33% av pantelånet til enhver tid skal være sikret gjennom fastrenteavtaler. På balansedagen utgjør andelen av lånet som er bundet opp i fastrenteavtaler 450,0 mkr. Sikringsgraden er på balansedagen 67%. Fastrenteavtalene har forskjellig varighet, og den første løper ut i april 2018, mens den lengste løper ut i 2028.

Kontantstrømmen for årets aktiviteter er kraftig negativ grunnet endringene i selskapets låneportefølje. Kontantstrømmen fra operasjonelle aktiviteter er 10,3 mkr svakere enn i 2016, men den store endringen er på endringer i investerings- og finansieringsaktivitetene i 2017. Ved utgangen av 2017 er likviditetsbeholdningen på 45,6 mkr og det er benyttet 111,0 mkr av selskapets trekkrettighet på 400,0 mkr. Det vurderes at stiftelsen har en tilfredsstillende likviditet.

I egenskap av å være finansiert av studentbetaling, er Handelshøyskolen BI utsatt for betydelig markedsrisiko. Stiftelsen er avhengig av et stort volum på bachelornivå og jevn tilstrømming av studenter. Ledelsen ved BI adresserer markedseksponeringen løpende og er trygg på at organisasjonen er rustet for å håndtere den korrekt og at stiftelsen er solid nok til å kunne tolerere svingninger i resultatene.

Selskapets finansielle risiko blir overvåket og analysert fortløpende. Finansiell risiko omfatter kredittrisiko, likviditetsrisiko og renterisiko. Kredittrisiko er i hovedsak kundefordringer, og denne risiko vurderes som liten da selskapet har gode rutiner for å drive inn utestående krav. Netto tap på krav har vært stabil over en årrekke, og det er ikke grunn til å tro at dette vil endre seg vesentlig. Likviditetsrisiko vurderes som lav da likviditetsstrømmen til selskapet er stabil og forutsigbar. Renterisikoen anses som moderat. Selskapet har i dag et rentebærende pantelån på 672 mkr hvor 450 mkr er sikret med renteswapavtaler. I tillegg til pantelånet kommer benyttet del av trekkrettighet som vil variere betydelig i løpet av året. 

Handelshøyskolen BIs egenkapital steg til 782,1 millioner kroner i 2017. Årets resultat bidro til en økning på 65,1 millioner kroner. Estimatavvik knyttet til pensjonsordningen gikk motsatt vei og reduserte egenkapitalen med 33,7 millioner kroner.

Bygget i Nydalen er avskrevet med 1,5% i 2017 og har ved utgangen av året en balanseført verdi på 1.483 mkr. Øvrige anleggs- og driftsmidler er avskrevet etter samme prinsipper som tidligere år.

Restgjelden utgjør på balansedagen 632,0 mkr inkludert 111,0 mkr i benyttet trekkrettighet. Resterende lån forfaller 18. januar 2019, men selskapet vurderer det som svært sannsynlig at finansiering vil gis for en ny låneperiode. I tillegg til ordinære avdrag har stiftelsen muligheten til å betale ekstra avdrag på minimum 10,0 mkr mellom forfallstidspunktene. På balansetidspunktet oppfyller stiftelsen långivers krav til covenant.

I samsvar med regnskapsloven §3-3 a bekreftes det at forutsetningene for fortsatt drift er til stede.

Årsresultat og disposisjoner

Styret foreslår følgende disponering av årsresultatet:

Årets tilførsel/(bruk) av forskningsutviklingsfond

 1,6 mkr

Overførsel til annen egenkapital

63,5 mkr

Sum disponert

65,1 mkr

Egenkapital

Stiftelsens egenkapital utgjør per 31.12.2017

Forskningsutviklingsfond

23,9 mkr

Stiftelseskapital

1,3 mkr

Annen egenkapital

756,9 mkr

Sum egenkapital

782,1 mkr