-
Årsrapport 2017 - Styrets beretning

Forskning og faglig aktivitet

Det å ha fagområder rangert blant de beste i Europa er viktig for å styrke BIs internasjonale omdømme, faglige innflytelse og rekrutteringen av faglige medarbeidere på lang sikt.

Rekruttering av faglige medarbeidere har stått sentralt gjennom hele 2017. Ved rekruttering har BI prioritert vitenskapelig ansatte og publiserende forskere gjennom aktiv rekruttering av personer med internasjonal bakgrunn. I den forbindelse kan det nevnes at institutt for finans er BIs høyest rangerte forskningsmiljø i nordisk og europeisk målestokk basert på “UTD top 100 Business School Research Rankings”.

Rekrutteringsstrategien har betydelige økonomiske konsekvenser for BI. For å være med i konkurransen med andre europeiske skoler om internasjonale talenter, har BI vært nødt til å tilby langt høyere lønninger og økonomiske kompensasjoner enn tidligere. Vitenskapelig ansatte har fått fritak fra undervisningsplikt og andre ansvar for å frigjøre tid til forskning. Samtidig må BI sikre undervisningskapasitet til et stort antall kurs som dekker et bredt fagfelt, noe som medfører betydelig økte kostnader til undervisning. Samlet gir dette et redusert handlingsrom for annen faglig aktivitet, og det stiller store krav til ledelse og utvikling av interne faglige ressurser.

BI Research Assessment – BIRA

Hvert femte år skal det gjennomføres en ekstern fagfellevurdering av forskningen og fagmiljøene ved BI. Den første fagfellevurderingen skjer i løpet av 2017/2018. Det er etablert en ekstern komité som gjennomgår selvevalueringsrapporter fra instituttene, bibliometrirapport om publiseringer og siteringer fra de siste fem år, en rapport fra forskningsadministrativ avdeling og annet relevant materiale. Komiteen ble oppnevnt høsten 2017 og det første besøket blir i mars 2018.

Formålet med BI Research Assessment er å gi retningslinjer for målet i BIs strategi om å bli en ledende handelshøyskole i Europa gjennom

 • å evaluere nåværende og tidligere forskningsaktiviteter ved BI
 • ledelsens prioritering av ressurser
 • dyrke et miljø som fremmer fremragende forskning

GSERM

BI og universitetet i St. Gallen samarbeidet om en serie med kurs innen metode. Kursene ble gjennomført under merkenavnet GSERM ved BI i januar 2017. GSERM er et avansert to-ukers integrert program i metode for PhD-kandidater, postdoktorer og faglige, og som undervises av anerkjente internasjonale forelesere. GSERM tilbyr en attraktiv kursbasert læringsatmosfære innen ulike aspekter av empirisk forskning.

Eksternfinansiert forskning

I 2017 hadde BI eksternfinansierte forskningsprosjekter med samlet omsetningsverdi på 31,1 mill.kr. Det er viktig for BI å øke andelen eksternfinansiert forskning og å synliggjøre hvordan BIs forskning kan bidra til å løse aktuelle utfordringer i samfunn og næringsliv. Det er i tillegg en uttalt forventning fra myndighetene at norske utdanningsinstitusjoner skal øke inntektene fra bidrags- og oppdragsfinansierte aktiviteter (BOA). BI har hatt et betydelig økt fokus på dette gjennom 2017, uten at det har på kort sikt har gitt ønskede resultater. Det har derfor blitt utviklet nye insentivordninger knyttet til forskningssøknader og ny modell for kostnadsføring av prosjekter. Økt aktivitet forventes i 2018.

Utvalgte større forskningsprosjekter

Søknaden Future Ways of Working in the Digital Economy ble tildelt prestisjebevilgningen Toppforsk under Forskningsrådets FRIPRO-program. Prosjektet ledes av professor Christian Fieseler. Hovedmålet med prosjektet  er å levere innsikt og anbefalinger til følgende spørsmål: 'Hvordan kan individer finne sin plass i den fremtidige digitale økonomien?’

BI fikk tilslag på søknaden Spatial Inference on Oil and Economic Development under FRIHUMSAM Forskerprosjekt, også del av FRIPRO. Førsteamanuensis Jørgen J. Andersen er prosjektleder. Målet er å lære mer om hvordan oljeproduksjon og massive inntekter påvirker sosial og økonomisk utvikling innad og på tvers av lokale områder og regioner ved hjelp av nye, unike oljedata.

I 2017 koordinerte BI sitt første Horizon 2020-prosjekt. «Ps2Share: Participation, Privacy and Power in the Sharing Economy» diskuterer spørsmål knyttet til deltakelse, personvern og makt i delingsøkonomien. Prosjektet ledes av Christian Fieseler og har totalt 6 partnere.

Dette er bare noen eksempler på forskningsprosjekter ved BI. Les mer om forskning under hvert enkelt institutt (lenke)

Publiseringer og publiseringspoeng

BIs forskere publiserte 256 vitenskapelige tidsskriftsartikler i 2017, dette er ny rekord i antall artikler. 27 av artiklene (10%) ble publisert i tidsskrift som er rangert på nivå 4 i ABS-lista.  62 av artiklene (24%) er publisert i tidsskrift som er på nivå 2 i det norske registeret over vitenskapelige publiseringskanaler.

I tillegg har faglige ved BI publisert 58 bokkapitler i vitenskapelige antologier, og 13 vitenskapelige monografier. BIs forskere har totalt bidratt i 327 publikasjoner som gir uttelling i det norske finansieringssystemet. Dette er en nedgang fra 2016. Dette skyldes blant annet at BIs forskere bidro med flere antologier og en rekke bokkapitler i 2016.

Et rekordhøyt antall (160) av publikasjonene fra 2017 innebærer en eller annen form for internasjonalt samarbeid. Totalt gir BIs 327 vitenskapelige publikasjoner 419 publiseringspoeng i det norske tellekantsystemet, mot 437 poeng i 2016.

Priser og utmerkelser for faglige prestasjoner

Hensikten med utmerkelser og priser på BI er å anerkjenne ansattes prestasjoner gjennom en årlig markering på BIs årsmøte og årsfest der både heder og pengepremie deles ut. Prisene skal stimulere til innsats, understøtte strategiske satsinger og være til anerkjennelse og inspirasjon for prisvinnerne og fagmiljøene. Undervisningsprisen anerkjenner fremragende undervisning som evner å motivere og dyktiggjøre studentene til topp akademiske prestasjoner, og i 2017 var det Morten William Knudsen som ble valgt av studentene til å motta denne prisen.

Hilde C. Bjørnland ble tildelt prisen for samfunnspåvirkning og forskningskommunikasjon for sitt samfunnsengasjement og sin vilje og evne til å formidle forskningen sin. Prisen skal stimulere BIs faglige ansatte til å kommunisere vitenskapelige resultater, arbeidsmåter og holdninger til brukere og til allmennheten for øvrig.

Gaveprofessorat

Ved utgangen av året hadde BI tre gaveprofessorat:

 • Professor Ragnhild Kvålshaugen, finansiert av BAE-næringen (Bygg-, Anlegg og Eiendomsnæringen).
 • Professor Per Ingvar Olsen, gaveprofessorat finansiert av Tine og Nortura
 • Professor Torger Reve, Skibsreder Tom Wilhelmsens stiftelsesprofessorat.

BIs doktorgradsprogram

To viktige indikatorer på kvaliteten på BIs fagmiljø er i hvilken grad vårt doktorgradsprogram er attraktivt for søkere av høy kvalitet, og i hvilken grad kandidatene får gode jobber etter at de har fullført graden. I 2017 opplevde BI en sterk vekst i antall søkere til doktorgradsprogrammet. Gode eksempler på kandidater som sikret seg jobb ved anerkjente institusjoner inkluderer: 

 • Georgiev, Nikolay, HEC Paris
 • Larsen, Vegard Høghaug, Norges Bank
 • Lu, Zongwei, Shandong University, China
 • Nordvik, Frode Martin, Norges Bank
 • Wang, Xiaobei, Cardiff Business School

Disputaser 2017

14 kandidater disputerte fra BIs doktorgradsprogram i 2017:

 • Mirha Suangic - Aspirations and Daring Confrontations: Investigating the Relationship between Employees’ Aspirational Role-Identities and Problem-Oriented Voice (Series of dissertation 14/2017)
 • Beniamino Callegari - Joseph Alois Shumpeter: A heterodox theoretical interpretation (Series of dissertation 13/2017)
 • Sepideh Khayati Zahiri - Essays on Predictive Ability of Macroeconomic Variables and Commodity Prices (Series of dissertation 12/2017)
 • Tonje Hungnes - Reorganizing healthcare services: Sensemaking and organizing innovation (Series of dissertation 11/2017)
 • Eileen Fugelsnes - From backstage to consensus: A study of the Norwegian pension reform process (Series of Dissertation 10/2017)
 • Knut-Eric Neset Joslin - Experimental Markets with Frictions (Series of dissertation 9/2017)
 • Sumaya AlBalooshi - Switching between Resources: Psychosocial Resources as Moderators of the Impact of Powerlessness on Cognition and Behavior (Series of Dissertations 8/2017)
 • Zongwei Lu - Three essays on auction theory and contest theory (Series of Dissertations 7/2017)
 • Frode Martin Nordvik - Oil Extraction and The Macroeconomy (Series of Dissertations 6/2017)
 • Elizabeth Solberg - Adapting to Changing Job Demands: A Broadcast Approach to Understanding Self-Regulated Adaptive Performance and Cultivating It in Situated Work Settings (Series of Dissertations 5/2017)
 • Natalia Bodrug - Essays on economic choices and cultural values (Series of Dissertations 4/2017)
 • Vegard Høghaug Larsen - Drivers of the business cycle: Oil, news and uncertainty (Series of Dissertations 3/2017)
 • Nikolay Georgiev - Use of Word Categories with Psychological Relevance Predicts Prominence in Online Social Networks (Series of Dissertations 2/2017)
 • Sigmund Valaker - Breakdown of Team Cognition and Team Performance: Examining the influence of media and overconfidence on mutual understanding, shared situation awareness and contextualization (Series of Dissertations 1/2017)